FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til Ny friluftsøy i Lysakerfjorden, Bærum

Uttalelse til Ny friluftsøy i Lysakerfjorden, Bærum

Bærum kommune ønsker å anlegge et helt nytt offentlig friluftsområde i sjøen, inntil dagens strandarealer på østsiden av Fornebulandet utenfor Telenors hovedkontor. Ifølge kommunen er hensikten å øke tilbudet av gode friluftslivsarealer i strandsonen.

Vi mener Ny friluftsøy i Lysakerfjorden må skrinlegges
Slik forslaget på reguleringsplanen for ny friluftsøy i Lysakerfjorden er skisserer mener vi at planen kan medføre store negative konsekvenser for eksisterende natur- og verneverdier i området. De store negativene for naturtypene ålegras og sjøfjærbunn, bestander av fisk og fugl, unike geologiske områder og den utvalgte naturtypen grunnlendt kalkmark med A-verdi overgår fortsatt de positive effektene av nytt friluftsareal.

Det er veldig bra at kommunen har justert og endret forslaget etter forrige innspillsrunde, men vi mener fortsatt at planforslaget ikke ivaretar hensyn til truede fiskearter og marine naturtyper og hensyn til truede fuglearter og deres leveområder. «Føre var»-prinsippet som skal være førende for denne type saker tilsier derfor at forslaget må avvises.

Videre viser vi til den tverrfaglige rapporten utarbeidet i forbindelse med planprogrammet i 2019. Vi støtter fortsatt deres konklusjoner om at dette er et stort og irreversibelt inngrep i et verdifullt område og at kommunen heller må å finne en alternativ lokalitet for friluftsøya, f.eks. ved Lakseberget.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Nesodden Kajakklubb, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus og Oslofjorden Friluftsråd.

Se uttalelsen om ny friluftsøy i Lysakerfjorden i sin helhet her