FnfFinnmarkAktuelt › Hydrogensone Arktis og hva det betyr

Hydrogensone Arktis og hva det betyr

Høring om strategier for hydrogensatsning

Troms og Finnmark fylkeskommune undersøker hvilke muligheter og fordeler som ligger i å satse på produksjon av hydrogen og ammoniakk. På nettsiden til Troms og Finnmark fylkeskommune finnes det en høring med navnet «Hydrogensone Arktis – Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark». Fristen for å svare på høringen var satt til 23.08.2021.

Hva er hydrogen?

Hydrogen er et reaktivt grunnstoff som lett binder seg til andre grunnstoffer. Vi finner blant annet hydrogen i vann (H2O) og metan (naturgass). I Troms og Finnmark snakkes det om to typer hydrogen, grønn og blå. Grønn hydrogen betyr hydrogen som hentes ut fra vann med hjelp av kun fornybar energi. Blå hydrogen hentes ut fra naturgass med hjelp av kun fornybar energi. Ved produksjon av blå hydrogen sitter man også igjen med CO2. CO2-gassen er planlagt sendt til lagring under havbunnen i Barentshavet.

Hydrogen som «batteri»

Hydrogen kan fungere som en type «batteri» eller et lager for energi som kan erstatte fossilt drivstoff. På denne måten kan klimagassutslipp reduseres. Ved stor produksjon kan Troms og Finnmark være både selvforsynt og en eksportør av hydrogen. Denne industrien og verdikjeden kan skape mange nye arbeidsplasser og være en solid inntektskilde i Troms og Finnmark.

Dette kan virke som en god satsning for Troms og Finnmark, men det er før vi kommer til ulempene

Ulemper ved hydrogenssatsning

Det nevnte «batteriet» trenger elektrisitet for å kunne skilles ut fra andre molekylbindinger. Ved produksjon av hydrogen skjer et energitap på 40 %. Det betyr at behovet for energi er stort dersom det skal være lønnsomt å produsere hydrogen. En satsning på hydrogenproduksjon vil medføre ett økt press på utbygging av bl.a. vindkraft og overføringslinjer for elektrisitet (420 KW).

Noen sitater fra kunnskapsgrunnlaget

Noen sitater fra «Mulighetsstudiet for TFFK som hydrogensted» kommer her:

«Potensialet for produksjon av grønt hydrogen kommer i hovedsak fra mulige utvidelser og nyetableringer av vindparker med noe oppgradering av vannkraft på toppen»

«Studien peker ut fire potensielle lokasjoner der det idag produseres vannkraft hvor det også er gode geofysiske forhold for vindkraftutbygging, noe som gjør det mulig å bygge ut vindkraft uten tap av urørt natur»

«Nord-Norge hadde i 2019 et kraftoverskudd på 6 TWh, et overskudd som ifølge analyser fra NVE og Statkraft er ventet å øke til 15 TWh i 2030, mye på grunn av økt vindkraftproduksjon i Troms & Finnmark»

«Grønt hydrogen fordi regionen allerede har et kraftoverskudd og samtidig med vindressurser i verdensklasse har naturgitte fortrinn for utbygging av vindkraft. blått hydrogen fordi Barentshavet ventes å inneholde store deler av Norges gjenværende gassressurser»

«Stor-fylkets eget forbruk av elektrisk kraft var i 2019 på 7,6 TWh hvilket gjør stor-fylket til en netto-importør av elektrisk kraft på om lag 0,7 TWh. Nordland har et kraftoverskudd på nærmere 7 TWh hvilket gjør at Nord-Norge som region er netto-eksportør av 6 TWh elektrisk kraft. Ytterligere produksjon av elektrisk kraft i Troms & Finnmark kan derfor benyttes fullt ut til produksjon av grønt hydrogen/ammoniakk»

«Dersom alle vannkraftanlegg i fylket hadde økt produktiviteten med 23% vil det svare til ekstra 1 TWh per år noe som svarer til den potensielle produksjonen fra en ny vindpark på Raggovidda»

«Det er store uutnyttede vindkraftkonsesjoner i Troms & Finnmark. Det er gitt konsesjoner i Troms & Finnmark på totalt 1060 MW, men kun 470 MW er bygget ut. En grunn til dette er begrenset nettkapasitet og at det allerede er kraft overskudd i Nord Norge. Det er et teoretisk rom for å bygge ut 590 MW ekstra utelukkende til hydrogenproduksjon innenfor allerede gitte konsesjoner»

Tre skisserte scenarioer for hydrogenproduksjon

«Det raskeste scenariet er satt til en hydrogenproduksjon fra nye 225 MW vindkraft. Dette er konsesjoner som er gitt og vil kunne bygges ut raskt. Dette scenariet inneholder en full utnyttelse av konsesjonene på Raggovidda, Berlevåg(nye 155 MW) og Hamnefjellet, Båtsfjord (nye 70MW)»

«Det mellomste scenariet tar for seg tilnærmet full utbygging av tilgjengelige konsesjoner herav 80% til hydrogenproduksjon noe som vil gi 450 MW utbygging til hydrogenproduksjon, eller om lag en fordobling av full utbygging av Raggovidda og Hamnefjellet. Dette scenariet vil kreve at det bygges to til tre nye vindparker i samme størrelsesorden som Raggovidda og Hamnfjellet. Dette kan eksempelvis gjøres i områder der det allerede produseres vannkraft…»

«Det store scenario er beregnet i forhold til full utbygging av allerede gitte konsesjoner i tillegg til at 70% av målsettingen i regional vindkraftplan for Finnmark bygges ut til hydrogenproduksjon… Dette scenariet vil kreve at det bygges minimum en stor vindpark eller at flere av de eksisterende oppgraderes med mer effektive turbiner. En alternativ mulighet er også at kystnær havvind eller andre grønne alternativer…»

FNs Naturpanel advarer mot nedbygging

Over 2000 arter er utrydningstruet i Norge. Hovedgrunnen er endret arealbruk. På verdensbasis utryddes arter i et tempo mellom ti og hundre tusen ganger fortere enn noensinne. Artsmangfoldet er viktig for menneskets livsgrunnlag og må bevares. Ved en utbygging av naturområder står man alltid i fare for å endre lokale og regionale økosystem så mye at hele økosystemet faller sammen.

Hva mener du om hydrogenssatsningen?

FNF Finnmark og FNF Troms er bekymret over at natur og friluftslivsinteressene ikke drøftes i strategien og at man vedtar en strategi der viktige interesser ikke har blitt hørt. Verken FNF i Finnmark, FNF Troms eller andre natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket har blitt varslet om den pågående høringen. Det er viktig å lytte til alle interesser.

Send gjerne ditt svar til Forum for natur og friluftsliv i Finnmark eller i Troms, men enda bedre; svar på høringen til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Lenker

Troms og Finnmark fylkeskommune – Alle høringsdokumenter

FNF Finnmark og FNF Troms søknad om utsatt høringsfrist

Hvilke partier vil ødelegge naturen mest?

FNs naturpanel

Høringsinnspill om hydrogen fra FNF Finnmark – Hydrogensone Arktis – Strategier for hydrogensatsing i Troms og
Finnmark

Debattinnlegg om Grønt hydrogen fra FNF Finnmark