FnfBuskerudAktueltUttalelserRevidering av spillemiddelordningen- viktige innspill fra friluftslivet.

Revidering av spillemiddelordningen- viktige innspill fra friluftslivet.

I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at de ønsker å bygge flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er derfor igangsatt et arbeid med gjennomgang av spillemiddelordningen. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsket innspill til spillemiddelordningen om hvordan den kan innrettes for bedre måloppnåelse med ordningen.

FNF i henholdsvis Buskerud, Akershus og Østfold har gjort et omfattende arbeid med å samle innspill fra sine tilsluttede organisasjoner for å sikre at deres synspunkter blir tatt med inn i revideringen. Tiltak for å fremme friluftsliv treffer folk i alle aldre og man får ofte «mye folkehelse for pengene» og det er derfor viktig at ordningen i større grad tilpasses foreningslivet og de behovene friluftsorganisasjonene har.

Sammendrag av viktigste innspill

  • Styrket behovskartlegging og krav til kommunens behovsvurderinger
  • Bedre informasjon og kommunikasjon rundt ordningen
  • Bedre inkluderende medvirkning fra organisasjoner til kommuner
  • Forenklede søknadsprosesser for mindre anlegg
  • Mulighet for å søke om flere og mindre tiltak og mindre beløp
  • Øremerkede midler til friluftslivet
  • Sørge for helhetlige prosesser og helhetlig anleggsutbygging med økonomisk forutsigbarhet
  • Inkludere FNs mål for bærekraftig utvikling av areal og materialbruk
Kyststi
Kyststien Hvaler Foto: Nina Frydenlund

En rapport fra Menon Economics (2020) viser at mange fylkeskommuner og kommuner mener det er for få nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg til å dekke behovet. Vi får ofte høre at idretten får mer penger og er flinkere til å søke midler fra ordningen, og vi håper at denne revideringen kan føre til en forenkling på den tekniske løsningen og at det åpnes for at man søke til tiltak på mindre summer enn det som er mulig i dag. Det er også avgjørende at kommunene tar med friluftslivsorganisasjonene når kommunestyret skal få innspill til sin prioritering av anlegg i kommunen. Vi har derfor bedt om at veilederen som gjelder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet oppdateres, slik at friluftslivet får en like selvfølgelig plass som idretten.

Du kan lese hele vårt innspill her.