FnfFinnmarkUttalelser › Uttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft

Uttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft

FNF Finnmark mener Nasjonal ramme er et utgangspunkt for videre kunnskapsinnhenting, men at NR er utilstrekkelig som beslutningsgrunnlag for å ta stilling til videre utbygging av vindkraft i Norge. For Finnmark sin del vil ikke utbygging av vindturbinanlegg i inngrepsfri natur eller i reindriftsområder være akseptable. Nasjonal ramme må inngå i en helhetlig vurdering av vindkraft på land og i havet. Nasjonal ramme bør også ta med seg alternativer til vindkraft der de vurderes, og se disse samlet opp mot hverandre.

Les hele uttalelsen her.

Vi mener eksklusjonsanalysene er gode og de bør beholdes og kvalitetssikres, samt at ny kunnskap som er under utarbeidelse må inkluderes. Her kommer kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder som ikke enda er ferdig, og som bør framskyndes. Gruvedrift, havbruk (også på land), vannkraft/småkraft og annen industri tar stadig mer av naturen som friluftslivet er tuftet på, og som artene trenger. Vindkraftverk, med stadig høyere turbiner opp til 250 m høye, krever større og rettere veier. Turbinene sammen med veiene vil være en forstyrrelse på lang avstand. Selv om synet av turbiner kanskje ikke er det viktigste vil også disse påvirke oss negativt. I tillegg kommer lyd og alle de andre forstyrrelsene som er godt kjent, samt de irreversible inngrepene.

Konsekvensene for helsen er mye større enn tapt turterreng og risiko for iskast. Vi er bekymret for fugletrekkene som går over land og mener at NR ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette. Reinsdyr og andre viltlevende arter kan bli skadet av skjæringer og i fyllinger med skarp steinmasse, og rovfugl og ryper dør også her. Konsekvenser for Fjellreven og Snøugla er uakseptable.

Teknologien i vindturbinene er endret og belastningen på naturverdier, landskap, opplevelse og opphold i naturen er langt større enn det vi mener er forsvarlig. Det er behov for en grundig, samlet evaluering av konsekvensene av kraftverkene som er oppført både i Finnmark og i resten av landet, før nye blir vurdert. Det må tas høyde for endringer i prosjektene og ny kunnskap vi får som resultat av evalueringen vi her ber om.

Evalueringen er også nødvendig som grunnlag for å vurdere framtidig søknad om ny konsesjon, søknad om utvidelser, vurdere behov for reduksjon av turbiner, eller ved nedleggelse og dekommisjonering av anlegg. Revisjon/søknader om fornyet konsesjon og endringer/nedleggelser må være gjenstand for vurdering iht. eksklusjonskriteriene i nasjonal ramme. Konsesjonssystemet må tilpasses kompleksiteten og omfanget av vindkraftverk, og prosessene må bli åpne og demokratiske.

Energiloven må endres slik at den fungerer sammen med de andre lovverkene, og slik at NVE har mulighet til å avvise prosjekter i tidlig fase. NVE har i møte med organisasjonene og med FNF-koordinatorer bedt om innspill til prosessene. Vi har fremhevet problematiske forhold i konsesjonssystemet ifm. vindkraft som ikke er i samsvar med andre lovverk, da spesielt Plan- og bygningsloven. FNF Finnmark mener at vindkraftutbygging må og skal behandles etter plan- og bygningsloven. Ingenting skal kunne bygges uten at planene er godkjent av de berørte kommunene. Tunge arealsaker som vindkraftutbygging krever forutsigbarhet blant innbyggere.