FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til massemottak i ravine ved Mork gård, Eidsvoll

Uttalelse til massemottak i ravine ved Mork gård, Eidsvoll

FNF Akershus ser at små massedeponier dukker opp flere steder i regionen, og at disse ofte går på bekostning av naturverdier. Ivaretakelse av naturmangfold forutsetter at man har god oversikt over naturverdiene, og ved arealbruksendringer vurderer ulike alternativer opp mot hverandre. Deponier er sterkt etterspurt og er innbringende for både kommuner og private. Vi mener det er viktig med en helhetlig arealforvaltning, ikke minst når det gjelder håndtering og deponering av overskuddsmasser.

Natur- og friluftsorganisasjonene ønsker ikke gjenfylling av ravine i Eidsvoll kommune for omgjøring til massemottak.

I Eidsvoll planlegges det massemottak ved Mork gård i en ikke-kartlagt ravinedal. I dette tilfellet er kunnskapsgrunnlaget ikke godt nok – rapporter og kartleggingene er ufullstendige og inneholder feil. Kommunen har heller ikke vist at de har gjort en helhetlig vurdering av verdier og områder.

FNF Akershus krever at kommunen stopper arbeidet med denne planen. Hvis kommunen allikevel velger å fortsette, må høringsfristen utsettes til høsten på bakgrunn av følgende punkter:

  • Det er svært uheldig at det i planen legges opp til å fylle igjen en ravine. Raviner utgravd i leire er en internasjonalt sjelden naturtype. Det er en rødlista naturtype i kategorien sårbar (VU), altså en trua naturtype.
  • Det er stor sannsynlighet for at viktige naturverdier er oversett, basert på mangelfulle kartlegginger.
  • Det må gjennomføres ny kartlegging som inkluderer alle artsgrupper. Det er viktig at slik kartlegging gjøres av kompetente fagpersoner på sommeren, da muligheten for å oppdage arter er størst.
  • Kommunen har ikke besvart spørsmål om verdien av Mork-ravinen i forhold til raviner ellers i Eidsvoll eller spørsmål om det er vurdert andre områder for massedeponiet.

LES UTTALELSEN HER

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av:
DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus,
Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus og Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus.