FnfBuskerudAktuelt › Nå er Friluftsloven og Allemannsretten god å ha!

Nå er Friluftsloven og Allemannsretten god å ha!

Forum for Natur og Friluftsliv jobber hver dag, hele året, med å sikre at Friluftsloven og Allemannsretten blir etterfulgt, og bistå våre medlemsorganisasjoner med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i landet vårt.

I disse Korona-tider blir hele landet bedt om å unngå store folkemengder hvis man ferdes utendørs.

Nå som den norske friheten blir satt på prøve, kommer det norske folk sitt forhold til natur og friluftsliv tydelig frem. Aldri før har det vært så folksomt på kjente stier og utfartssteder- en vanlig onsdag ettermiddag. Da er det godt å ha Friluftsloven og Allemannsretten i ryggen når vi beveger oss ute- lengst unna andre folk!

Friluftsloven

Lov om friluftslivet (Friluftsloven) av 28. juni 1957 har som formål å verne om friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. Målet er å bevare og fremme friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet for allmennheten.

Av loven er det først presisert at friluftslivets naturgrunnlag må vernes. Med dette menes det at det er viktig å opprettholde grøntområder i hensyn til miljøet og videreføre et biologisk mangfold. Vi må passe på å ta vare på de eksisterende grøntområdene, og videreutvikle nye.

Videre i Friluftsloven står det at vi skal sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. Med dette menes det at det skal finnes naturpregede arealer (grøntområder) tilgjengelig for allmennheten. Grøntområdene skal invitere allmennheten til aktivitet og stillhet, noe som igjen er viktig for folkehelsa.

Ved å verne om naturgrunnlaget og allmennhetens rett til å oppholde seg i naturen, sikrer Friluftsloven muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende og trivselsskapende fritidsaktivitet vi alle kan ta del i.

Friluftsloven beskytter det miljøvennlige friluftslivet. All ferdsel i naturen skal ta hensyn til miljøet. Med dette menes det at vi skal ta hensyn til det biologiske mangfoldet, bærekraftig utvikling, og kulturlandskapet.

Allemannsretten er regulert i friluftsloven.

Allemannsretten gir oss fri ferdsel til fots og på ski i all utmark i Norge. Med utmark menes det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell, og ikke innmark som befatter «hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite, samt liknende områder hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker» (Ref. Friluftsloven). På innmark er reglene slik at du kan gå på stier og veier, så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun. Du kan også gå over frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april.

Allemannsretten er selve grunnlaget for friluftslivet i Norge, og gir deg rett til blant annet telting, bading og rasting, ferdsel og høsting, helt gratis. Det eneste kravet er at du skal ta hensyn til andre som er ute i naturen, ikke gjøre unødig skade på terrenget, ikke forstyrre dyrelivet og vise sunn fornuft ved matauk (innhøsting av mat fra naturen).

Vi i Forum for Natur og Friluftsliv- Buskerud takker Friluftsloven og Allemannsretten når vi nå skal ut på tur- alle sammen. Det gjør det lettere å vise hensyn til avstand, samtidig som vi får frisk luft og mosjon.

Ta vare på hverandre og naturen vår.