FnfBuskerudAktuelt › Ytre Drammensfjord: Klima, natur og miljø i Svelvik i Drammen kommune og i Hurum i Asker kommune

Ytre Drammensfjord: Klima, natur og miljø i Svelvik i Drammen kommune og i Hurum i Asker kommune

Naturvernforbundet inviterte gruppelederne i kommunestyret i Drammen kommune til møte om «Ytre Drammensfjord: Klima, natur og miljø i Svelvik i Drammen kommune og i Hurum i Asker kommune», på Rådhuset i Drammen, tirsdag 16. januar.

Martin Lindal og Tor Kristian Eriksen fra Naturvernforbundet i Buskerud ledet møtet. Espen Søilen, direktør i Oslofjordens friluftsråd, og Kaja Høgås, koordinator i FNF Buskerud deltok på møtet som ble holdt i formannskapssalen på rådhuset. Alle de politiske partiene stilte med sine gruppeledere.

Presentasjon, Tor Kristian Eriksen

Birdlife Norge avd. Buskerud, Fremtiden i våre hender, Drammen sportsfiskere, Besteforeldrenes Klimaaksjon Drammen, Naturvernforbundet i Drammen og NAturvernforbundet i Hurum og Røyken står bak notatet ««Ytre Drammensfjord: Klima, natur og miljø i Svelvik i Drammen kommune og i Hurum i Asker kommune» som beskriver utfordringene med Drammensfjorden som en del av det større fjordsystemet, Oslofjorden.

 • Drammensfjorden er en del av Oslofjorden.
 • Arealforvaltning i og ved Drammensfjorden utfordrer naturmiljøet til vanns og til lands.
 • Sammenhengende og helhetlig planlegging og forvaltning er påkrevet.

Status:

 • Tiltaksplan for Oslofjorden
  Det som skjer i Oslofjorden skjer også her.
  Drammensfjorden fra hele det store nedslagsfeltet.
  Gjødsling og skoguttak.
 • Temaplaner.
  Eks. Bokerøya.
  Grunnane: Forvaltningsplan 2024.
  Vannmiljø fordelt på flere planer.
  Blir tema vannmiljø gitt plass og ivaretatt på en god måte i disse og kommende temaplanene?
 • Kommuneplanens arealdel – hvilke planer skal med, hvilke skal ut.
 • Private planinitiativ. Eks. Drammen maritime senter, Svelvik utvikling AS.
 • Innsigelser. Bekymret for arealforvaltningen langs fjorden.

Områdene og naturverdiene

Homannsbergbukta

 • Elvedelta
 • Bløtbunnsområder med ålegressenger
 • Samme tpe natur som i Grunnane naturreservat
 • Tilholdssted for sjøfugl
 • Sangsvanene har nylig kommet tilbake etter mange års fravær.

Knemstranda

 • Statlig sikret friluftsområde, «alltid» brukt som familiebadestrand, langgrunt og barnevennlig. Her er det grøftet gjennom våtmarksområde, anlagt Tufte-park i våtmarksområde. Naturkvaliteten blir ødelagt.
 • Snødeponi på andre siden av veien, med direkte avrenning til bukta.

Bokerøya

 • Opprinnelig øy
 • Gjeldende reguleringsplan fra 1984
 • Primært småbåthavn
 • Båtopplag
 • Verksteder, haller.
 • Molo bygget på 1980- tallet.
 • I dag foregår det en ulovlig oppfylling på Bokerøya: Hauger med forurenset avfall på Bokerøya. Tiltakshaver har fått frist til å søke i etterkant av tiltakene, med frist til å søke 10. januar.
  Ny sak: Søknad om 150 nye båtplasser. Søknaden behandlet i løpet av tre uker, og bygd umiddelbart.
  Statsforvalteren har opphevet vedtaket. Krever bedre utredninger.

Vest for Bokerøya

 • Maritime tiltak: etablering av småbåthavner, etablering av stolpr i bukta m.m.

Kyststien Grunnane

 • Naturreservat.
 • Gamle søppelfyllinger renner rett ut i reservatet.
 • Saltskjær: Biotopvernområde.

Bergerbukta med Blindsandodden

 • Viktig leveområde for flere arter.
 • Områdeplan for Bergerbukta.
  Planinitiativ: Båthavn.

Til slutt

For å få den helhetlige, sammenhengende forvaltningen av Drammen, anbefaler Naturvernforbundet at Drammen kommune gjør følgende:

 1. «Alle» planinitiativ i langs Drammensfjorden settes på pause eller tas ut av kommuneplanen. Alle planprosesser kan stanses eller endres uten risiko for kommunene om erstatningskrav.
 2. De tre kommunene rundt Drammensfjorden tar et samlet initiativ til å sette i gang Drammensfjordplanen, sammen med staten.
 3. Det inviteres til en stor og bred prosess med deltakelse fra samfunnet, næringslivet, innbyggerne og organisasjonene.

Innlegget blir etterfulgt av diskusjon og spørsmålsrunde.