FnfNasjonaltHøringssvar på 1-2-3 UNDER UTARBEIDELSE

Høringssvar på 1-2-3 UNDER UTARBEIDELSE

Prosjektets mål er økt deltagelse i planprosesser med bedre og flere høringsuttalelser som igjen gir bedre ivaretagelse av natur og friluftsområder og kommer allmenheten til gode. Målgruppen er ideelle grønne organisasjoner og deres frivillige. Prosjektet samler kunnskap, lager maler og kursmateriale om regional og kommunal planlegging som organisasjonene kan bruke i planprosessene for å bidra til bedre ivaretakelse av natur- og friluftslivsverdier.

#1 Planstrategi

Planstrategien er kommunens oversikt for hvilke planer som kommunen skal lage i løpet av de neste fire årene. Planstrategien bør omfatte kommunens utfordringer, strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer mv. 

#2 Varsel om oppstart

Varsel om oppstart med planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

#3 Arealinnspill

Et arealinnspill er et forslag om bruk av kommunens områder. Det kan f.eks. være forslag om boligutbygging eller forslag om å bevare et grøntområde.

#4 Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise utfordringer og områder kommunen skal satse på fremover. Kommunens prioriteringer og pengebruk tar utgangspunkt i samfunnsdelen. Planen gir også føringer for kommuneplanens arealdel. 

#5 Arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise hvilke områder i kommunen som skal brukes til hva. Planen juridisk bindende og består av en beskrivelse, et kart og bestemmelser/regler for kommunen.

#6 Temaplan

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Hver temaplan skal ta utgangspunkt i hovedmål og delmål fra Kommuneplanens samfunnsdel, og inneholde oversikt over hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå.

#7 Reguleringsplan

Reguleringsplaner er planer for spesifikke områder. En reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes, hva og hvor mye som kan bygges der. At området skal bygges ut er allerede vedtatt. Det finnes to ulike typer reguleringsplaner.

Oversikt over maler

Her finner du en samlet oversikt over eksempelmalene som er tilgjengelig.

Kursmateriale

Ønsker du å arranger kurs om arealtoget eller deler av planprosessen? Her finner du kjøreplaner, presentasjoner og annen hjelp til å arrangere kurs i din organisasjon.