FnfBuskerudAktuelt › Verdens miljødag 5. juni

Verdens miljødag 5. juni

ALLEMANNSVETTET

Fredag 5.mai markerer FNs miljøprogram (UN Environment) verdens miljødag. Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål.

Norge opplever i dag et folkelig engasjement rundt saker som innebærer utbygging av natur, ryddeaksjoner og kildesortering, og vi oppfatter at folk flest er meget bevisste rundt miljøspørsmål.

Allikevel ser vi at mange fremdeles kaster søppel i naturen, eller er uoppmerksomme på hvor i naturen de kan ferdes for ikke å forstyrre natur- og dyreliv.

Selv om de fleste er flinke til å ferdes sporløst, vil vi i forbindelse med verdens miljødag minne om sporløs ferdsel, og enkle regler du må forholde deg til når du ferdes i naturen.

Hvorfor er det så mye søppel i naturen?

Vi er mer ute i naturen, og korona-pandemien har ført til økt aktivitet i friluftslivet. Vi er heldige i Norge som har allemannsretten i ryggen, og kan ferdes nesten hvor vi vil i utmark.

Men med allemannsretten følger det også noen regler:

Ikke kast søppel i naturen.

I Norge er vi heldige å ha gode avfallssystemer. Vi er gode på å kildesortere søpla vår, og følger med på kildesorteringsappen som forteller oss når søpla blir hentet. Det er offentlige søppelbøtter på de fleste tilrettelagte friluftsområder, og ingen grunn til å legge igjen avfall i naturen. Allikevel finner vi mye søppel i flotte naturområder over hele landet.

Søppel i naturen ødelegger for naturopplevelsen vår, den er skjemmende, den forgifter naturen og utgir en konstant fare for dyrelivet.

Reglene er enkle:

Ikke kast fra deg sneiper og snus i naturen. Når fugler og fisk ser dette søppelet, tror de det er mat.

Ikke legg fra deg batterier, malingspann og oljefat i naturen.

Ikke legg fra deg engansprodukter som bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner, i tillegg til take away- matbeholdere og drikkebeger laget av isopor i naturen. Heldigvis jobber regjeringen nå med å forby disse produktene helt.

Ikke legg fra deg dopapir i skogen. Og gjør ditt fornødne på offentlige toaletter, eller langt unna allfarvei. Det er ikke noe særlig hyggelig å finne toalettpapir langs stien!

Ta med deg fiskesnører og kroker hjem etter fisketuren.

Sporløs ferdsel: Oppsummert. Forlat området uten å legge fra deg annet enn egne fotspor.

Lov om Friluftsloven. Kapittel II. Om ferdselsrettens utøving og innskrenkninger i ferdselsretten m.v.

§ 11.(Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett.)

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.

Ta Vare på naturen

Folk som er glade i å bruke naturen ønsker også å ta vare på den. For å ta vare på naturen, er det også noen steder du ikke skal oppholde deg, eller opptre meget varsomt. Disse områdene defineres ofte som naturreservat eller biotopvernområder, og finnes i populære naturområder over hele landet.

Et naturreservat er et område som er fredet mot alle inngrep som kan endre naturmiljøet, slik som hogst, veibygging, utfylling, drenering og andre tekniske inngrep.

En biotop er et levested for planter og dyr. Et biotopvern (Også kjent som dyre-/ fugle-/ plantefredningsområde) er et områdevern i henhold til Naturmangfoldloven. For å beskytte det biologiske mangfoldet i biotopvern, er det derfor egne regler for når du kan ferdes i disse områdene.

Her i Buskerud er det mange holmer, skjær, øyer og vann som er vernet som Biotopvern og naturreservat. I disse områdene må du ta spesielle hensyn for å ikke forstyrre dyr, og planteliv.  Dersom du for eksempel forstyrrer fugler med egg og fugleunger, kan de med stor sannsynlighet forlate ungene sine, som da vil dø.

Reglene du må forholde deg til

I mange biotopvern er det ferdselsforbud på og rundt en sone på 50 meter i perioden 15. april- 13. juni. I disse sonene er det også egne regler for bruk av båt, vannscooter og annen motorferdsel. Sjekk derfor om ditt friluftsmål er et biotopvern før du tar turen dit. Du finner kart over alle verneområdene på nettsiden Naturbase til Miljøverndirektoratet.  

I naturreservatene er det ikke lov å telte, og du kan kun brenne bål på merkede bålplasser og til bestemte tider. Det er ikke lov å holde arrangementer i et naturreservat.

Naturmangfoldloven § 37. (naturreservater)

Som naturreservat kan vernes områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, natur som har særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi. I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel.

Naturmangfoldloven § 38. (biotopvernområder)

Som biotopvernområde kan vernes et område som har eller kan få særskilt betydning som økologisk funksjonsområde for en eller flere nærmere bestemte arter. Det kan fastsettes forbud mot virksomhet og ferdsel som kan påvirke eller forstyrre arten eller dens livsbetingelser. § 37 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Opptre varsomt, med sporløs ferdsel. Og god tur!