Den største myra er på 7 dekar, og er levested for lokalt sjeldne arter som kysthumle (nær truet) og myrklegg. Foto: Gunvar Mikkelsen.
FnfHordalandAktuelt › De store myrene må tas ut av Postens planer i Fleslandsmarka

De store myrene må tas ut av Postens planer i Fleslandsmarka

I mai opphevet Statsforvalteren reguleringsplanen til Posten Eiendom AS for Kokstaddalen – etter at FNF Hordaland klaget på kommunens planvedtak i november 2022. Like etter opphevingen av reguleringsplanen ba vi byråd Fjellstad om et møte om planen, men det kom aldri noe svar på denne forespørselen, eller på en gjentatt henvendelse.

På kommunens nettsider kan man nå lese at byrådsavdelingen legger opp til at reguleringsplanen planlegges fremlagt for ny behandling i inneværende bystyreperiode. Dette altså uten en gang å ha hatt et møte med oss som har klaget på reguleringsplanen. Undertegnede har opplevd at selv daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet har invitert til et såkalt lyttemøte i en tilsvarende situasjon.

Det er ingen tvil om at delområde IL2 – som Posten Eiendom AS kun skal tjene penger på – må tas ut av reguleringsplanen hvis den skal behandles så hurtig som byrådsavdelingen nå legger opp til. IL2 har tre større myrområder – på 2, 6 og 7 dekar – med store naturverdier som ikke har blitt undersøkt eller kartlagt av Posten Eiendom AS. I tillegg bør også tilkomstveien til reguleringsområdet IL1 – der Posten og Bring skal bygge logistikkterminalen sin – flyttes lenger sørover, slik at den store myra i planområdets sørvestre del også blir bevart.

På denne måten kan logistikkterminalen bygges uten å rasere alle naturverdiene i området, og det også på en måte som imøtekommer Posten Eiendom AS sine krav til rask utbygging av ny logistikkterminal.

I Regjeringens nye eierskapsmelding står det at for statlige selskaper som primært ikke opererer i konkurranse med andre, «er målet bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål». At Posten Eiendom AS skal ødelegge truet og sårbar natur i Bergen, kun for å tjene penger på det, bryter helt klart med eierskapsmeldingen.

Bergen kommune vedtok Naturstrategi for Bergen i mars i år, og en slik ambisiøs strategi må forplikte til handling. Hvis byrådet og bystyret etter hvert går inn for at også IL2 skal bygges ut, så viser denne saken i klartekst hvor hul naturstrategien må sies å være.

Delområdet IL2 inneholder store naturverdier, med flere dokumenterte rødlistede arter, slik som kysthumle, granmeis, gulspurv og purpurlyng. Den lokalt sjeldne kysthumla ble funnet på den største myra både i år og i fjor, og dette er eneste lokaliteten der arten er registrert i Bergen kommune i nyere tid (jf. Artskart og Artsobservasjoner). Også purpurlyng har en svært begrenset utbredelse i Bergen kommune. Også andre lokalt fåtallige arter, som gråfluesnapper, toppmeis og myrklegg er funnet i området – disse tre artene er dog ikke rødlistet. Sistnevnte art ble også funnet på den største myra, og funnet er det andre av arten i nyere tid i Bergen kommune. For øvrig representerer de tre myrene i IL2, med kystfuruskogen rundt, viktige biotoper for mange andre arter også. Ingen profesjonell natur- eller artskartlegging har vært foretatt av myrene og alt som lever der.

Firflekklibelle på den største myra i IL2. Myra er svært rik på øyenstikkere, og flere arter ble observert i juni 2023. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Den rødlistede kysthumla på myrklegg på den største myra i IL2. Arten ble funnet på samme sted både i 2022 og i 2023. Foto: Gunvar Mikkelsen.

Delområde IL1, der hvor Posten og Bring planlegger å bygge sin nye logistikkterminal. Området bestod tidligere av kystfuruskog, men ble hogget i vinter. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Selv om det ikke er gitt byggetillatelse i saken, er deler av fundamentet til veianlegget som blant annet skal fungere som tilkomstvei til den nye logistikkterminalen, begynt på. Dette har skjedd i forbindelse med utfylling av masser og planering på nabotomten, som trolig skjedde i 2015 og 2016. Nederst ser man bilder av ulovlige masser i samme område. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Det nevnte veiprosjektet, som er del av Posten Eiendom AS sin reguleringsplan, vil medføre at deler av denne myren også blir fylt ut. Ved å flytte veien få meter sørover, vil en slik utfylling og ødeleggelse enkelt unngås. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Brunflekket perlemorvinge ble funnet på myren som nevnt ovenfor – i det området som Posten Eiendom AS, ønsker å gjøre om til vei. Arten er kun observert et fåtalls steder i Bergen kommune. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Ulovlige masser er dumpet der hvor nevnte vei til Posten og Bring sin logistikkterminal skal gå. Myra som skal ødelegges for å bygge vei inn i planområdet, ses bak til høyre. Foto: Gunvar Mikkelsen.

Mer ulovlige masser. Det snauhogde området, der logistikkterminalen skal bygges, ligger bak til høyre. Foto: Gunvar Mikkelsen.