FnfBuskerudAktuelt › Forum Røysjømarka 2024

Forum Røysjømarka 2024

Forum Røysjømarka er en samarbeidsarena for helhetlig bærekraftig forvaltning av naturområdene begrenset av Drammensfjorden, Holmestrandsfjorden og E18. Benevnelsen «Røysjømarka» brukes i utvidet forstand og omfatter i denne sammenheng Røysjømarka, Svelvikmarka og Østskogen.

Glitrevannverket har to vannkilder Glitre og Røysjø. En vesentlig oppgave for Glitrevannverket er å
bidra til at vannkvaliteten i vannkildene ikke forringes. Vannverkene har en viktig informasjonsplikt i hht. Drikkevannsforskriften1. Dette må Glitrevannverket gjøre i dialog med andre som har interesser i nedbørfeltet og marka rundt. Glitrevannverket tok derfor initiativ til et første møte i Forum Røysjø 22. april 2021.

Marius Asheim, daglig leder i Glitrevannverket, ønsket velkommen til forumets fjerde møte, torsdag 30. mai på Glitrevannverkets lokaler på Dråpen. Vi var 26 deltakere på årets møte.
Asheim oppdaterte oss på status quo i Glitrevannverket. Elin Hønsi i Vassdragsteknisk ansvarlig oppdaterte oss på dammer og demninger i Røysjømarka.

Frivillig skogvern

Vern av skog: Vern av skog som naturreservat eller friluftsområde gjennom frivillig avtale mellom skogeier og vernemyndigheter.

Svein Ekanger, Viken Skog

Svein Ekanger, jobber som rådgiver for skogeiere som vurderer frivillig vern, i Viken skog . Ekanger informerte om frivillig vern generelt og de prosessene som er gjennomført og de som pågår i Røysjømarka nå.

Vernemyndighetene definerer hva slags type skog som ønskes vernet. Skogsamvirke er med på å styre prosessen. Verneforskriften2 viser hvordan verneområdet kan utnyttes, og hva som er forbudt.
Skogeier skal få erstattet det tapet han/hun lider ved vern.

Botanisk kartlegging

Presentasjon av Jan Sørensen, Buskerud botaniske forening.

Hvem er vi, hva ser vi etter, hvordan legger vi opp feltarbeidet? Informasjon om hva vi fant på kartleggingen i Røysjømarka juni 2023, spesielle arter, invaderende arter, arter på rødlista med mer.

Friluftslivets år 2025

Informasjon om planer for friluftslivets år ved Anne-Mette Kirkemo, prosjektleder for Friluftslivets år i Buskerud fylkeskommune.

Friluftslivets år 2025 – en landsdekkende markering for å feire alt friluftslivet har å by på.

Fakta om Friluftslivets år

  • Friluftslivets år er forankret i Stortingsmelding om friluftsliv (2016) og er et nasjonalt markeringsår for friluftsliv, som arrangeres hvert tiende år med støtte fra Klima- og miljødepartementet.
  • Gjennom året blir det både nasjonale og lokale aktiviteter i hele Norge.
  • Året skapes av friluftslivorganisasjonene, og hele bredden av frivilligheten, friluftsrådene, sentrale og lokale myndigheter, skoler, næringsliv og enkeltpersoner.
  • Friluftslivets år ledes av Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for de 18 store friluftsorganisasjonene med til sammen én million medlemskap og over 5000 lag og foreninger.

Mulig å søke om midler

I disse dager planlegger organisasjoner, lokale lag, kommuner og fylkeskommuner over hele landet hvordan de skal få med enda flere ut neste år. Det er flere tilskuddsordninger man kan søke midler fra for å skape aktiviteter i Friluftslivets år. 

Buskerud fylkeskommune inviterer til møte om Friluftslivets År 2025, 29. august på Fylkeshuset. Invitasjon kommer til kommuner, og frivillige organisasjoner på regionalt nivå.

Grunneierrepresentant i arbeidsutvalget

Ønske om ny grunneierrepresentant i arbeidsutvalget.

Østre Sande Grunneierlag melder at de skal prøve å finne en representant.

Nytt fra kommunene.

Kommunene oppfordres til å informere om planer, utfordringer, observasjoner, sesongerfaringer osv i marka sett fra deres ståsted.

Drammen kommune v/ Ivar G. Pettersen

Kommunen viser til følgende saker:

  • Temaplan for naturmangfold
  • Temaplan for boligutvikling
  • Kommuneplanens arealdel vedtatt, men en del innsigelser.
  • Forvaltningsplan for kommuneskogen.

Takk for oss!

  1. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) – Lovdata ↩︎
  2. Verneforskrift – Frivillig vern ↩︎