FnfBuskerudAktueltArrangement › Forum Finnemarka 2023

Forum Finnemarka 2023

Det 8. møtet i Forum Finnemarka bla avholdt, torsdag 12. oktober på Glitrevannverket på Dråpen i Drammen. Det var godt oppmøte med flere spennende presentasjoner og diskusjoner.

Aktuelt hos Glitrevannverket

Marius Asheim , daglig leder i Glitrevannverket, åpnet møtet og presenterte aktuelle saker hos dem.

 • Ekstremværet Hans – Gul beredskap 7.8.- 16.8.
 • Gjennomgang vesentlige investeringer og prosjekter 2021- 2028.
 • Fornyelse av ledning fra Kleivdammen til Tranby/ Liertoppen.
  Forventet byggeperiode 2024- 2027.
  Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg på Kleivdammen planlegges fra 2028.
 • Kildevern. Glitrevannverket har to viktige forskrifter å forholde seg til:
  Forskrift om forbud mot forurensning av GLitre (2003)
  Drikkevannsforskriften.

Status utbedring av dammer på Løken og Garsjø:

Rehabilitering av dam Garsjø: Sluttdato i desember 2023.
Rehabilitering av dam Løken: Skal ferdigstilles før Garsjø.

Neste år: Vasshella (byggestart juni 2024) og Åsendammen (Mjøndalsskauen) lyses ut i løpet av vinteren.

Forum for natur og friluftsliv Buskerud

FNF Buskerud holdt en presentasjon om FNF sitt arbeid, og vårt formål.
Koordinator Kaja Høgås oppsummerte vårt arbeid under fire målområder som vi jobber etter:
Informasjonstiltak, påvirkning, Kompetanseheving og nettverksbygging.

Temaplan friluftsliv – Drammen kommune.

Camilla Nilsen, avdelingsleder for anlegg, idrett og natur i Drammen kommune presenterte Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og prosessen for planen og forventningene til denne.

Temaplanen vedtatt i juni 2023.

Tre verdier: Nær, inkluderende og nytenkende.

Tre satsinger:

 1. Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltakelse.
 2. Aktive innbyggere hele livet.
 3. Likeverdige vilkår.
Camilla Nilsen, Drammen kommune

Norsk PEFC Skogstandard

Fra 1.mars 2023 gjelder ny Norsk PEFC Skogstandard. Hva innebærer standarden for forvaltning av skogen og konsekvenser for naturen og brukerne?

Krav om å ta vare på artsmangfoldet
I ny Norsk PEFC Skogstandard kommer det inn nytt krav om avsetting av biologisk viktig områder (BVO). Dette vil gjelde alle eiendommer over 1500 dekar. Videre vil kartfesting av nøkkelbiotoper omfatte alle eiendommer over 50 dekar, mot tidligere 100 dekar.

Økt hensyn til friluftsliv og mål om mer lukket hogst
Skogen er viktig arena for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelser. Det ligger allerede krav om å unngå kjøreskader og rydde bort hogstavfall fra stier og skiløyper. Med den nye standarden skal friluftslivsinteressene tillegges særlig vekt i viktige friluftslivsområder blant annet ved valg av hogstform og flatestørrelse. Dette kravet kan leses i sammenheng med tydeligere mål om å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster i skoglandskapet. Her er det også nedfelt at gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer som grunnlag for god veiledning til skogeiere.

Om PEFC skogstandard
Olav Bjella, kommunikasjonssjef Viken skog:

Viken skog, skogeiersamvirke med nesten 9000 medlemmer. Hovedformål, enklere å eie og forvalte skog.

 • Sertifiseringen: Tømmeret kommer fra et bærekraftig skogbruk.
 • Norsk PEFC Skogstandard beskriver hvordan skogen skal forvaltes i Norge, og revideres hvert 5. år.
 • Inneholder kravpunkter knyttet til hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen.
 • Skogeiere kan sertifisere seg under et felles sertifikat, som forvaltes av en gruppesertifikatholder (Viken skog).
 • Krav om miljøregistrering på eiendommer med mer enn 50 dekar produktiv skog (i dag er grensen 100), kartfesting av evnt. nøkkelbiotoper.
 • Kravpunkter skal sikre ivaretakelse av biologisk viktige områder i skogen. Livsmiljø for truede arter kan også finnes i områder som ikke har blitt satt av som nøkkelbiotop, derfor er det utvidet konsultasjonsplikt. Biologisk rådgiver kontaktes hvis tiltaket berører viktige naturtyper og rødlistede arter. Krav om skånsom hogst i nærheten av reir til rovfugl, særlig i hekketiden, og tiurleiker.
 • Vannbesyttelse. Krav til kantsone langs vann, bekker og elver med årsikker vannføring eller bredere enn 1meter. Kantsonen skal normalt stå urørt.
 • Tydeligere definisjon av viktige friluftslivsområder og friluftsverdier skal være en el av kunnskapsgrunnlaget ved operativ planlegging. Krav til at sertifikatholder vurderer ulike tiltak ved hogst i viktige friluftslivsområder.
 • Terrengtransport- økt fokus.

Det viktigste vi (Viken skog) kan gjøre for vår troverdighet, er at vi gjør det vi sier at vi skal gjøre.

Olav Bjella, Viken skog

Hvordan kan PEFC Skogsstandarden bidra til å sikre livsmiljø for rødlistede og andre arter? Og hvordan kan den bidra til å sikre attraktive friluftsområder?
Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud:

Nesten 5000 rødlistede arter. Halvparten er truet. 1330 av dem lever i skog. Klart de er påvirket av skogbruk.

 • Kravpunkt 6: Hensynet til friluftsliv.
 • Kravpunkt 11: hogst. Nytt: Det er et mål å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster i skoglandskapet. Blir spennende å se hvordan dette blir i praksis.
 • Kravpunkt 17. Treslagsfordeling.
 • Kravpunkt 22: Nøkkelbiotoper. Ser at mange allikevel blir hogd, på tross av at de er beskyttet.
 • Kravpunkt 23. Biologisk viktige områder.
 • Kravpunkt 24. Hensynet til rovfugler og ugler.
 • Kravpunkt 25. Hensyn til tiurleik.
 • Kravpunkt 26. Hensynet til andre hekkende fugler. Krevende med hogst i hekketiden.
 • Kravpunkt 27. Vannbeskyttelse. Kravpunktet skal sikre vannkvaliteten i vann og vassdrag og bevare levesteder for arter som har naturlig tilhold ved eller i vassdrag. Skogsdrift i og nær tilknytning til vann, elver, bekker og våtmarksområder skal tilpasses slik at vannkvalitet og livsmiljøer ved og iv ann bevares eller utvikles.
 • Kravpunkt 28. Myr og sumpskog. Kravpunktet skal sikre at klima, naturmangfold og og økologiske funksjoner til myr hensyntas.

Hvordan skal PEFC ta vare på både natur, friluftsliv og hogst? Vi må ha større andel selektiv hogst, særlig områder hvor det aldri har vært flatehogst.

Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud.

Hvilken rolle har kommunale myndigheter i forhold til å følge opp kravene i PEFC Skogsstandarden?
Dag Presterud, Modum kommune og Oskar Næss, Drammen kommune:

Forskrift om bærekraftig skogbruk.

§5. Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene i viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper blir tatt vare på i samsvar med retningslinjene i Nosk PEFC Skogstandard.

§15. Kommunen skal føre tilsyn med bestemmelser i denne forskriften og vedtak fattes med hjemmel i at den blir fulgt. Dersom et skogbrukstiltak har ført til vesentlige skader for naturmiljøet eller friluftslivet, kan kommunen pålegge skogeieren å utføre opprettende tiltak.

Utvidelse av arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget i Forum Finnemarka har vært koordinator i FNF, styreleder i DNT Drammen og en representant for Glitrevannverket.
Det har kommer et ønske om at det også er med en grunneierrepresentant i arbeidsgruppen for å bidra til en balansert og helhetlig representasjon basert på alle legitime interesser i Finnemarka.

Grunneierne foreslår grunneier Anders B. Werp fra Østsiden Utmarkslag som deres representant. Enstemmig vedtatt.

Takk for et godt og informativt møte.