FnfBuskerudAktuelt › Ny bybru i Drammen

Ny bybru i Drammen

Bybrua i Drammen ble oppført i 1936 og er et bindeledd mellom Strømsø og Bragernes i Drammen. På Strømsø-siden av brua ligger Drammen stasjon, som på grunn av flomfare må heves til dagens nivå. I stedet for å heve denne delen av brua, har Drammen kommune bestemt at hele brua skal erstattes med ny bru. Den nye brua skal oppføres på samme sted, og fremdeles være tilgjengelig for fotgjengere og kollektivreisende, men oppgradert og tilpasset dagens behov.

Etablering av en ny bru medfører tiltak i Drammenselva i forbindelse med fjerning av eksisterende bru og oppføring av nye brufundamenter. Tiltaket medfører spunting og peling, samt mudring for erosjonssikring av både brufundamenter, landkar og bryggekonstruksjon. Tiltaket er derfor søknadspliktig.

Det har i de senere år blitt lagt betydelig innsats i å ivareta naturmiljøet i nedre del av Drammenselva i Drammen. Dette omfatter blant annet restaureringen av elvebreddene nedover i Fjordparken. Disse tiltakene har medført en positiv utvikling for biomangfold som fugl og fisk og det bynære naturmiljøet generelt i Drammen, men det finnes imidlertid ikke drivverdige naturressurser i området tilknyttet bybrua.

Forum for natur og friluftsliv Buskerud har vært på befaring i området, men har foreløbig ingen kommentarer til saken utover det Norconsult skriver i sin rapport til Fylkesmannen.

Høringsfrist: 21. desember 2020.

Les mer her.