Hol-1 Kraftverk Hovet
FnfBuskerudAktuelt › REGULERING AV HOLSVASSDRAGENE

REGULERING AV HOLSVASSDRAGENE

Befaring Olje- og Energidepartementet, 19.- 20. august.

I forbindelse med regulering av Holsvassdragene, inviterte Hafslund-ECO og Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering, Olje- og Energidepartementet og andre interesserte aktører til en omvisning i området, onsdag 19. og torsdag 20. august. Målet med befaringen var å få en oversikt over de berørte områdene av reguleringen av Holsvassdraget og Votnavassdraget og overføringen av Votna til Holsvassdraget, samt «Døgnreguleringene». Under befaringen var det fokus på vannføring, reguleringsmagasiner, dammer og reguleringsanlegg, kraftstasjoner og behovet for miljøtiltak og avbøtende tiltak.

Geir Johne Carlsen, Bjørn Otto Dønnum, Gaute Skjelsvik og Halvor Kr. Halvorsen fra Hafslund E-CO geleidet en kolonne på ca. 15 biler på en omfattende befaring over fjellet, og presenterte oss for vassdragene Dam Strandavatn, Strandavatn ved Laukegarden, Storåne ved Myrland, Storåne samløp Urunda (Bry bru), Hol 1, Urunda og Dam Stolsvatn, Dam Mjåvatn og Juvåne, Rødungen og Dam Bergsjø, Votna og Varaldsetvatn. På dag to ble vi presentert for Storåne og Hovsfjorden, Dam Hovsfjorden, Storåne ved Hol 2 (Djupedal), Dam Holsfjorden, Storåne mot samløp med Usteåne (Bakken) og portal Hol 3.

Blant de fremmøtte var representanter fra Olje- og energidepartementet, Klima- og Miljødepartementet, Viken fylkeskommune, Ål kommune, Hol kommune, Grunneigarlagetfor deiregulerte vatna i Hol og Ål, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Villreinnemnda, Rødungstølen Hyttevel, vassområde Hallingdal og Forum for natur og friluftsliv Buskerud.

Innspill

Under befaringen ble det fremmet noen muntlige innspill til innstilingen. Det ble uttrykt bekymring for nedgang i antall fisk i tidligere fantastiske fiskeområder, minstevannsføring og for lite okygen i vannet. Det ble også uttrykt bekymring for villreinbestanden som er utryddet fra deler av området.

NVE har oversendt innstilling til OED. NVE anbefaler at det innføres nye og moderne konsesjonsvilkår for reguleringen av Holsvassdraget mv.  Du kan lese hele innstillingen til  NVE her.