FnfFinnmarkAktueltArrangement › POLITISK BÅLSAMTALE

POLITISK BÅLSAMTALE

Den 8. september har vi gleden av å kunne invitere til en friluftspolitisk bålsamtale under Friluftslivets uke 2022. Alle politiske partier i Sør-Varanger kommunestyre er invitert, sammen med frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner og publikum ellers. Vi tenner opp veden i bålpanna, serverer kaffe, te, saft og grillpølser så langt lageret rekker. Alt du trenger er varme klær, sitteunderlag og et varmt smil.

Sted: Prestebukta, bak Kirkenes Fysikalske Institutt.

Tid: 8. september, klokken 20:30-21:30

Program:

20:30 – Innledning fra koordinator i Forum for natur og friluftsliv

20:35 – Vi hører fra politikerne – Hva betyr frivillighet, friluftsliv og natur for deg og ditt parti?

20:50 – Tid for diskusjon om kveldens tema – hva mener partiene?

21:15 – Tid for spørsmål og refleksjon, hva tar vi med oss fra samtalen i det videre arbeidet?

Kveldens tema

Frivillighet, friluftsliv og natur – Vi inviterer politikere til en viktig samtale om natur, frivillighet og friluftsliv som helsefremmende (spesielt barn og unge) og som bidrag til bolyst.

  • Hvor gode er vi på å bruke natur og frivillig organisert friluftsliv som verktøy i arbeidet med folkehelse og bolyst?
  • Små naturområder, som leke- og rekreasjonsarealer innen 200 meters avstand, er spesielt viktige for barn og eldre som gjerne oppholder seg nært hjemmet. Hvordan legge opp til nærfriluftsliv i kommunen.

Bakgrunn for kveldens tema

Frivillighetens år 2022 er godt i gang- og vi håper med samtalen å sette den innsatsen frivilligheten gjør på natur- og friluftslivsområdet inn i en større sammenheng, men også se på rammene for videre innsats for friluftsliv, folkehelse og naturglede. Den siste tiden har vi merket oss to tema vi mener er særlig viktig for kveldens samtale

– Friluftsliv som verktøy for bolyst og folkehelse

  • Friluftsliv og natur er viktig for både fysisk og psykisk helse- dette er det bred enighet om innen forskning- se gjerne mer her.
  • Barn og unges helse/trivsel er en hjertesak for mange av våre organisasjoner, og det var med stor bekymring man leste en nylig rapport om en dramatisk nedgang i utetid for barn, der spesielt de med lite kunnskap om friluftsliv fra før ble særlig rammet. Dette bidrar også til økte forskjeller i tilgang på helsefremmede utelek og mestring i en sårbar gruppe. Frivillig sektor bidrar med bredde i aktivitet, kompetanseheving og tilrettelegging for friluftsliv, og vi håper å løfte spørsmålet om det er mulig å utvikle en større og mer systematisk verktøykasse for hvordan man kan øke deltakelse og styrke rammene for frivillig sektor innen friluftsliv- dette mener vi er en del av mulighetene for økt sosial bærekraft. Les gjerne mer om undersøkelsen på nettsidene til Friluftsrådenes landsforbund her.

– Nærfriluftslivet og dets verdi for å skape tilhørighet og attraktivitet

  • Studier viser at flere tar del i friluftslivet når man har kort avstand til tilgjengelig natur- og rekreasjonsområder, og helst under 500 meter fra bolig. Dette kan være tilgang til skog-, fjell- og kystområder i nærheten av der folk bor. Små naturområder, som leke- og rekreasjonsarealer innen 200 meters avstand, er spesielt viktige for barn og eldre som gjerne oppholder seg nært hjemmet. For mange er nettopp det å ha mulighet til å drive et aktivt og variert friluftsliv i eget nærområde, sommer som vinter, viktig for egen identitet og livskvalitet gjennom livets mange ulike faser. Nærfriluftslivet kan også bidra til å skape tilhørighet til nærmiljøet og omsorg for kvalitetene man finner der. God tilgjengelighet til naturområder er ofte avgjørende for om en kommune, et tettsted eller en bydel er et attraktivt sted å bo. Les mer her.
  • Mye tyder på at barn deltar i mange friluftslivsaktiviteter, men sjeldnere enn før. I et bredt friluftslivsperspektiv bør bruk av nærmiljønaturen være en viktig del av barns friluftsliv. I rekrutteringssammenheng kan det derfor ligge et potensial i å arbeide for at bruken av nærmiljønatur skal bli en mer integrert del av barns hverdagsliv enn den er i dag. Fokus på voksnes rolle, barns muligheter til egenstyrt lek ute, aktivitetsnivå i hverdagen, egentransport til ulike gjøremål og tilgjengelighet til attraktive og trygge naturområder er viktige faktorer i denne type rekrutteringsarbeid til barns nærfriluftsliv. Les mer her.

Vi ønsker velkommen til bålsamtale og gleder oss til en fin stund rundt bålet.

Friluftpolitisk bålsamtale i Porsanger 2021

FNF Finnmark inviterte i 2021 politikere i og nær Porsanger på en hyggen prat rundt bålet. De som møtte opp var, Agnete Hanssen fra AP, Stig-Ronny Nilsen fra FRP, Jo Inge Hesjevik fra Høyre, Britha S. Berg fra Rødt, Jon Nikolaisen fra SP og Johnny Ingebrigtsen fra SV. Disse politikerne var enig om mye, bl.a. Naturen er viktig for finnmarkinger, enten om den brukes gjennom arrangerte opplegg, eller om den brukes til egen rekreasjon eller som arena for matauk. Det er viktig å ta vare på vår verdifulle natur og passe på at trykket ikke blir for stort, dette gjelder både turisme, nedbygging og alle former for båndlegging av felles naturverdier. Det er også viktig å tilpasse menneskelig aktivitet, og mangel på aktivitet slik at vi får en mest mulig bærekraftig natur som kan opprettholde finnmarkings måte å være i naturen på. Og ikke minst! Naturen gir bolyst, naturen tiltrekker mennesker som vil oppleve kreftene, høstingen og tilstedeværelsen utendørs. Vi må derfor bevare naturen i Finnmark.

Arrangeres med støtte fra Miljødirektoratet.