FnfBuskerudAktuelt › Nye naturreservater i Buskerud

Nye naturreservater i Buskerud

I statsråd 23. juni 2020 ble det vedtatt vern av 30 skogområder i Norge. Alle områder ble vernet som naturreservater med hjemmel i naturmangfoldloven § 34, jf. § 37 og § 62.

5 områder ligger i Buskerud, hvorav 3 er utvidelser av tidligere etablerte reservater:

  • Trillemarka- Rollagsfjell naturres. (utvidelse), Sigdal: Nytt areal 1.143 daa, herav 959 daa produktiv skog
  • Ultvedttjern naturreservat (utvidelse) i Ringerike: Nytt areal 293 daa, herav 273 produktiv skog
  • Tofteskogen naturreservat (utvidelse) i Asker: Nytt areal 373 daa, herav 224 daa produktiv skog
  • Sjølingelve naturreservat i Flå: 598 dekar, herav 565 dekar produktiv skog.
  • Veteren naturreservat i Flå: 3.792 dekar, herav ca 2.600 dekar produktiv skog.


Formål

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker å verne om det biologiske mangfoldet, og sørge for at det biologiske mangfoldet i norsk natur bevares for kommende generasjoner. Halvparten av alle truede naturtyper og arter finnes i skogen, og de fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Mange insekter, fugler og sopp er avhengig av gammel skog og død ved for å overleve. Ved å verne om disse skogområdene får artene mulighet til å utvikle seg fritt, og leve fritt i sitt naturlige miljø. Vern av skog er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare det norske naturmangfoldet.

De vernede områdene representerer et utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur.

Formålet med reservatene er å bevare skogområder med truet, sjelden eller sårbar natur med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Verneverdiene er blant annet knyttet til gammel skog med død ved, bekkekløfter og raviner. Områdene har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem. Skogen skal i hovedsak gis mest mulig fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende eller døde trær.

Skogsområdene i Buskerud som er vernet varierer fra rik ravineskog og kalkbarskog, til fattigere gran- og furuskog. Skogen er gjennomgående eldre og har et rikt biologisk mangfold med flere sjeldne og truede arter.

Om bruk av områdene

Skogen i områdene skal gis friutvikling uten annen hogst enn eventuell skjøtsel for å ivareta og fremme verneformålet. Vernet er ikke til hinder for fortsatt bruk til tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske, bær- og sopplukking. Beite er tillatt på det meste av de vernede arealene.

Les hele vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Viken her.