FnfFinnmarkAktuelt › Sørøya – En unik og viktig øy for natur og friluftsliv – pluss vindkraftverk?

Sørøya – En unik og viktig øy for natur og friluftsliv – pluss vindkraftverk?

Nordre Sørøya
– et område med store landskapskvaliteter

Nordre Sørøya med Akkarfjord, Storsanden, Sandfjellet, Gamvik, Staurfjellet, Mefjorden, Kjøttvika, Vassviknæringen, Kjøttvikvarden og Tarhalsen betegnes av mange som selve indrefileten av kystnatur i Hammerfest kommune, et område med store landskapskvaliteter, rik på flora og fauna, kulturminner og geologiske severdigheter. De få veiene som finnes her går gjennom et storslått landskap, og velger du en avstikker til fots finner du idylliske småplasser, hvite strender av skjell og korallsand, et helt fjell av sand (Sandfjellet), sjøfuglekolonier, kulturminner, sjeldne planter osv. Området er stort og meget varierende, og utgjør en geografisk enhet som skiller seg ut fra resten av Sørøya mht. topografi & naturlandskap.

Sørøya (og nordre Sørøya) har et rikt og variert fugleliv med arter som havørn, kongeørn, tårnfalk, dvergfalk, vandrefalk, rype, ravn, kråke, ringtrost, tyvjo, fjelljo, boltitt, brushane, heilo, terner, tjeld, rødstilk, krikkand, svømmesnipe, småspove, smålom, gråmåke, fiskemåke svartbak, krykkje, storskarv og småskarv, teist, lundefugl, lomvi og alke osv. Mange av dem hekker i store kolonier på yttersiden av Sørøya, på Bondøya og Lille Kamøya m.v. Av sjeldne arter, som er påvist hekkende her, kan nevnes havsvale, havhest og storjo. Havhest og havsvale er sjeldne hekkefugler i Finnmark og Bondøya har en liten, men fast bestand av begge artene. Storjo (høyarktiskart) er og påvist hekkende på nordre Sørøya. Hammerfest kommune

Med en slik beskrivelse av vakre Sørøya er mye sagt. Likevel må det nevnes at Sørøya er rikt på viktige og svært viktige friluftslivsområder. I tillegg til sin relative utilgjengelighet er Sørøyas natur mindre påvirket av menneskelig aktivitet en mange sammenliknbare områder, og på mange måter et fristed for artsmangfold i Arktis. En tur til Sørøya blir neppe glemt, og Sørøya bør bestå nettopp slik den er, uten ytterligere utbygging av naturområdene.

Naturvernforbundet:

Naturen slik vi kjenner den er ingen selvfølge. Mange steder i hele verden er naturen truet. I Norge er omkring tusen arter kritisk eller sterkt truet. Hva ringvirkningene blir for andre arter og for leveområdene deres dersom de forsvinner, vet vi ikke.

At naturen forandrer seg er normalt. Økosystemer forandres og arter dør ut, mens nye kommer til gjennom evolusjonen. Dette er naturlige prosesser som foregår over svært lang tid. Men dagens artsutrydding skjer trolig minst tusen ganger raskere enn naturlig

Vi er avhengige av fornuftig forvaltning og god naturpolitikk, både i Norge og i resten av verden. Vi trenger lover, regler og modige politikere som sørger for at presset på sårbar natur ikke blir for stort.

Det er derfor bekymringsverdig at det ønskes å etablere et vindkraftområde på Nordre-Sørøya. Tiltakshaverne ser for seg å etablere 200 MW effekt fordelt på 10-20 vindturbiner. Til sammenlikning kan Rákkocearro vindkraftverk trinn 1, 2 og 3 (NVE) (dersom trinn tre blir ferdig utbygd) unytte 200 MW effekt fordelt på ca. 55 vindturbiner.

Vindkraftverket ønskes lokalisert nær Akkarfjord, ved Rossefjell. Utbyggingen blir mot Borvik-klubben og rundt Rossefjell. En 100 km lang tursti går tvers igjennom området. UiT omtaler turløypa som et «stiprosjekt i verdensklasse«. Turstien er merket med Den Norske Turistforeningens gjenkjennbare røde T’er, og er i seg selv en opplevelse som tiltrekker turister og friluftsfolk til Sørøya.

Naturvernforbundet i Finnmark sammen med Forum for natur og friluftsliv i Finnmark (med tilsluttede organisasjoner) ønsker herved mer informasjon om det planlagte prosjektet.