FnfBuskerudAktuelt › Befaring Numedalslågen

Befaring Numedalslågen

Gjeldende regional vannforvaltningsplan oppdateres nå for planperioden 2022-2027. Utkast til regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 31. mai 2021.

I forbindelse med vannfortvaltningsplanene som nå er ute på høring, arrangerte FNF Buskerud befaring til Numedalslågen vannområde, mandag 10. mai.

Vannområde Numedalslågen omfatter 6 kjernekommuner med hele eller betydelige deler av sitt areal innenfor nedslagsfeltet. Disse er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Larvik og Sandefjord. Numedalslågen er under Vestfold og Telemark vannregion.

Vannområde Numedalslågen har ansatt en vannområdekoordinator, Ingar Aasestad, hvis rolle er å innhente og sammenstille kunnskap om vannmiljøet samt veilede kommunene i planprosessen og i tiltaksgjennomføringen. Det lokale tiltaksprogrammet er utarbeidet i nært samarbeid mellom vannområdekoordinator og kommunene.

Aasestad var med på befaringen i regi av FNF Buskerud, og viste oss eksempler på inngrep og tiltak som er gjort i vannområdet Numedalslågen.

Ingunn Våer, daglig leder i Kongsberg turistforening, satte opp turen for programmet.

Tilstede på befaringen:

Kaja Høgås, Fylkeskoordinator FNF Buskerud
Ingar Aasestad, Vannområdekoordinator Numedalslågen.
Ida Grøndahl Steffensen, Vannområdekoordinator Drammenselva.
Hans Støvern, Naturforvalter, Viken fylkeskommune 
Anne-Mette Kirkemo, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud.
Åge Skullestad, Norges Jeger- og Fisk Kongsberg.  
Ingunn Våer, Kongsberg og Omegn Turistforening.
Sandra Lein, Kongsberg og Omegn Turistforening.
Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud.
Øyvind Stranna Larsen, Naturvernforbundet i Kongsberg.

I løpet av befaringen var vi innom flere utbyggingsprosjekter, deponi og renseanlegg som påvirker vannkvaliteten i Numedalslågen negativt. Det er i dag ikke anbefalt å bade, padle eller fiske i området.

FNF Buskerud vil skrive en uttalelse til vannforvaltningsplanen. Vi vil bruke de eksemplene vi har sett i dag i uttalelsen, og komme med innspill på medvirkning, registrering av inngrep og hvilke tiltak som må gjøres for at miljømålene skal nås.