FnfBuskerudPå høring

På høring

Høringsradaren er et verktøy for å gi engasjerte medlemmer i natur- og friluftslivsorganisasjonene en enkel oversikt over hvilke relevante saker for natur og friluftsliv som er på høring fra kommunene, staten og andre myndigheter.

Sakene fanges opp fortløpende av FNF-koordinatorene rundt om i hele landet, som så gjør en vurdering av om den har relevans for naturverdier og friluftslivsinteresser. Det foregår altså en manuell siling av saker som gjøres av det enkelte FNF i hvert fylke.

Se hva som er på høring i regionen ved å trykke på knappen under.

Gå til høringsradaren.no icon

Nedenfor har vi samlet linker til sider hvor saker legges ut på høring. Noen av sakene er svært viktige for natur og friluftsliv, mens andre er lite relevante.

Kommuner i Buskerud

Asker kommune
Drammen kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Modum kommune
Nesbyen kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune

Andre relevante sider:

Klima- og Miljødepartementet (Dokumenter)
Miljødirektoratet
NVE
Samferdselsdepartementet
Statens Vegvesen

Kommuneplanens arealdel. Når skal kommuneplanen på høring?

Drammen kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel: «Et godt sted å være» vedtatt 13.12.2021.
Planprogram for kommuneplanens arealdel fastsatt 13.12.2021. Kommuneplanens arealdel skal til 1.gangsbehandling i formannskapet 29. november 2022, og i kommunestyret 12. desember 2022. Arealdelen kommer på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling.
Kommuneplanens arealkart: GEMINI Ter & Ent 11 (drammen.kommune.no)
Kommunalsjef for arealplan, klima og miljø: Anne-Marie Vikla.

Flesberg kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel for Flesberg ble vedtatt 10.12.2020 med visjonen ‘Flesberg skal være en levende, nyskapende og inkluderende kommune, med trygghet for alle, dugnadsånd og bærekraftig utvikling’.
Planprogrammet for arealdelen vedtatt 24.03.2022. Kommer på høring og offentlig ettersyn etter desember 2022.
Kommuneplanens arealkart: Flesberg kommune (nois.no).
Teknisk sjef: Gro Rudi. Send e-post.

Flå kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel har vært på høring fram til i september 2022, og kommunen jobber mot en sluttbehandling / vedtak av planen. Det er ikke avklart når planen kommer til politisk behandling, men det antas at dette blir før jul 2022.
Kommuneplanens arealdel 2015-2027. Det er ikke tatt stilling til når kommunen skal revidere arealdelen. Oppstart revidering av denne er ikke med i planstrategien for inneværende periode 2021-2023.
Kommuneplanens arealkart: GISLINE (flaa.kommune.no)
Kommuneplanlegger:

Gol kommune:

Kommuneplanens samfunnsdel for 2018- 2030 «Me sjåast på Gol» ble vedtatt 12.06.2018.
Kommuneplanens arealdel 2011-2023.
Kommuneplanens arealkart: GISLINE (gol.kommune.no)
Plansjef: Sigrid Hauglann Grimeli:

Hemsedal kommune:

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 «Pulsen på bygda» ble vedtatt 05.11.2020.
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt 06.12.2018.

Hol kommune:

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 «Det gode liv» ble vedtatt 20. juni 2018.
Kommuneplanens arealdel 2014-2025 ble vedtatt 27.08.2014.

Hole kommune: