FnfBuskerudAktueltArrangement › Forum Finnemarka

Forum Finnemarka

Tirsdag 11. oktober holdt Forum Finnemarka sitt årlige møte på Glitrevannverket på Dråpen i Drammen. Det var godt oppmøte med flere spennende presentasjoner og diskusjoner.

Marius Asheim , daglig leder i Glitrevannverket, åpnet møtet og presenterte aktuelle saker hos dem.

Asheim nevnte to viktige forskrifter Glitrevannverket må forholde seg til:

  • Forskrift om forbud mot forurensing av Glitre (2003)
  • Drikkevannsforskriften.

Med disse følger en viktig informasjonsplikt.

Det ble lagt vekt på hvordan ekstrem tørke og lite nedbør førte til vannmangel i magasinene i sommer, men at nedbøren har tatt seg opp, og at vanntilførselen hele tiden har vært trygg. Når det har vært lite vann i magasinene, har det også vært lettere å rydde søppel ved og i vannene. Gitrevannverket har i samarbeid med flere friluftslivsorganisasjoner, som for eksempel Drammen sportsfiskere, utført tilsyn og plukket mye søppel i nedbørsfeltet. Drammen sportsfiskere har mottatt tilskudd fra Glitrevannverket for å hjelpe til med dette arbeidet.

FNF Buskerud tenker at ordningen med å utføre tilsyn/ søppelrydding på denne måten burde vært overført til flere friluftlivsarenaer.

Karoline Bredland, Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, snakket om hvordan Statsforvalteren og Statens Naturoppsyn jobber for å restaurere myr, også i Finnemarka. Statsforvalteren har fått skjerpet innsigelsesmyndighet i deres arbeid for å restaurere og hindre nedbygging av myr i møte med kommunene.

Jeanette Zetterstrøm og Johan Fegri fra DNT Drammen og Omegn presenterte hvordan de i DNT merker stier, og hvordan man booker hytte i en av de nærmere 600 hyttene til DNT Drammen og Omegn. Det er også blitt svært populært med nærmiljøhytter, og i Finnemarka har de ikke mindre enn syv hytter tilgjengelige for DNT- medlemmer. Det er også greit å vite at alle DNT- hyttene i Drammen eies av Drammen kommune.

Håvard Hornes, Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, snakket om kantsoner og praktisering av regelverket. Kantsoner er et av de viktigste tiltakene vi har for å bedre vannkvaliteten. Forslag fra statsforvalter er å kreve gressdekte soner langs vassdragene og ikke pløye jorda om høsten. Det er grunneier som er ansvarlig for å opprettholde kantvegetasjonen.

Anette Kristensen og Per Kristen Gisleberg fra Viken fylkeskommune snakket om ferdsesåreprosjektet og status for sykkelplan i Finnemarka, og kartlegging og verdsetting av regionale friluftsområder og turruter i Viken. Kartleggingen skal være ferdig innen utgangen av 2023. Fylkeskommunen tok også opp diskusjonen rundt skogbruk vs. Allemannsretten, og hogst i særskilt viktige turområder.

Flere turruter krysser flere kommunegrenser, og det er opprettet flere regionale samarbeid i store friluftlivsområder. Eksempler på dette er Nordfjella, Hardangervidda, Norefjell- Reinsjøfjell, Blefjell, Marka, Fjella og Oslofjorden.

Modum kommune og Drammen kommune snakket om sitt arbeid med tilrettelegging for friluftsliv i deres kommuner. I Modum la de vekt på at friluftslivet må «tåle at det drives et skogbruk», og at skogsveiene og turveiene opprinnelig er ment for skogsdrift.

I Drammen kommune jobbes det i dag med en overordnet temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, der hvordan de skal ta imot høringsinnspill vedrørende friluftslivet står sentralt.

Oppsummert er alle enige om at det må bedre kommunikasjon til for å sikre både næringsinteresser og natur- og friluftlivsinteresser.

Avslutningsvis snakket Elin Hønsi, Vassdragsteknisk ansvarlig i Glitrevannsverket, om deres kommende prosjekter i Finnemarka. Det skal blant annet utføres arbeider på Garsjø, noe som vil få konsekvenser for friluftslivet og den populære turruten «Garsjø rundt».

Forumet ble dermed avsluttet med et åpent spørsmål om hvor mye ressurser som skal brukes for å ivareta friluftslivet i Finnemarka under en anleggsperiode?

Johan Fegri og Jeanette Zetterstrøm fra DNT Drammen og Omegn og Kaja Høgås, FNF Buskerud.
Foto: Sverre H Renskaug, Lier skogeierlag.