Bålsamtale i Hamborgstrømskogen
FnfBuskerudAktuelt › Prosjekt «Presentasjon organisasjon», del I: Naturvernorganisasjonene.

Prosjekt «Presentasjon organisasjon», del I: Naturvernorganisasjonene.

Forum for natur og friluftsliv Buskerud er i gang med å lage en digital presentasjon av våre 14 tilsluttede organisasjoner og deres arbeid, samt synliggjøre hvordan vi i FNF kan bidra til å lette arbeidet for organisasjonene. 

Det er et spenn i våre tilsluttede organisasjoner fra friluftslivsorganisasjoner til naturvernorganisasjoner, men alle har som felles mål å ivareta arealer for natur og friluftsliv. Vi ønsker å vise dere hvordan vi jobber mot dette målet- sammen!

I arbeidet med å lage en digital presentasjon (en liten filmsnutt), snakker vi med, og filmer, alle organisasjonene. Til slutt kobler vi sammen materialet til en enkelt film. Under arbeidet med filmen, vil vi presentere organisasjonene i tur og orden på nettsiden vår som en del av prosjektet.

Kanskje får du lyst til å støtte og melde deg inn i en eller flere av organisasjonene?

Presentasjonen er en del av prosjektet «Digitalisering og teknisk profesjonalisering av FNF Viken» som vi har fått ekstra tilskudd til fra Viken fylkeskommune. Vi har som mål å lage en tilsvarende presentasjon for alle FNFene i Viken.

I 2022 feirer vi også Frivillighetens år, et år som er forankret i Frivillighetsmeldingen fra desember 2018. Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. Vi er stolte over å kunne presentere 14 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Buskerud-regionen som står på for at nettop du skal kunne nyte natur og friluftsliv i regionen vår.

Naturvernorganisasjonene

I føste del av prosjektet ønsker vi å presentere naturvernorganisasjonene som er tilknyttet Forum for natur og friluftsliv Buskerud.

I FNF Buskerud har vi tre organisasjoner som først og fremst jobber for å ivareta naturen: Birdlife Norge Avd. Buskerud (Tidligere Norsk Ornitologisk Forening), Buskerud Botaniske Forening, og Naturvernforbundet i Buskerud.

Birdlife Norge Avd. Buskerud

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) endret navn til Birdlife Norge Avd. Buskerud, 9. oktober 2021.

Birdlife Norge ble stiftet som Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i 1957, og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. En viktig del av deres arbeid har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Etter hvert har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i foreningens arbeid. Birdlife Norge står for en linje hvor vi gjennom dokumentasjon av faktiske forhold forsøker å påvirke utviklingen til fuglenes beste.

Birdlife Norge Avd. Buskerud ble dannet i 1977, og har i dag over 450 medlemmer. De har lokallag i Øvre Eiker og Drammen og omegn, som er åpne for alle. De utgir også nett-tidsskriftet Buskskvetten.

Steinar Stueflotten er daglig leder Birdlife Buskerud, og tok en prat med FNF Buskerud i oktober.

Vi spurte han om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

Hovedformålet er å ivareta naturen, spesielt fuglelivet som det står i formålsparagrafen. «Vi tar fuglevern på alvor», er vårt viktigste slagord. Målet er først og fremst å verne fuglelivet, fugleområder og arter. Birdlife International er verdens største naturvernorganisasjn med over 11 millioner medlemmer i 115 land. Det gir oss en styrke internasjonalt. Fuglene flyr jo over hele verden, og våre fugler er både her til lands og i utlandet. Å verne om fuglearter er derfor en internasjonal utfordring, og det er viktig å være en del av en så stor organisasjon i vernearbeidet.

Steinar Stueflotten

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?  

Mye av engasjementet man har er basert på frivillighet, og frivillig arbeid. Vi føler også på et ansvar for å ta vare på naturen. Den ansvarsføelsen er ikke alltid forenlig med frivillighet. Man gjør en del ting man kanskje ikke ville gjort kun som frivillig, så ansvarsfølelsen er viktig i naturvernarbeidet.

Steinar Stueflotten.

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Det er veldig mange fuglearter som er i nedgang. Mange arter er rødlistet og flere blir det. Den viktigste årsaken til nedgangen i fuglebestandene, er habitatødeleggelser. Naturområder som fugler er avhengige av, de blir borte etterhvert. Nedbygd, ødelagt. Derfor er det veldig viktig å verne om slike områder for å ta vare på fuglebestanden.

Steinar Stueflotten

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

Vi er sterkere når vi står flere sammen om det samme formålet om å verne naturen. Det å være tilsluttet FNF gir oss styrke. Dette er jo som tidligere nevnt, frivilig arbeid, og begrenset for hvor mye vi rekker over i en liten organisasjon. Det arbeidet som FNF og andre organisasjoner i FNF gjør, det hjelper oss i vårt fuglevernarbeid. Så håper vi at vi gjennom vårt engasjement kan bidra på kompetanse på fugleområdet, ornitologiske verdier. Vi kan bidra med viktige opplysninger når det gjelder fugler i en felles høringssak.

Steinar Stueflotten

Vil du vite mer om Birdlife Norge, Avd. Buskerud, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer om organisasjonen her.

Buskerud Botaniske Forening

Norsk Botanisk Forening er en frivillig, landsdekkende organisasjon med hundrevis av turer og kurs om ville planter i naturen. Aktivitetene og turene er for alle, uanhengig av kunnskapsnivå, og er organisert av ildsjeler og frivillige i foreningen.

Buskerud Botaniske Forening (BBF) ble stiftet 15. mars 1999, og er tilknyttet Norsk Botanisk Forening. BBF arbeider aktivt med at alle skal få økt kunnskaper om norsk natur; gjennom kunnskap om arter og lokaliteter, og gjennom skjøtsel av sårbare arter og områder.

Buskerud Botaniske Forening (BBF) har 130 medlemmer (2019). Alle medlemmer får tilsendt medlemsbladet Blyttia fire ganger i året.

Kristin Bjartnes leder Buskerud Botaniske Forening, og tok en prat med FNF Buskerud i oktober.

Vi spurte henne om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

Buskerud Botaniske Forening er en forening for alle som er glad i villblomster. Det er vårt mål å ta vare på lokaliteter, kartlegge norsk natur, bli kjent med naturen… finne ut av hva som vokser hvor og hvilke arter som er truet. Foreningen vår er både for botanikere med faglig bakgrunn, og alle de som er glad i blomster, de som ønsker å lære mer og bli kjent med naturen.

Kristin Bjartnes

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?  

Da jeg meldte meg inn i foreningen, så startet jeg som en som skulle tusle etter og lære litt av de som kunne mye. Men etterhvert ble jeg dratt inn i organisasjonarbeid, noe jeg har en god evne til. Så blir det til at man føler på ansvaret og pliktfølelsen. EN del opgaver er veldig morsomme, og det å ha en forening i vekst, og en forening som gjør mye godt for naturen, det synes jeg er en takknemlig oppgave. Men det er ikke til å underslå at det også er en del oppgaver som ikke er like morsomme å ta tak i, men som også må gjøres.

Kristin Bjartnes

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Det er en del blomster som er i sterk tilbakegang, og som er truet i norsk natur. Og hvis man ødelegger de habitatene, eller de lokalitetene, uten å egentlig vite hva man gjør, så vil jo de artene bli borte. Hvis man er litt opptatt av biologisk mangfold, så må man jo ta vare på naturen. Man må ta vare på store naturområder slik at alle arter får mulighet til å eksistere og utvikle seg videre.

Kristin Bjartnes

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

Det vi håper på, og det som vi ser at vi får til, er at FNF kan gjøre en del av det politiske arbeidet som vi ikke har kapasitet til. Det er godt å være flere organisasjoner som står sammen, og som går inn for ting som er verdifulle for norsk natur, eller går i mot og sier i fra og varsler om ting som ikke bør utføres fordi det har store konsekvenser.

Kristin Bjartnes

Vil du vite mer om Buskerud Botanisk Forening, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer om organisasjonen her.

Naturvernforbundet i Buskerud

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Naturvernforbundet er en landsdekkende organisasjon, med rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) ble under navnet Buskerud Natur- og Miljøvernforening stiftet, og tatt opp som kretsmedlem i Naturvernforbundet i 1972. NiB har 1372 medlemmer (2019) som alle får tilsendt medlemsbladet Natur&Miljø to ganger i året.

Martin Lindal leder i Naturvernforbundet i Buskerud, og tok en prat med FNF Buskerud i oktober.

Vi spurte han om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

I navnet Naturvernforbundet, et gammelt forbund på 107 år, ligger betydningen vern av natur. Men etterhvert så har andre problemområder dukket opp som klima, miljøproblem med forurensning, energipolitikk, så nå jobber vi på flere felter.

Martin Lindal

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?  

Jeg har vært engasjert i naturen siden studenttiden. Og nå er det mest fordi jeg føler et ansvar for barn og barnebarn som skal leve videre og ha et bra liv. Jeg tror at vi må tenke på en annen måte for å påvirke tankegangen til de som styrer og få de mer over på fordelene ved et godt liv fremfor vekst oppå vekst.

Martin Lindal

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Natur har en egenverdi. Vi er en del av naturen og livsgrunnlaget vårt bygger på at naturen fungerer. Tenk på hvordan mennesket, homo sapiens, har påvirket kloden i stor grad. 96 prosent av biomassen på jorda er oss mennesker og våre husdyr. Kun fire prosent er ville dyr. Vi har overlatt kun fire prosent til «de andre».

Martin Lindal

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

Sammen er vi sterkere. Jeg opplever det som arbeidsbesparende at FNF gjør en del av de arbeidsoppgavene vi ellers måtte ha gjort. Fint å kunne samarbeide om høringer, og det fellesskapet som FNF er med å skape er viktig for arbeidet.

Martin Lindal

Vil du vite mer om Naturvernforbundet i Buskerud, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer om organisasjonen her.