FnfBuskerudAktueltArrangement › Regional friluftslivskonferanse 1.-2. juni

Regional friluftslivskonferanse 1.-2. juni

Viken fylkeskommune inviterte kommuner og friluftslivsorganisasjoner til regional friluftslivskonferanse 1.-2. juni 2023 på Ullensaker. FNF i Akershus, Buskerud og Østfold deltok på konferansen, og vi fikk to innholdsrike dager med kunnskapspåfyll, nettverksbygging og erfaringsutveksling fra spennende prosjekter og satsinger hele Viken. Konferansen ble arrangert av Viken fylkeskommune i samarbeid med Ullensaker kommune. 

Her er noen høydepunkter fra konferansen.

Dag 1

Hvorfor jobbe for friluftsliv?

Bente Lier, Generalsekretær, Norsk friluftsliv.

Friluftslivet bidrar til å nå mange av bærekraftsmålene.
Tiltak: Oppmuntre til gjenbruk, reparasjon. Begrense at vi skal ha spesialutstyr til alt mulig.
Tilrettelegge for nærfriluftsliv.
Friluftslivsaktiviteter og frivillige aktiviteter bidrar til bærekraftige lokalsamfunn.
Ta vare på naturen – det du er glad i, det tar du vare på.
Nærhet til natur – utfordring med utbyggingsønsker, en stadig økende bit-for-bit nedbygging av natur.
Friluftsliv- kilde til god fysisk og psykisk helse.
Allemannsrettens goder og plikter. Ta ansvar for egen ferdsel. Sikre at det skal være gratis å ferdes i norsk natur. Tiltak: Besøksforvaltning og tilrettelegging.
Frivilligheten sikrer nødvendig tilrettelegging for friluftsliv. Frivilligheten har en egenverdi. Samarbeid med organisasjoner som finnes- ikke opprett egne kommunale frivillighetstilbud.
Friluftsliv er ikke likt fordelt i befolkningen. Jo høyere inntekt, jo større deltakelse i friluftslivet. Unntak: Organisert friluftslivsaktiviteter for barn, her er barn av lavtlønnede høyt representert.
Friluftslivets år 2025. Mål: Friluftsliv for flere oftere? Ivaretakelse av natur. Under utarbeidelse.

Reisemålsutvalgets utredning NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid. 
Høringsfrist: 30. juni.

Bente Lier, Norsk friluftsliv.

Aktiv i Viken

Eksempler på tiltak og satsinger fra organisasjoner og kommuner

DNT Oslo og omegn – turlagsutvikling, ved Dag Olav Brækkan

13 turlag i 14 kommuner i Akershus. Eget styre i turlagene, underlagt DNT Oslo og Omegn.

 • Tilrettelegging av lokale stier
 • Fellesturer for deltakerne i alle aldre
 • Åpne arrangementer «kom deg ut dagen», temadager, foredrag etc.
 • Spesielle målgrupper «Aktiv i hundre», «internasjonale turer», barn/ unge.
 • Kurs
 • Markahytter
 • Frivillig innsats: Turledere, dugnadsarbeid, styrearbeid.
 • Informasjonsarbeid lokalt.


Oslofjordens Friluftsråd – Læring i friluft, ved Annika Ljungstrøm

Natur og friluftslivsveiledning. Formål: Å stilmulere til mer og bedre uteaktivitet i skole, barnehage og SFO, samt inspirere allmennheten til økt friluftsliv.

Eksempel på kurs:

 • Fysisk aktivitet og samarbeidsøvelser
 • Livet i fjæra/ marinbiologi
 • Praktisk matematikk
 • Kartforståelse og enkel orientering
 • Friluftsliv (Bål, kart, spikking, leirslaging etc.)
 • Mat i friluft
 • Sikkerhet ved vannet (livredning, kano, SUP).


Østmarka orienteringsklubb – samarbeid om Stolpejakten Romerike, ved Odin Tellesbø

Stolpejakten 2023 – ca. 1000 stolper.
Mange inaktive benytter seg av stolpejakten.
Lavterskeltilbud, enkelt, i nærmiljøet.
Samarbeid med kommunen om hvor stolpene skal settes opp.


Ås kommune – utvikling av Breivoll som regionalt friluftslivsområde, ved Grethe Johnsen

 • En åpen, inkluderende og allsidig friluftslivsarena- og rekreasjonsarena.
 • Utvikling og bruk i tråd med gjeldende reguleringsplan, forvaltningsplan og skjøtsesplaner.
 • Ta vare på naturverdiene i området gjennom bærekraftig bruk og vern.

Godt samarbeid med fylkeskommunen, Miljødirektoratet, frivillige organisasjoner.

En god forvaltningsplan v/ Grethe Johnsen, Ås kommune.

Hva er et statlig sikret forvaltningsområde?

Tilrettelagt, godt skiltet.
Toaletter, bord/ benker, badebrygge, aktivitetsprosjekter.

Ønske for aktiv i Viken: Sette et større fokus på drift av området. Store kostnader til å drifte Breivoll, holder ikke på tross av leieinntekter, dugnadsgrupper etc.

Friluftslivsavdeling i de nye fylkene

Idrett og friluftsliv Østfold:

Per Kristen Gisleberg – Friluftsliv
Kristian Berg- idrett og friluftsliv
Stein Cato Røsnæs – idrett.

Idrett og friluftsliv Buskerud

Gørill Elisabeth Brodahl – leder seksjon idrett og friluftsliv.
Eva Lill Kvisle
Ingvild Aarland – Idrett og friluftsliv
Stig Kleven – idrett

Idrett og friluftsliv Akershus

Rune Winum
Rene Aasnæs – friluftsliv
Kristina Dignes
Annette Hellsaa Christensen
Ingvild Marie Kavli
Espen Andersen – idrett
Simen Dugstad Nordeide – idrett

Friluftsliv og spillemidler v/ Espen Andersen

Mulighet til å delta på kurs i spillemiddelordningen i Viken fylkeskommune.

Hva er spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet?

 • En andel av Norsk Tippings overskudd som fordeles til ulike idrettslige formål.
 • Statlig tilskuddsordning som skal bidra til tilrettelegging for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet som f.eks. friluftsliv.
 • Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet legger rammene for ordningen.
 • Fylkeskommunen forvalter ordningen på regionalt nivå, saksbehandler søknader og tildeler midler.
Hvem kan søke om Spillemidler? Espen Andersen, Viken fylkeskommune.

Allemannsretten

Hvordan kan vi samarbeide om å spre kunnskap om allemannsretten? 
ved Eva Lill Kvisle, Viken fylkeskommune

Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver.

Hvilke oppgaver har kommunen (legg inn egen slide).

Relevante nettsider:

Miljødirektoratet sin side: Friluftsloven og Allemannsretten.
Blant annet råd om hvordan gi uttalelser i tvilsspørsmål:

 • Kommuner er pliktet til å gi uttalelser når de blir spurt.
 • Innhente uttalelser fra partene i saken
 • Om nødvendig, befare området.
 • Konkludere

Miljødirektoratet: Brosjyre om Allemannsretten

Rundskriv T-3/07 Om lov om friluftslivet (2007).

Viken.no: Friluftsloven og Allemannsretten.

Allemannsretten: Bok av Marianne Reusch.

Eksempel fra Moss kommune

Oppfølging allemannsretten i kommunenMari Frydenlund Grimastad, Moss kommune.

Eksempler på flere saker i strandsonen.

Ullensaker turlag

Tilrettelegging av nærturområder og samarbeid mellom turlag, kommune, grunneiere og andre ildsjeler, og introduksjon til utflukt, ved Ola Nafstad fra Ullensaker turlag.

6 prioriterte turområder i Ullensaker.
Samarbeid med kommunen. Kommunen tar kostnader til skilt, stolper etc. Viktig at turlaget ikke trenger å tenke på om de har nok penger til utbedring av stier.
Samarbeid med grunneiere.

Utflukt til Nordkisa utsiktstårn

Utsiktstårnet ble åpnet i 2022, og turområdet har blitt tilrettelagt med gapahuk, bålplass og turruter de siste årene. Vi fikk møte lokale ildsjeler, grunneier og frivillige i turlaget på turen. 

Dag 2

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder – oppfølging i ettertid

Kristina Dignes, Viken fylkeskommune

Friluftsliv er innarbeidet som et viktig tema i Viken sitt arbeid med arealregnskap.

Kunnskapsgrunnlag

Turruter er lagt inn i Viken sin kartportal som brukes som grunnlag for regional friluftslivskartlegging, ferdselsåreprosjektet, sikring av nye området. Det er viktig at kommunene i Viken bruker dette kunnskapsgrunnlaget.

Ønske om å ha samlinger for planleggere på regionalt nivå for å presentere kunnskapsgrunnlaget.

Kristina Dignes, Viken fylkeskommune.

Arealregnskap i Viken

Eva Lill Kvisle, Viken fylkeskommune

Kartlegging av regionale friluftslivsområder og turruter – resultater og videre arbeid.

Per Kristen Gisleberg, Viken fylkeskommune.

Hensikten med regional friluftslivskartlegging

 • Fylkeskommunen, som regional utviklingsaktør, skal ta et støre ansvar for områdene og turrutene.
 • Differensiert forvaltning som ivaretar de ulike områdenes og turrutenes egenart.
 • Avdekke hvilke områder og turruter det i et regionalt perspektiv er ekstra viktige å ta vare på gjennom arealplanlegging.

Regionale friluftslivsområder

 • Større sammenhengende utmarksområder
 • Området må oppfattes som et enhetlig område, gjerne ha et navn.

Godt eksempel: Fredrikstad kommune har brukt kartlegging av regionale friluftsområder i arealplanen.

Kartlegging og verdsetting av friluftlivsområder i Oslo.

Johan Hval, Oslo og Omland Friluftsråd

M98-kartlegging:
Gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo i perioden 2018-2019, i regi av Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Eget veiledningshefte for å sikre lik prioritering i hele byen.

Helhetligplan for Nordbytjern

Vidar Bjørkli, Avdelingsleder bymiljø forvaltning, Ullensaker kommune.

Visjon – Ullensaker: Mulighetslandet.

Nordbytjernet friluftsområde. Ullensaker svar på på «Sognsvann». Ca. 2,5 km rundt vannet.

Nordbytjern er et viktig og sentralt turmål på Romerike, med direkte adkomst fra Jessheim sentrum, skoler, hoteller tilknyttet Gardermoen lufthavn og LHL sykehuset Gardermoen. Det er i tillegg både statlig sikrede friluftslivsområder og landskapsvernområde tilknyttet Nordbytjern.

Forvaltningsplan for landskapsvernområdet fra 2007 – rulleres etter 10 år. Politisk hovedutvalg vedtok i 2018 oppstart av arbeid med helhetlig plan. Helhetlig plan ble vedtatt høsten 2021.

Hvordan få alle med på å ta vare på nærturområdene?

Hanne Lykkja, Viken fylkeskommune.

Medvirkning i besøksforvaltningsarbeidet kan endre folks forventninger, ferdsel og adferd. Slik kan flere være med å ta vare på naturverdier og opplevelsesområder.

Hanne Lykkja, Viken fylkeskommune.

Tilrettelegging for friluftsliv i nærturområder.

Helhetlig planarbeid. Bevisstgjøring rundt hvor du ønsker stier og besøkende.

Behov – Løsning – Test: Er det en god idé? Hjelper det deg å ta vare på det du egentlig vil ta vare på?

Friluftslivets ferdselsårer som et ledd i god besøksforvaltning – status og framdrift i prosjektet

Anette Christiansen, Viken fylkeskommune.

Befaring Nordbytjernet

For mer informasjon om konferansen, se her.

Takk for oss!

Maria, Nina og Kaja