FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til KVU for veiforbindelse øst for Oslo

Uttalelse til KVU for veiforbindelse øst for Oslo

Natur- og friluftslivsorganisasjoner i Akershus og Østfold ønsker ikke en storstilt utbygging av 4-felts motorvei fra Østfold til Romerike. Vi mener at arealene allerede er opptatt og at Statens Vegvesen må legge stor vekt på klima- og miljøhensyn når de skal sikre en bedre beredskapsvei på østsiden av Oslo.

Dette er budskapet i høringsuttalelsen som er levert til Statens Vegvesen på vegne av 15 natur- og friluftslivsorganisasjoner som er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Akershus og i Østfold.

Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede en mulig beredskaps- og avlastningsvei for trafikk fra Østfold til Romerike, utenom Oslo. På bakgrunn av behovsanalysen er følgende prosjektutløsende behov for KVU-en definert; Det er behov for en bedre alternativ vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike for at vegnettet skal bli mer robust og pålitelig, avlaste E6 sentralt i Oslo, og sikre nødvendig trafikkberedskap.

Arealene som konseptvalgutredningen har tatt for seg som alternative traseer fra Sarpsborg til Lillestrøm er svært viktige arealer for jordbruk, natur- og friluftsliv. Derfor mener vi at Statens Vegvesen kun må gå for utbedring av allerede eksisterende trase for RV 22 og Fylkesvei 120, slik at minstekravet for en bedre beredskapsvei utenom Oslo oppfylles. Dette er også anbefalingen som Statens Vegvesen gir videre, men det åpnes samtidig for at man over tid bygger ut en kombinert løsning med motorvei på store deler av strekningen. Dette vil nødvendigvis kreve mer areal, og det er et helt uakseptabelt alternativ for tilslutta organisasjoner.

Uttalelsen peker også på at mandatet til utredningen har vært for snevert, og at man i så store prosjekter også må ta med hensyn til gående og syklende.

LES UTTALELSEN HER

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av:
DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Østfold, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening avd. Østfold og avd. Oslo og Akershus, Østfold Botaniske Forening, Oslo og Omland Friluftsråd, Østmarkas Venner, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Oslofjordens friluftsråd og Bærum Natur- og Friluftsråd.

Uttalelsen støttes også av Nordre Øyeren Fuglestasjon.