FnfBuskerudAktueltArrangement › Regional samling Oslofjorden og Innlandet, 28. og 29. oktober 2022.

Regional samling Oslofjorden og Innlandet, 28. og 29. oktober 2022.

FNF i Akershus, Buskerud, Østfold, Innlandet, Vestfold og Telemark inviterte våre tillitsvalgte og fylkeskommunene til regional samling i Holmestand, 28.- 29. oktober 2022. Målet for samlingen var å se på status for FNF i fylkene, samt samholdet mellom FNF og fylkeskommunene.

Hva skal FNF være, og hvordan kan vi lage et best mulig samarbeid med fylkeskommunen?

De som var tilstede på samlingen fra FNF var Maria R. Tesaker, FNF Akershus, Kaja Høgås, FNF Buskerud, Nina Frydenlund, FNF Østfold, Adrian Mortensen, FNF Oslo, Eirik Knive, FNF Telemark, Kristin Fredheim, FNF Vestfold, Morten Aas og Aina Brusveen, FNF Innlandet og Ole Lilleås fra FNF Nasjonalt.

Fra de tillitsvalgte stilte Bjørn Erik Halvorsen (Telemark Botaniske Forening), Bjørn Erik Lauritzen (NJFF Lauritsen), Eldar Berli (NJFF Nasjonalt), Eli Maria Stenklev (NOF Hedmark), Erik Bryn Tvedt (DNT Vestfold), Gunnbjørn Tangen (Vestfold og Telemark Orienteringskrets), Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv), Ingar Tveide (NJFF Oslo), John Magne Pedersen Tangen (Naturvernforbundet Nasjonalt), Kjetil Johannessen (Oslofjordens friluftsråd), Martin Lindal (Naturvernforbundet i Buskerud), Maylinn Stomperud (DNT Sentralt), Nicolai Midthun (DNT Østfold), Odd Audun Granaas (Birdlife Oslo og Akershus), Saskia Wanders (Naturvernforbundet i Telemark), Øystein Økter (DNT Telemark) og Øyvind Johnsen (Naturvernforbudet i Vestfold) og Anne Berit Bjørstad (Grenland Krets av Norges Speiderforbund).

Dag 1 (Fredag):

Fra de tre fylkeskommunene stilte Rune Winum og Jørn Reinert Werner Haabeth fra Viken fylkeskommune, Kristian Ingdal fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Wibeke Børresen Gropen fra Innlandet fylkeskommune.

Samling fredag kveld. Foto: Nina Frydenlund, FNF Østfold.

Oslofjorden- oppdatert status for arbeidet. Kjetil Johannessen, Oslofjordens friluftsråd.

Kjetil Johannessen fra Oslofjordens friluftsråd åpnet samlingen med et innlegg om Oslofjorden- en fjord i krise – som kan reddes. Johannessen nevnte hovedpunktene i Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, og arbeidet som gjøres for å nå målene. Han stilte spørsmål ved Oslofjordrådet som kun skal møtes og oppdatere status, uten at medlemmene holdes ansvarlig for arbeidet som gjøres i kommunene. Han nevnte også Kystsonenettverket, opprettet av Viken fylkeskommune, som et godt utgangspunkt for videre samarbeid med fylkeskommunen.

Johannessen nevnte nye miljøkrav i regionale forskrifter for å redusere avrenning til vann som kommer i desember 2022, forvaltning av midler til regionale miljøprogram, kantsoner langs vassdrag og revidering av gjødselforskriften.

Johannessen kom også med konkrete eksempler på hva staten, fylkeskommunen og kommunen kan gjøre for å redde Oslofjorden.

FNFs rolle og mandat. Eldar Berli, nesteleder i nasjonalt styre.

Som representant fra nasjonalt styre, holdt Eldar Berli, generalsekretær i NJFF, et innlegg om FNF sin rolle og mandat.

Berli snakket pent om arbeidet som gjøres i FNF, og sammenlignet oss med de som organiserte Forum Romanum i Roma. Forum Romanum var et møtested og rom for diskusjon. De som ville bli sett, holdt taler og fikk frem budskapet. Men de som organiserte Forum Romanum var mindre synlige, men minst like viktige. Poenget til Berli var at FNF skal koordinere og organisere, og få frem budskapet til organisasjonene. Det er organisasjonene som skal komme frem i lyset, og deres synspunkter som skal gjøres synlige. FNF handler om å stå sammen, samtidig som vi må passe på rollene våre.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er regionale samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner.
Formålet er å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i de enkelte regionene.

FNFs viktigste oppgaver er:

 • Sette natur- og friluftslivssaker på dagsorden.
 • Ha god kontakt med lokale og regionale myndigheter.
 • Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører.
 • Påvirke relevante plan- og saksprosesser som har konsekvenser for naturverdier og friluftsliv.
 • Bygge kompetanse i organisasjonene.

Utfordringer og suksesshistorier

Med innlegg fra fylkeskommunene, styreledere og koordinatorer ble det presentert utfordringer og suksesshistorier med FNF og samarbeidet med fylkeskommunen. Flere av innleggende tok opp de samme suksessene og utfordringene, og vi oppsummerer det her.

Suksesshistorier sett fra organisasjonene

 • Alle nevnte et godt samarbeid med fylkeskommunen gjennom flere år. Særlig positivt ble nevnt flerårige samarbeidsavtaler, nettverk- og dialogmøter, Friluftlivets uke,
 • Fylkeskommunen er flinke til å ta kontakt med oss, og vi føler en lavterskel for å ta kontakt med dem.
 • Vi har inntrykk av at fylkeskommunen tar våre innspill seriøst, og opplever at fylkeskommunen gjør sitt beste for å imøtekomme våre innspill.
 • Vi opplever en god og forutsigbar økonomisk støtte.
 • Vi får invitasjon til relevante arrangementer hos fylkeskommunen, og fylkeskommunen deltar og prioriterer våre arrangementer.

Utfordringer sett fra organisasjonene

 • De nye fylkeskommunene er store og sammensatte, og det er vanskelig å ha oversikt over representanter, møter, nettverk.
 • Det kan være utfordrende å vite hvilke av organisasjonenes interesser vi skal fremme for fylkeskommunen.
 • Vi skulle gjerne hatt bedre kontakt med avdeling for plan og miljø.
 • Usikre på hva slags type kontakt vi bør ha i avdeling for plan, klima og miljø.
 • Ulike forventninger om hva FNF i fylket skal være. Paraply vs forum.
 • Noen org. Ønsker direkte kontakt med fylkeskommunen, ikke via oss.
 • Vi ønsker å være en del av regionalt planforum og Kystsonenettverket.

Suksesshistorier sett fra fylkeskommunen

 • Fylkeskommunen roser FNF sitt arbeid med å fremme natur og friluftsliv i arealsaker. Friluftslivsorganisasjonene er veldig forbilledlig, jobber godt.
 • Fylkeskommunen tar med FNF tidlig i reguleringsplansaker og i medvirkningsprosesser ifm regionale planer. Fylkeskommunen jobber også for å få FNF med i planforum.
 • FNF og fylkeskommunen samarbeider om ulike kompetansehevende kurs for organisasjoner og kommuner, nettverk og informasjonsspredning.
 • Friluftslivets uke er en viktig samarbeidsarena, FNF bidrar til å løfte bevisstheten om naturen og friluftslivets betydning.
 • Partnerskapssamarbeidet med de regionale, frivillige organisasjonene med årlig dialog og fellesarenaer, setter frivilligheten på agendaen på tvers av fagområder.
 • Nyhetsbrevene er veldig gode nyttig for oss. Godt arbeid.
 • Felles møteplass i regionalt samarbeidsråd for fysisk aktivitet «Aktiv i Viken».
 • Felles handlingsplan «Aktiv i Viken» for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv med egne innsatsmidler.

Utfordringer sett fra fylkeskommunen

 • Fylkeskommunen tror friluftslivet kunne hatt stor nytte av en aktør som koordinerer, samler og kjemper på vegne av friluftslivsorganisasjonene i regionen med tanke på å stimulere til økt deltakelse i friluftslivsaktiviteter.
 • Vi bør kjempe for bedre økonomiske rammer og gode tilskuddsordninger – 4,5 millioner totalt til friluftslivsorganisasjoner / 12 millioner til idretten. Dette er viktige innspill til kommunale og regionale planer, som ofte ikke kommer frem fordi de rette organisasjonene ikke deltar på arenaen.
 • Ønsker oss en aktør som fremmer behov for friluftslivsanlegg, pådriver for anleggsutvikling. Om ikke dette er tema for FNF, så kan FNF bidra med kontakt med de organisasjonene som har interesse av dette.
 • Kan FNF snakke for friluftslivsaktivitet også når de uttaler seg og deltar på medvirkningsaktivitetene?
 • Ønsker å se på samarbeid mellom fylkeskommunen og de regionale friluftslivsorganisasjonene om større utviklingsprosjekter og satsinger rettet mot for eksempel friluftsliv i skole eller inkluderende friluftsliv. 
 • «FNF må tørre å være på, være pitbuller som biter litt».

Fylkeskommunen som planmyndighet- hva ønsker vi oss? 
Sett fra Fylkeskommunen ved Wibeke Børresen Gropen, Avdelingssjef samfunnsutvikling, Innlandet Fylkeskommune.

 • Fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutviklingsaktør er den viktigste rollen til fylkeskommunen.
 • Regional planmyndighet. Veiledningsansvar for kommunene, regionalt planforum.
 • Store komplekse planer: Kommunedelplaner etc. viktig å få avklart. Legge mer vekt på de overordnede planene inn i kommunen. Påvirke prosessen på et tidlig stadium, komme med innspill tidlig. 
 • Innlandet – 90.000 hytter. Store diskusjoner hytteutbygging vs naturområder. Viktig at vi hjelper fylkeskommunen å vurdere balansen mellom bruk og vern av naturen.
 • Sårbare naturområder under hardt press – nasjonalt og internasjonalt ansvar for villreinstammen på Innlandet. Hele Rondane er markert rødt pga høy ferdsel.
 • Samarbeid: Bidra inn med kunnskap om naturmangfold, balanse bruk- vern, villrein, trender friluft.
 • FNF kan bidra med kunnskapsbygging, delta i regionale planprosesser og politiske debatter.
Wibeke Børresen Gropen, Avdelingssjef samfunnsutvikling, Innlandet Fylkeskommune. Foto: Kaja Høgås, FNF Buskerud.

Hva vi ønsker oss fra fylkeskommunen ved Morten Aas, FNF Innlandet.

 • FNF jobber med arealpolitikk. Med bruken av landet.
 • Morten Aas fra FNF Innlandet snakket til fylkeskommunen om de snart 100.000 «klimavennlige fritidsboligene» på Innlandet. I vår tid er hyttebygging det som setter størst avtrykk (Arealforbruk, energiforbruk, Klimaavtrykk, VA- problematikk).
 • Ingen nasjonal politikk for fritidsboliger. Ingen som har «henda på rattet».
 • Kanskje kan fylkeskommunen ta et ansvar for arealregnskap i den kunnskapsinnhentingen?
 • Kan fylkeskommunen ta en sterkere koordinere rolle? Diskusjon mellom Ja til regional plan, nei til mer overstyring av kommunene.
 • Kommunene ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunene, kan fylkeskommunen ta denne koordinerende rollen. I det minste en felles strategi for arealbruk.
 • Målkonflikter i våre organisasjoner: Møtes rundt samme bord, og samarbeide inn mot forvaltningen. Ønsker tips til hvordan FNF kan delta i regionalt planforum.

Diskusjon ledet av Eirik Knive, koordinator FNF Telemark.

Oppsummert etter beste evne…

Spørsmål 1: Planavdeling – ikke bar gå banke på og komme inn. Hvordan bør FNF fremstå for ikke å gå glipp av de arenaene vi ønsker å være med på?

 • Viktig med kompetanse – Plan og bygningsloven. FNF som en «paraply» bør inn der. Vi må også ha den rette kompetansen, de som sitter der er mer regelstyrt enn det vi er.
 • Forum eller paraply? Vi er et forum, men opptrer av og til som en paraply. Vi må kunne snakke både med en stemme, og med flere stemmer. Vi representerer både natur og friluftsliv.
 • Vi er både pragmatiske og prinsippfaste. FNF er noe medl.org. kan bruke, men FNF må vite at de snakker på vegne av fem eierorganisasjoner. Må være innafor eierorganisasjonenes synspunkter.
 • Vi jobber felles for det vi har felles interesser.
 • Sammenlignet med idretten. Idrettssråd etc. Hadde jeg jobbet i FK hadde jeg ønsket en aktør å snakke med. Stort sett uorganisert aktivitet. Gjenspeiler hvordan vi driver. Håper fylkeskommunen ser den kulturelle forskjellen mellom idretten og friluftslivet. Avhengig av samarbeid. Ønsker å styrke FNF, ønsker at FNF blir bedre å hjelpe oss. Det må gjøres klart hvem som står bak FNF.

Spørsmål 2: Er det tydelig nok i fylkeskommunen hva vår rolle er?

 • Kanskje ikke etter diskusjonen i dag. Hva er det vi bør forvente? Hvilke aktører kan vi utfordre på temaer innen anlegg.
 • Hovedutvalgsleder Vestfold og Telemark: Vi ønsker FNF mer involvert i våre planer, så vi vet hva FNF vil.
 • Hvordan skal vi gå frem for å øke det samarbeidet.
 • Hvordan jobber FNF mot kommune- og fylkestingsvalg.
 • Regner ikke med at FNF skal tilrettelegge anlegg. Få frem DNT, OF. Hjelp oss med kommunikasjonen med disse aktørene.
 • Partnerskapsavtaler – forsøke å lage avtaler med de ulike arenaene.

Lukket plan:

Hvorfor skal det være så lukket? Som en åpen samfunnsaktør?

Hvordan kan FNF få en bedre kontakt med «planfolk» i Fylkeskommunen om det er mulig?

Jørn Reinert Werner Haabeth: En stemme, eller mange ulike?

 • Store prosesser: Utarbeider regionale planer. Lettere å forholde seg til FNF som en stemme, enn alle organisasjonene. Etablere faste strukturer, type samskapingsarenaer, prosjektstyrer, samhandlingsarenaer. FNF spille en rolle.
 • Det her med lukkede prosesser, fylkeskommunen har ulike roller: Både samfunnsutvikler og forvalter. Ulike behov og ulike muligheter i prosessene. I myndighetsrollen, stiller andre krav til hvordan de skal agere og hvordan prosessen går, enn når vi har på oss samfunnsutviklerrollen.
 • Vi ønsker åpenhet, og vi ønsker å invitere dere inn i prosessene.
 • Ikke sikkert FNF skal være en aktør i prosessen, men viktig at vi er informert om planene. En overordnet plan for kommunene, fint hvis FNF er informert om planene.

Spørsmål 3: Noen organisasjoner mener at FNF har tatt en rolle vi ikke har, og satt organisasjonene i skyggen under vår kontakt med fylkeskommunen. Er vi flinke nok til å ivareta organisasjonene i vår kontakt med fylkeskommunen?

 • Det viktigste fremover er planarbeidet.
 • DNT er fornøyd med de fleste uttalelsene, opplever av og til at naturverninteressene veier tyngst.
 • Tror ikke de store org. Kjenner på dette, kanskje de mindre organisasjonene. Hadde vært interessant å høre fra dem.
 • Winum: Folk har et ansvar for å gjøre seg selv synlige og relevante. Ta ansvar og initiativ selv, ikke skyld på FNFene.

Dag 2 (Lørdag):

Noen sprekinger tok turen til toppen av Holmestrand lørdag morgen. Foto: Kaja Høgås, FNF Buskerud.

Faglig arbeid og utfordringer hos FNF i fylkene

FNF Østfold ved koordinator Nina Frydenlund.

 • Styreleder Nicolai Midthun, DNT.
 • 11 organisasjoner.
 • Hovedtemaer: Samferdsel, mudring og massedeponier, fritidsboliger, strandsone, industri/ næring, boliger, helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.
 • Tips: Fast spalte i medlemsbladet til DNT Nedre Glomma og NJFF Østfold.
 • Faglig utfordring: Kystverket sitt sprengningsprosjekt i Borg havn. Norgeshistoriens største mudringsprosjekt.

Interessant informasjon om Kystverkets mudringsprosjekt ved Borg havn. Samme gjelder lenger inn i fjorden der Kystverket vil sprenge deler av Jeteen. Kan se på et samarbeid videre mellom de to prosjektene, og hvordan vi kan uttale oss sammen mot prosjektene til Kystverket. Oslofjorden friluftsråd er engasjert i begge saker.

Kaja Høgås, FNF Buskerud.

FNF Buskerud ved styremedlem Martin Lindal, FF Buskerud

 • Styreleder Anne-Mette Kirkemo, NJFF Buskerud.
 • 14 tilsluttede organisasjoner.
 • Hovedtemaer: Arealplaner i kommunene, hytteutbygging, vannforvaltning, skog, myr og tiltaksplanen for Oslofjorden.
 • Tips: Ta med alle organisasjonene på tur, presentere organisasjonene på nettsiden/ filmsnutt.
 • Utfordringer: «Bygdenorges olje» er hyttebygging. Vanskelig å nå frem til lokale politikere.
 • Viktig at folk vet hva FNF er, og at de representerer organisasjonene

Hytteentreprenører eier ikke skamvett. Bygger hytter midt i kalvingsområde for villrein, og markedsfører det som fremtidens bærekraftige høyfjellsdestinasjon!

Eldar Berli, Generalsekretær NJFF.

FNF Innlandet ved koordinator Morten Aas og styreleder Eli Maria Stenklev fra Birdlife Hedmark

 • Styreleder Eli Maria Stenklev fra Birdlife Hedmark.
 • 18 tilsluttede organisasjoner.
 • Hovedtemaer: Arealbruken i Innlandet speiler samfunnstrendene. Norges største alpindestinasjon.
 • Tips: FNF Innlandet strategiplan.
 • Utfordringer: Høy omsetning er ikke ensbetydende med stor lokal verdiskapning, sårbar næringsstruktur, vertskommunene bærer betydelige kostnader.
 • Ønsker at FNF skal være ansikt utad, viktig for våre organisasjoner at noen fronter vår sak.
 • Ser viktigheten av å komme tidlig inn i prosesser.
 • Opprettet Veto-rett. Kun en sikkerhetsventil, opplever ikke at veto-retten blir brukt unødvendig.
 • Viktig at natur- og friluftslivsorganisasjonene står sammen, eks. villreinområder.

FNF Akershus og FNF Oslo ved koordinator Maria R. Tesaker og Adrian Mortensen.

 • Styreleder Akershus: Bent Nydal, NJFF. Styreleder Oslo: Arne Bardal, Østmarkas venner.
 • 17 tilsluttede organisasjoner hver i Oslo og Akershus.
 • Hovedtemaer Akershus: Arealbruk, mange kommuneplaner, samferdsel.
 • Hovedtemaer Oslo: Press på arealer, se mer på byutvikling og grøntstrukturer i sentrum, i tillegg til marka, fjorden etc.
 • Tips: Høringsradaren. Nå også mulighet til å få varsel/ opprette abonnement på søk.
 • Utfordringer: Ser at næring ofte kommer på høring før arealplanene er klare.
 • Høringssvar på 1-2-3, fått tilskudd fra Klima- og miljødepartementet til prosjektet. Ønsker å se på hvordan man lettere kan komme med innspill til arealplaner, og medvirke til planene.
 • FNF Oslo og FNF Akershus ønsker å slå seg sammen til én organisasjon.
 • Ønsker å bli invitert til Miljødirektoratets Klima, naturmangfold og areal-konferanse på samme måte som vi blir invitert til direktoratets friluftslivssamling hvert år.

Positivt at Oslo og Akershus skal slå seg sammen, samme geografiske område. Fugler ser ikke kommunegrensene.

Odd Audun Granaas, Birdlife Avd. Oslo og Akershus.
Maria R. Tesaker, FNF Akershus, og Adrian Mortensen, FNF Oslo.

FNF Vestfold ved koordinator Kristin Fredheim og styreleder Øyvind Johnsen, Naturvernforbundet i Vestfold.

 • Styreleder Øyvind Johnsen, Naturvernforbundet i Buskerud
 • 22 tilsluttede organisasjoner
 • Hovedsaker: Arealdelen i kommuneplanen: Allemannsretten, strandsonen, kyststien, skog og friluftslivsområder.
 • Innspill til partiprogrammene
 • Tips: Fire knagger: Påvirkning – Informasjon- Nettverk- Kompetanseheving – PINK!
 • Utfordringer: Prioritering av hvilke organisasjoner som skal være tilsluttet FNF. Valgt å ta noen ut.
 • Viktig med positive styremedlemmer!

Fremmet forsag om lovendring i Friluftsloven §20 om at at hvis det er tvil eller uenighet om et stengsel, eller annen hindring, et skilt eller en kunngjøring er lovlig, skal kommunen kunne kreve et vedtak i saken. Eks. det må reguleres kyststi på yttersiden av Østerøya i Sandefjord som er sterkt privatisert, og har vært gjennomfartsåre i uminnelige tider. Nå skal det komme en reguleringsplan som sikrer kyststien gjennom dette området takket være arbeidet til FNF og DNT.

Erik Bryn Tvedt, DNT Vestfold

FNF Telemark ved koordinator Eirik Knive

 • Styreleder: Bjørn Erik Lauritzen, styreleder, NJFF Telemark.
 • 11 tilsluttede organisasjoner.
 • Hovedsaker: Hytteutbygging, vannforvaltning, engasjert i planlegging av vindkraftanlegg.
 • Vant til å ikke bli hørt, klaget på vedtak om bygging i myr. Spurte politikeren direkte om hvorfor vårt innspill ikke ble hørt. Fikk til svar: «Jeg er bare en vanlig mann som er folkevalgt. Jeg har ikke spesialkompetanse på myr«. Sier noe om utfordringene vi står i.
 • Tips: Studietur til Arendal om vindkraft på land. Fikk med politikere, fylkeskommunen, Statsforvalter og organisasjoner på turen som ble veldig positiv.
 • Utfordringer: De mindre organisasjonene kommer litt i skyggen av de store.
 • Godt samarbeid med fylkeskommune, fylkespolitikere. Flere som ønsker bedre organisering av friluftslivet.
 • Telemark – Norge i miniatyr.

Poeng at de mindre organisasjonene får delta i større grad. Jobber med å involvere de mer i styremøter og høringer. Jobber for en god dialog og det å sparre med hverandre.

Bjørn Erik Lauritzen, styreleder, NJFF Telemark.

Refleksjoner etter samlingen fra styret FNF Nasjonalt

Jobbet med FNF i mange år, er nå varamedlem i styret.
Godt samarbeid mellom FNF nasjonalt og på fylkesnivå. Oppfatter en positiv stemning.
Si gjerne i fra om Norsk friluftsliv kan gjøre noe for dere. FNF er vårt kontaktnett der ute.

Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv.

Ny i FNF- sammenheng. Hyggelig å komme ut og møte FNFene. Oppfatter god stemning, godt samarbeid og at det gjøres mye bra arbeid. Tar med elementer herfra i vårt videre arbeid i egen organisasjon.

John Magne Pedersen Tangen, Naturvernforbundet Nasjonalt

Imponert over gjennomgangen av alt som blir gjort. Viktig med all den kompetansen som FNF sitter med.

Maylinn Stomperud, DNT Sentralt.

Med de presentasjonene vi har fått i dag, så viser det jo hvilket bredt og dypt arbeid som gjøres i FNF. Tenker på så mye dere vet. Dere tenker kanskje at dere vet ikke nok, men å jobbe med det her… for en innsikt og overblikk dere har. Så viktig at det blir utnyttet. Viktig å samles som nå, og høre hva de andre gjør. Blir kanskje ensom som koordinator i hvert sitt fylke.

Gjentagende tema: Tap av natur: Vindkraft, vei, hyttebygging, sjødeponi. Det forsterker troen min på at arealsaker er det viktigste vi skal jobbe sammen for i FNF.

Allemannsretten er under press. Allemannsretten står sterkt kulturelt, men ikke juridisk. Dette må vi ta på alvor, både i fjellet og langs kysten.

Diskusjoner rundt betalinger for bruk av utmark. Skal det koste penger for parkering, opparbeidede stier etc. Løfter prinsipielle spørsmål. Her må vi være vaktbikkjer fremover.

Innspill til partiprogrammer. Her gjøres mye arbeid fra organisasjonene. Usikker på hvilken rolle FNF skal ta her. Bør diskuteres i FNF i god tid før valgår, og se på hva vi ønsker å fremme slik at FNF og organisasjonene får frem det samme budskapet.

Forbilledlig enige. Eks. VETO- retten i Innlandet. Jeg tror det kan kneble oss om vi ikke kan jobbe med noe om ikke alle er hundre prosent enige. Avhenger av om forumet skal tillegges egne meninger. Hva mener FNF om dette? Spørsmålet er feil. Hva mener organisasjonene i FNF om dette? Svaret bør være; Organisasjonene i FNF mener dette… på denne måten kan man jobbe med alle saker selv om ikke alle er enige.

Takk til Ole Lilleås for å organisere samlingen. Takk til FNF for jobben dere gjør.

Eldar Berli, Generalsekretær i NJFF og nestleder i FNF Nasjonalt styre.

Referat. 29.10.2022. Av Kaja Høgås, FNF Buskerud.