FnfBuskerudAktuelt › Forum Finnemarka Årsmøte 2020

Forum Finnemarka Årsmøte 2020

Forum Finnemarka er en samarbeidsarena for helhetlig bærekraftig forvaltning av naturområdene begrenset av Tyrifjorden/ Holsfjorden, Lierelva og Drammenselva.

Forumet ble opprettet i 2016 for å diskutere utviklingstrender i form av boligvekst, befolkningsvekst, og generelt mer bruk av marka. Samarbeidet skal bidra til en balansert og helhetlig utvikling av området, basert på interessene til grunneiere, offentlige etater og frivillige organisasjoner.

6. oktober ble det femte møtet avholdt på Glitrevannverkets lokaler på Dråpen i Drammen.

Til stede på årsmøte var representanter fra Drammen kommune, Lier kommune, Modum kommune, Øvre Eiker kommune, Viken Fylkeskommune, Statskog, FNF Buskerud, Drammen Friluftsforum, Naturvernforbundet Lier, Buskerud Orienteringskrets, DNT Drammen og omegn, Finnemarka Trekkhundklubb, Glomsrudkollen utmarkslag, Vestre Lier Grunneierlag, Nedre Eiker landbrukslag, Nedre Eiker grunneierlag, Lier bondelag, Finnemarka beitelag, Hytteeierforeningen, Drammensmarkas venner og Glitrevannverket.

På grunn av smittevernhensyn var det kun de som holdt innlegg som møtte opp på Dråpen i Drammen. Resten av deltakerne fulgte møtet via Teams.


Nytt fra Glitrevannverket

Marius Asheim, daglig leder i Glitrevannverket, fortalte litt om Glitrevannverkets prosjekter. Fokuset var rettet på den nye vannledningen fra Landfall vannbehandlingsanlegg og ned til Åssiden. Vannledningen legges i bratt terreng og det er et tydelig spor i terrenget. Når prosjektet er ferdig, vil stedegen masse legges tilbake så naturen i størst mulig grad reetablerer seg slik den var. Massen legges tilbake i løpet av 2021. Kraftledningen som har gått i luftlinje legges i trekkerør ved siden av vannrøret. Over tid vil det derfor fremstå som et mer uberørt naturområde.

Du kan lese mer om Landfall-Åssiden prosjektet her.

Svein Kjenner i driftsavdelingen til Glitrevannverket har fått et særskilt oppdrag med tilsyn i nedbørfeltene, og har ansvar for å følge opp ulovligheter i henhold til forskriften for Glitre. I sommer har flere hytter fått varsel om pålegg for å utbedre toalettforholdene. Både Kjenner og sommerhjelpene har jevnlige ryddeaksjoner i området. Båtvrak som har blitt liggende i nedbørfeltet er fjernet enten av grunneier eller av Glitrevannverket. Strømkabel til mobilmast på Trettekollen legges gjennom nedbørfeltet og har væt tett fulgt opp. Det gjøres en god jobb og etter planen skal det være mobildekning her fra uke 47.

Kart over nedbørfelt og de viktigste restriksjonene for allmennheten kan finnes her.

Utfordringer med økt bruk av marka. Erfaringer våren 2020.

Kaja Høgås fra FNF Buskerud fortalt litt om hvordan det «eksploderte» i nærturområdene etter at korona satte en stopper for nesten all annen reise- og fritidsaktivitet. Det ble en ekstrem pågang og ikke alle er like kjent med/interessert i å tilpasse seg allemannsrettens rettigheter og plikter.

Når så mange både nye og gamle brukere av marka tar i bruk nærområdet er det et klart behov for opplæring og klare strategiplaner for tilrettelegging kontra «vern».


Mapant.no: bruk av kartinformasjon ved hjelp av laserdata (Lidar)

Ingemar Jansson Haverstad fra Buskerud orienteringskrets viste nye digitale løsninger for dem som er glade i orientering og kart. Laserdata fra hele Norge er satt sammen i programmet Mapant hvor alle kan finne ut avansert informasjon, mye mer nøyaktig enn på vanlige turkart. Mapant er et stort orienteringskart som har som mål å dekke hele Norge, utgitt av Norsk orientering i samarbeid med Statens kartverk. Gå inn på mapant.no og trykk på Om-About øverst i høyre hjørne, da kan du leser mer om hvilke muligheter og begrensninger som ligger i kartet. Enn så lenge er kartet gratis for ikke-kommersiell bruk.

DNT Drammen – hytter

Linda Verde, styreleder i DNT Drammen, kunne fortelle om to hytteprosjekter ved Nerdammen. Den ene, Damhytta, er en liten men spektakulær hytte på selve demningen. Her venter de på tillatelse for å restaurere damhuset.

Damslett er en hytte eid av Drammen kommune. Den opprinnelige hytta var så dårlig at den ble revet. Det er gitt byggetillatelse til å bygge opp en ny hytte. Oppstart av bygging vil skje i løpet av noen uker. Det er DNT ung som har fått delansvar for oppbyggingen og de skal også til dels ha førsteretten til å bruke den.

Siden DNTs hytter også stengte ned i mars har Korona påvirket besøksstatistikken, men ikke så mye som fryktet for markahyttene.

Naturvernforbundet i Lier ved Erik Jacobsen ba på forhånd om å få tid til ett innlegg. Alle andre innlegg omhandler på en eller annen måte bruk av naturen og tilrettelegging for menneskenes skyld. Men naturen har en egenverdi og det er vårt ansvar også å ivareta livsmiljøet for andre arter. Sporløs ferdsel ble fremmet som en god rettesnor, noe som ble støttet av flere.

Friluftslivets ferdselsårer.

Lise-Berith Lian, Rådgiver friluftsliv Viken fylkeskommune, redegjorde for status for prosjektet Friluftslivets ferdselsårer. Etter at friluftslivskartleggingen er ferdigstilt er det klart for neste fase, kartlegging av «Hvor går turrutene og hvilke turmål er viktigst.» Fylkeskommunen skal bidra til å koordinere planer for de regionalt viktige friluftsområdene, deriblant Finnemarka.

Kommunene har kommet ulikt i gang med oppstarten av kartleggingen, men i løpet av 2021 er alle sannsynligvis i gang. Modum har kommet best i gang og holder på å digitalisere stier og løyper.

DNT Drammen har fått prosjektansvaret for sykkelplan for Finnemarka. Forum Finnemarka (FF) vil kunne være en viktig høringspart for prosjektplanen.

Det ble påpekt at grunneieravtaler og grunneierinvolvering er viktig.

Eventuelt

Under eventuelt ble det etterspurt flere reaksjoner på saken om å demme ned en myr for å sørge for nok vann til snøkanoner til Aron alpinanlegg.

En utfordringer er at sakene er en dispensasjonssak og at den da ikke er underlagt like streng høring som den ville vært i vanlig plansaksgang. Hadde tiltaket blitt underlagt NVEs konsesjon regime ville det også vært en bred høring. Men NVE anser at dammen ikke trenger konsesjon.