FnfFinnmarkAktuelle høringer i Finnmark

Aktuelle høringer i Finnmark

Forum for natur og friluftsliv Finnmark avgir høringsuttalelser om saker i vårt distrikt som berører våre interesser. På denne siden blir det fortløpende lagt ut høringer som har/kan ha konsekvenser for natur- og friluftsliv i Finnmark. Ønsker du å holde deg oppdatert? Følg med her.

Har vi gått glipp av en høring?

Har FNF Finnmark gått glipp av en høring? Ta kontakt.

Tabellen oppdateres regelmessig

Høringer hentes fra kommuner i Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statsforvalteren, NVE, Regjeringen og andre myndigheter. Normalt blir tabellen oppdatert to til tre ganger hver uke.

Tidlig varsel

Av og til får FNF Finnmark tak i tidlig informasjon om høringer som etter hvert vil komme ut offentlig. Kjenner du til en sak som bør legges inn her? Ta kontakt.

Kommune/MyndighetSakLink
Gamvik kommuneKunngjøring
Gamvik kommune inviterer i samarbeid med Mowi ASA til informasjonsmøte i dag 14.09.21 kl.19 om etablering av akvakultur i Normannset og Magkjeilfjorden
Les
NVEHøring – Davvi vindkraftverkLes
Nesseby kommuneKommuneplanens samfunnsdelLes
Berlevåg kommuneDetaljregulering for Berlevåg industriparkLes
Lebesby kommuneLebesby kommune ønsker å sette fokus på økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa og ber næringslivet om innspillLes

Høringer som ligger ute til offentlig ettersyn 2021

Kommune/MyndighetSakFristLink
Berlevåg kommuneHøring – revisjon av forskrift om skuterløyper i Berlevåg kommune 202114.10.2021|Les
NVE – Berlevåg kommuneVaranger KraftVind AS søker om utsatt frist for idriftsettelse av det andre byggetrinnet av Raggovidda vindkraftverk fra 31.12.2021 til 31.12.2022.06.10.2021|Les
NVE – Båtsfjord kommuneHamnefjell Vindkraft AS søker om utsatt frist for idriftsettelse av det andre byggetrinnet av Hamnefjell vindkraft fra 31.12.2021 til 31.12.2026.01.10.2021|Les
Hammerfest kommuneSøknad fra Cermaq Norway AS om konsesjon for oppdrett i Ytre Torskefjord ved Kvaløya i Hammerfest kommune23.09.2021|Kontakt FNF Finnmark
Karasjok kommuneHøring – Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune20.09.2021|Les
Porsanger kommuneHøring – kommuneplanens arealdel 2021-203317.09.2021|Les
Lebesby kommuneHøring: Forslag til forskrift om løypenett for snøscooter i Lebesby kommune16.09.2021|Les
Båtsfjord kommuneKommuneplanens arealdel – høring av planprogram13.09.2021|Les
Berlevåg kommuneOppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel – høring av planprogram13.09.2021|Les
Hammerfest kommuneKommuneplanens samfunnsdel for Hammerfest kommune 2021-2032 til offentlig ettersyn/høring09.09.2021|Les
Nordkapp kommuneKunngjøring om søknad om oppføring av landbasert lakseanlegg på Storbukt07.09.2021|Les
Hammerfest kommuneKommuneplanens arealdel for Hammerfest 2020-2032 til andre gangs offentlig ettersyn06.09.2021|Les
Hammerfest kommuneVarsel om oppstart av detaljregulering for Storelva Nord01.09.2021|Les
Hammerfest kommuneForskrift om skuterløyper i tidligere Hammerfest til offentlig ettersyn/høring27.08.2021|Les
Nordkapp kommuneVarsel om høring og offentlig ettersyn av Forskrift om skuterløyper i Nordkapp kommune27.08.2021|Les
Båtsfjord kommuneHøring – Revisjon av forskrift om skuterløyper i Båtsfjord kommune 202127.08.2021|Les
Hammerfest kommuneKunngjøring – SalMal søker om økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra 3600 MTB til 6000 MTB ved Nordnesbukta (Sørøya)26.08.2021|Les
Troms og Finnmark fylkeskommuneHøring: «Hydrogensone Arktis – Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark»23.08.2021|Les
Alta kommuneOffentlig ettersyn – detaljregulering for Komsaveien23.08.2021|Les
Hammerfest kommuneDetaljregulering for gassprosessanlegg i Kvalfjord, Hammerfest.15.08.2021|Les
Vardø kommuneVarsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn – Forslag til planprogram til kommuneplan 2021-202323.07.2021|Les
Båtsfjord kommuneVarsel om oppstart av detaljregulering for idretts og friområde for Foma07.07.2021|Les
Lebesby kommuneKunngjøring – søknad fra SalMar Farming AS om økt MTB på lokaliteten Øyra30.06.2021|Les
Porsanger kommuneHøring – Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys19.06.2021|Les
Hammerfest kommuneFornyet varsel: Detaljregulering for Fuglenesfjellet Nord17.06.2021|Les
Statsforvalteren i Troms og FinnmarkPlanutkastet til ny flerbruksplan for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv11.06.2021|Les
Berlevåg kommuneVarsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering med konsekvensutredning for Berlevåg industripark – Høring av planprogram09.06.2021|Les
NVEHøring om etablering av 420 kV kraftledning Skaidi-Hammerfest07.06.2021|Les
NVEHøring om etablering av 420 kV kraftledning Skaidi-Lebesby07.06.2021|Les
Nordkapp kommuneVarsel om oppheving av reguleringsplan – Nordre del av Nordkapp-platået01.06.2021|Les
Troms og Finnmark fylkeskommuneHøring av regionale vannforvaltningsplaner 2022-202731.05.2021|Les
Tana kommuneVarsel om oppstart av detaljregulering for gbnr. 11/16 Riidonbákti- Legge til rette for utvikling av hytteutleie med helårshytter og campingplass20.05.2021|Les
Troms og Finnmark fylkeskommuneRegional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-202407.05.2021|Les
MiljødirektoratetForslag om å ikke åpne for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i enkelte kommuner i Finnmark05.05.2021|Les
Alta kommunePlan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – offentlig ettersyn04.05.2021|Les
Båtsfjord kommuneHøring om friluftslivsområder i Båtsfjord kommune04.05.2021|Les
Tana kommuneDagsturhytte i Tana?01.05.2021|Les
FEFOHøring: Endring i tilgjengelige fiskekort i Komagelva30.04.2021|Les
MiljødirektoratetForslag til endringer i regelverk om bruk av blyhagl i og ved våtmark30.04.2021|Les
Alta kommuneLangnes Laks AS søker om tillatelse til etablering av landbasert settefiskanlegg for laks med MTB 6000 tonn på Langnes i Alta kommune30.04.2021|Les
Alta kommuneCermaq Norway AS søker om økning i MTB fra 5400 tonn til 9900 tonn ved lokaliteten 24535 Storholmen30.04.2021|Les
LebesbyHøring- Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidshytte i LNFR område på Børselvfjellet i Lebesby28.04.2021|Les
Vadsø kommuneOppstart av arbeidet med å regodkjenne etablerte snøskuterløyper i Vadsø kommune26.04.2021|Les
Lakselv kommuneHøring av planprogram-
Varsel om oppstart av planarbeid for Haukibrinken boligområde
21.04.2021|Les
Lebesby KommuneHøring- oppføring av plastlagerhall for oppdrettsutstyr på Kalak21.04.2021|Les
Lebesby KommuneHøring- Dispensasjon og tillatelse for oppføring av fritidshytte i Bekkarfjord21.04.2021|Les
Måsøy kommuneHøring – Forslag til forskrift om snøskuterløyper i Måsøy kommune.19.04.2021|Les
Måsøy kommuneKartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Måsøy kommune17.04.2021|Les
NVEHøring om utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord (Sørøya) vindkraftverk fra 31.12.2021 til 31.12.2022.16.04.2021|Les
Karasjok kommuneKunngjøring om planoppstart samt høring av planprogram for detaljregulering av Baišjohnjálbmi13.04.2021|Les
Karasjok kommuneKunngjøring om planoppstart samt høring av planprogram for detaljregulering av Nuvvos13.04.2021|Les
Nesseby kommuneHøring – Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter08.04.2021|Les
Nordkapp kommuneVarsel om oppstart av arbeid med kommuneplanen for Nordkapp og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2021-203506.04.2021|Les
Statsforvalteren i Troms og FinnmarkHøring – Søknad om mudring i Båtsfjord havn28.03.2021|Les
Sør-Varanger kommuneHøring: Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt BDF26.03.2021|Les
Sør-Varanger kommuneHøring: Detaljregulering for Elvenesveien 21126.03.2021|Les
Alta kommuneVarsel om oppstart – Detaljregulering for Reistadhaugen boligområde23.03.2021|Les
Kautokeino kommuneVarsel om planoppstart og høring av forslag til nytt Planprogram for KBA119.03.2021|Les
Nordkapp kommuneVarsel om oppstart av planarbeid – Eidet Kamøyver i Nordkapp kommune18.03.2021|Les
Tana kommuneHøring og offentlig ettersyn: Detaljregulering for området ved Maskevarreveien og ny Tana bru barnehage16.03.2021|Les
Tana kommuneVarsel om oppstart av detaljregulering for Torhop havn15.03.2021|Les
Loppa kommuneVarsel om oppstart – Fastsettelse av snøskuterløyper12.03.2021|Les
Alta kommuneHøring av planforslag: Formålet med planen er å etablere et masseuttak for sand, filler og stein på Ulvelvmoen i Sørelvdalen, like øst for Rafsbotn.10.03.2021|Les
Nordkapp kommuneVarsel om oppstart av planarbeid – Områderegulering Nordkapphalvøya08.03.2021|Les
Sør-Varanger kommuneForslag til detaljregulering av Solsletta hyttefelt (Neiden)24.02.2021|Les
Hammerfest kommuneHøring: Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020 – 202720.02.2021|Les
Hammerfest kommuneTil høring: renovasjonsforskrift for Hammerfest kommune17.02.2021|Les
Lebesby kommuneSøknad fra SalMar om ny oppdrettslokalitet ved Langholmen (5900 tonn)15.02.2021|Les
Statsforvalteren i Troms og FinnmarkSøknad om utfylling i sjø ved Bukta, Alta havn. Utfyllinga det søkes om omfatter et 17 000 m2 stort sjøområde, der det skal fylles ut med 44 000 m3 sprengstein.15.02.2021|Les
Måsøy kommuneKommuneplanens arealdel for Måsøy, oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram12.02.2021|Les
Statsforvalteren i Troms og FinnmarkSøknad om mudring i Vardø havn06.02.2021|Les
Alta KommuneOffentlig ettersyn av planforslag. Forslag til reguleringsplan for etablering av en ny Coop Obs Bygg på Thomasbakken04.02.2021|Les
Alta kommuneDetaljregulering for Stengelsmoen Nord22.01.2021|Les
Alta kommunePlanforslag – endring av reguleringsplan for Altahøyden industriområde20.01.2021|Les
Alta kommunePlanforslag – nytt boligfelt i Talvik med til sammen 28 nye boligtomter20.01.2021|Les

Høringer fra 2020

FNF Finnmark startet med offentlig deling av høringer 30.09.2020

Kommune/MyndighetSakFristLink
NVEHøring – Nettilknytning av Dønnesfjord Vindpark14.12.2020|Les
Alta kommuneEttersyn – Endring av områderegulering for Bukta industri- og kommunikasjonsområde08.01.2020|Les
Alta kommuneEttersyn – Detaljregulering for Holmen Husky04.12.2020|Les
Båtsfjord kommuneHøring – detaljregulering for Nordfjord27.11.2020|Les
MiljødirektoratetHøring – Revidering av tillatelsen til Sydvaranger Drift AS23.11.2020|Les
Hammerfest kommuneHøring – Reguleringsendring for Storsvingen Vest06.11.2020|Les
Berlevåg kommuneHøring – Kommuneplanens samfunnsdel06.11.2020| Les
Nordkapp kommuneRevisjon – Varsel om oppstart av revisjon av eksisterende og nye scooterløyper01.11.2020| Les
Båtsfjord kommuneHøring – Fastsettelse av grense mellom elv og sjø i Syltefjordelva,
Storelva og Sandfjordelva
28.10.2020| Les
Båtsfjord kommuneHøring – Kommuneplanens samfunnsdel26.10.2020| Les
Sør-Varanger kommuneHøring – Forslag til Detaljregulering for Mortensanden02.10.2020| Les
Hammerfest kommuneHøring – Ny arealdel til kommuneplanen01.10.2020| Les
Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kommunerHøring – Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger30.09.2020| Les