FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Viken skal utvikles bærekraftig og på lag med naturen

Viken skal utvikles bærekraftig og på lag med naturen

Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen, og den bestemmer hvilke regionale planer som skal utarbeides. Regional planstrategi for Viken ble vedtatt av Viken fylkesting 18. desember 2020.

Det første av Vikens fem langsiktige utviklingsmål er om natur, klima og planetens tålegrense: «I 2030 er hensynet til naturen og planetens tålegrense grunnleggende for all samfunnsutvikling i Viken». Klima, bærekraftig arealbruk, miljø, økosystem og biologisk mangfold inngår i innsatsområdene som beskriver hvilke utfordringer og mål som må ses i sammenheng for at Viken skal bli et bærekraftig samfunn.

Det skal utarbeides 3 regionale planer

  • Regional plan for areal og mobilitet
  • Regional plan for kompetanse og verdiskapning
  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd

Klima og miljø, folkehelse og samarbeid er tverrgående temaer som alle skal inkluderes i de regionale planene.

Fylkeskommunens prioriterte temaer for perioden inkluderer blant annet Strategi for biologisk mangfold, Arealregnskap og økologisk fotavtrykk, Frivillighetspolitikk, Klimabudsjett og klimaregnskap og Energistrategi. Temastrategiene legger langsiktige føringer og politiske prioriteringer for fylkeskommunens egne ressurser.

Les om planstrategien på Viken fylkeskommunes nettsider