FnfFinnmarkAktuelt › Dra på Lopphavet – Loppa kommune jobber med kystsonen sin, vi har sendt inn noen innspill

Dra på Lopphavet – Loppa kommune jobber med kystsonen sin, vi har sendt inn noen innspill

Den 1. mars sendte vi noen innspill til Loppa kommune der planprogrammet for kystsoneplanen var satt ut på høring. Det er ikke uten grunn at Loppa kommune sitt slagord er «Dra på Lopphavet», kommunen har og har hatt havet som en enormt viktig faktor for samfunnet i generasjoner. Så når kommunen nå skal utarbeide en ny og kunnskapsbasert plan for Lopphavets fremtid mener vi at det er viktig å hjelpe til.

Først ønsker vi å gratulerer Loppa kommune som har bidratt med areal til Lopphavet marine verneområde. Vi ser på det som et svært viktig bidrag for å bevare ett sjøområde med viktige naturverdier og oppvekstområder for en rekke fiskearter m.m.

Vi takker også Loppa kommune og deres prosjektleder for å ta vårt innspill til etterretning. I kommunens oppsummering av innspill anbefaler prosjektleder kommunens politikere i å lese FNF Finnmarks innspill i sin helhet. Det varmer våre hjerter og styrker vår tro på at Loppa vil lande på en fornuftig plan for sin kystsone.

Prosjektleder vurderer høringsinnspillet å være basert på god lokalkunnskap, kunnskap om naturmiljø og utøvelsen av friluftsliv.

Våre innspill kort formulert:

  • Vi er sterkt bekymret for en videre økning av havbruk i åpne merder av hensyn til villfisk og mulighetene for å utøve friluftsliv og kulturell aktivitet i felles sjøallmenning. Dette gjelder også torskeoppdrett.
  • Vi mener at kunnskapsgrunnlaget fra Havforskningsinstituttet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning taler for at føre-var prinsippet må være førende når det gjelder ytterligere åpning av nye områder til oppdrett i åpne merder.
  • Vi mener at blant annet vanndirektivet medfører et behov for å stille opp miljøbestemmelser også i kystsoneplanen med hjemmel i plan og bygningsloven. Oppdrett i såkalt lukkede anlegg er på full fart framover. Kystsoneplanen for Loppa må stille krav om at eventuelle nye arealer og søknader om utvidelse for oppdrett gir 0-utslipp. Forurensningsloven gir kommunen mulighet til å stille krav utslippets art og mengde.
  • Vi håper kommunen vil legge sterk vekt på de behov for areal som kystfiskerne melder inn av hensyn til den lokale kunnskapen de innehar om viktige gyte og fiskeområder.
  • Vi mener Frakkfjord bør bevares som en rein fjord uten påvirkning av oppdrett av laksefisk og/eller torsk. Frakkfjord er en terskelfjord som hittil er urørt av oppdrett. Fjorden vil derfor være en god referansefjord for sammenlikning med andre fjorder der det er oppdrettsvirksomhet. Vi anbefaler Loppa kommune å verne Frakkefjord slik at Lopphavet marine verneområde også kan inkludere en frisk og viktig fjord.

Les hele innspillet vårt her.