Deler av området der Eidfjord Resort er planlagt. Bilde tatt vestover under befaringen som vi hadde i oktober. Foto: Gunvar Mikkelsen / FNF Hordaland.
FnfHordalandAktuelt › Befaring der Eidfjord Resort er planlagt

Befaring der Eidfjord Resort er planlagt

Eidfjord Resort ønsker å bli en stor helårs reiselivsdestinasjon, blant annet ved utbygging av hotell, leiligheter, hytter og skitrekk og skiløyper. Prosjektet er planlagt i nærheten av Garen og Fet i Øvre Eidfjord, men nærmere Hardangervidda nasjonalpark – oppe på omtrent 800 meter over havet.

Kommunedelplanen for Sysendalen ble – etter innsigelse fra Statsforvalteren og Statens vegvesen – godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2019 (vedtatt av kommunestyret i Eidfjord i desember 2017). Kommunedelplanen har lagt føringene for videre detaljregulering av området, og kommunestyret i Eidfjord vedtok etter hvert detaljreguleringsplanen for Eidfjord Resort i februar 2021.

Oversiktskart som viser omtrentlig hvor Eidfjord Resort er planlagt (rødt omriss utgjør skianlegg og blått omriss er område for utbygging av hotell, fritidsboliger, mm.). Kartgrunnlag: Norgeskart.no / Statens kartverk.

Prosjektet mangler per i dag investor(er) for å kunne realiseres, så det er usikkert hva som vil skje i fortsettelsen. Markedet for fritidsboliger har som kjent gått nedover i takt med at utslånsrenta har gått oppover.

Det er ingen hemmelighet at Naturvernforbundet Hordaland (NVH) lenge har vært mot en realisering av Eidfjord Resort. Men for å lære mer om prosjektet, for å bli bedre kjent i området, og for å ta den flotte naturen i området i selvsyn, inviterte Naturmangfoldgruppa i NVH seg inn til et møte med Eidfjord kommune og til en befaring sammen med de som står bak Eidfjord Resort; vi ble tatt svært godt imot på rådhuset i Eidfjord av Rebecka Friis og Anne Kommedal, som jobber i kommunen, og av Ivan Løvheim (styreleder og eier) og Torbjørn Torsvik (daglig leder) i Eidfjord Resort oppe på Garen i Sysendalen.

Løvheim og Torsvik la vekt på at prosjektet legger opp til at man skal bygge tett i forhold til tradisjonell hytteutbygging, at det skal legges opp til helårs bruk av fritidsboligene, og at de skal ha fokus blant annet på fornybare energiløsninger. Energimessig og arealmessig mener Løvheim og Torsvik at Eidfjord Resort kan være et bedre alternativ er enn mer tradisjonell hytteutbygging, som det finnes rikelig av i Sysendalen-området fra før.

God stemning på befaringen, til tross for kald østavind og minusgrader. Helene Vacarisas (t.v.) og Harald Simonsen (t.h.) fra Naturmangfoldsgruppa, og Ivan Løvheim og Torbjørn Torsvik fra Eidfjord Resort i midten. Foto: Gunvar Mikkelsen / FNF Hordaland.

Man skal likevel ikke lete veldig lenge etter relevante argumenter mot prosjektet, slik som hensyn til villreinen på Hardangervidda, fjellmyrene og mer generelle konsekvenser av denne typen nedbygging av fjellnatur. Bakgrunnen for at innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland var blant annet hensyn til villreinen på Hardangervidda, viktige områder for friluftsliv og konflikt med regional plan for Hardangervidda. Det er spørs nok om prosjektet ville blitt godkjent i dag – tatt i betraktning at prosjektet og dets besøkende vil kunne ha en forstyrrende effekt på den sårbare villreinen.

Hensikten med denne nettsaken er å vise frem det flotte naturområdet, og orientere leseren litt om historikk og status for denne viktige og konfliktfulle plansaken. Selv om plansaken er avgjort, er det altså ikke gitt at det blir noen utbygging av Eidfjord Resort. I tillegg er selvsagt hytteutbygging i fjellheimen i gamle Hordaland fylke et mer generelt og tilbakevendende naturverntema, med store utbyggingsområder ved og over tregrensen, både på Kvamskogen, i Myrkdalen, på Seljestad, i Røldal (f.eks. Håradalen), i tillegg til i Sysendalen.

Samme område som øverst i denne nettsaken, bare med kameraet rettet mer nordover mot de klassiske fjellformasjonene (ved Skaggen) nedenfor Vøringsfossen. Foto: Gunvar Mikkelsen / FNF Hordaland.
Hytteutbygging på Fet – øst for det det planlagte Eidfjord Resort. Foto: Gunvar Mikkelsen / FNF. Hordaland.
Deler av det aktuelle planområdet for Eidfjord Resort. Foto: Gunvar Mikkelsen / FNF Hordaland.

Noen aktuelle lenker:

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ifm. godkjenning av kommunedelplanen for Sysendalen: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kmd/pressemeldinger/2019/seier-ja-til-eidfjord-resort-i-sysendalen/id2640716/

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak i innsigelsessaken som gjaldt kommunedelplan for Sysendalen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/motsegn—kommunedelplan-for-sysendalen-eidfjord-kommune/id2640890/

Plandokumenter som hører til aktuell kommunedelplan (PlanID: 2014002) og detaljreguleringsplan (PlanID: 2015002) finnes på denne nettsiden: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4619/gl_planarkiv.aspx?#