FnfBuskerudAktueltArrangement › Vassdragskonferansen- fra fjell til fjord i Drammensvassdraget.

Vassdragskonferansen- fra fjell til fjord i Drammensvassdraget.

Vannområdekoordinatorene i Drammensvassdraget arrangerte Vassdragskonferanse om vannområde Drammen på Sundvolden hotell, 29.- 30. april 2024.

Se fullt program og kontaktinfo her.

FNF Buskerud, Oslofjordens friluftsråd og Buskerud Botaniske Forening, samt flere kommuner, fylkeskommuner, Statsforvalteren m.fl. deltok på dag 1 av konferansen, og vi har skrevet en kort oppsummering fra dagen her.

Syver Leivestad, ordfører i Hole kommune, ønsket velkommen til konferansen og fortalte litt om historien og aktualiteter til Hole kommune.

Kart over planlagt utbygging i Hole kommune. Presentasjon Hole kommune.

Tore Opdal Hansen, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune.

Drammensvassdraget – delansvar for Oslofjorden.

Beredskap. Det planlegges militære forflytninger på vei og bru. Vannområdekoordinatorer må nå planlegge bedre for beredskap.

Vannområdekoordinatorene om Drammensvassdraget

 • Vannområde Randsfjorden
 • Vannområde Valdres
 • Vannområde Hallingdal
 • Vannområde Tyrifjorden
 • Vannområde Simoa
 • Vannområde Lierelva
 • Vannområde Eikeren
 • Vannområde Drammenselva

Drammensvassdraget i et historisk perspektiv.

Viktig transportåre for blant annet tømmerfløting.

Miljøverdier i Drammensvassdraget: Variert og stort mangfold. Mange særegne arter.

Trond Stabell, Norconsult. Grunnleggende om vassdrag.

Om måling av vannforekomster.

Et voldsomt spenn av typer bekker, elver og innsjøer. Dette er noe vi må ta hensyn til i utarbeidelse av overvåkingsprogrammer.

Fosfor- begrenser veksten av alger. Sammenheng mellom fosfortilførsel og algevekst. Forskjell grunn og dyp innsjø.

Hvor er sårbarheten i vassdraget størst? Tilførsel nitrogen – stor forurensningseffekt. Stor sammenheng mellom andel dyrket mark i nedbørsfeltet og konsentrasjon av næringsstoffer.

Drammensvassdraget i Oslofjorden.
Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det er våre egne utslipp som er problemet i Oslofjorden.

Størst konsentrasjon av nitrogen ved elveutløpene.

De fire store elvene til Oslofjorden: Glomma, Drammenselva, Numedalslågen og Skienselva. Renser vi disse, vil det ha mye å si for helheten. Drammenselva det tredje største vassdraget i Norge.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.

Presentasjon: Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken.
 • Forhindre jordtap til vassdrag. Robuste kantsoner langs vassdrag er et kinderegg.
 • Avløpstiltak: Strengere håndheving av eksisterende krav i avløpssystemet.
 • Vurdere regulering av trålaktivitet.
 • Etablere flere fredningsområder.

Håvard Lucasen, vannområde Randsfjorden.

Vann påvirker oss og vi påvirker vann. Hva er en påvirkning og hvorfor er det interessant?

En stor påvirkning kan være viktigere enn mange små.

Påvirkningsbildet i de forskjellige delene av Drammensvassdraget er ikke så forskjellig som man skulle tro.

Det meste kan fikses: Krever innsats, vilje og samarbeid.

Felles løft for vannmiljøet – forventninger fra sentrale myndigheter.
Anders Iversen, Miljødirektoratet.

Vannforskriften- ramme for all vannforvaltning i Norge.

De regionale vannforvaltningsplanene 2022-2027. Vannområdekoordinatorer i hele landet.

Kommunene har en viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Vannområdekoordinatorer er en felles ressurs og kompetanse som bistår kommunene med deres ansvar og oppgaver i vannforvaltningen.

 • Vannforskriften og kommunene.
 • Nasjonale føringer avløp og landbruk.
 • Nasjonal strategi for restaurering av vassdrag.
Kommunenes arealplanlegging er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å bedre vannkvaliteten. Miljødirektoratet.

Forslag til ny gjødelsbrukforskrift. Jon Magnar Haugen, Landbruks- og matdepartementet.

Lokalpolitikernes rolle i vannforvaltningen, Reidar Kaabbel, ordfører i Våler kommune.

 • Om vannområde Morsa. 9 kommuner i to fylker.
 • Store utfordringer med vannkvaliteten i vassdraget – eutrofiering.
 • De største påvirkningene:
  Avrenning
Ida Grøndahl Steffensen, Koordinator for Vannområde Drammenselva, og primus motor for Vassdragskonferansen.

Takk for en hyggelig dag – vi ses snart ved et vann nær deg!