Spillende tiur (storfugl hann) i Hjortlandsdalen i Åsane. Dette er et av få steder der det finnes storfugl i Bergen kommune, og denne skogen (bestående av bl.a. kystfuruskog) er foreslått blant de 22 "mulige viktige skogområdene" - områder som også er foreslått som hensynssoner for skogbruket i det kommende arbeidet med kommuneplanens arealdel. Foto: Gunvar Mikkelsen.
FnfHordalandAktuelt › Dramatiske forslag for Bergens skoger fra Etat for landbruk

Dramatiske forslag for Bergens skoger fra Etat for landbruk

Temaplan for skogbruk i Bergen kommune var på høring tidligere i høst. Temaplanen, slik den foreligger nå, vil utvilsomt utgjøre en stor trussel mot natur- og friluftslivsverdier knyttet til skog i Bergen kommune.

Dette begrunner vi blant annet med høringsutkastets forslag om å lage 22 hensynssoner for skogbruket i kommuneplanens arealdel (også referert til som «mulige viktige skogområder»), med et samlet areal på omtrent 80 000 dekar. Blir dette vedtatt i kommuneplanens arealdel, vil det være svært dramatisk for skogene i Bergen, siden skogbruket da vil få forrang i store områder som i dag er avsatt til landbruk-, natur- og friluftslivsformål (LNF-formål). Store deler av de omtalte skogområdene er naturskog, og ikke planteskog/kulturskog, og inkluderer blant annet kystfuruskog (gjelder minst 9 av de 22 områdene) og andre skogtyper som Bergen kommune bør ta mest mulig vare på. Kystfuruskog er for øvrig en skogtype som Norge har et stort internasjonalt ansvar for å ta vare på (se Hofton 2018).

I tillegg til at enorme skogområder nå er i fare, legger planutkastet også opp til totalt 48,6 km med nye skogsveier (samlebetegnelse for skogsbilveier og traktorveier). FNF Hordaland mener at dette omfanget må reduseres betydelig.

Kunnskapsgrunnlaget som planutkastet bygger på, ser ikke ut til å ha vurdert natur- og friluftslivsverdiene, verken i forbindelse med de 22 foreslåtte hensynssonene for skogbruk eller i forbindelse med de nær fem milene med nye, foreslått skogsveier. Det foreligger heller ikke noe klimgassregnskap knyttet til uttak av skog, eksempelvis i de foreslåtte områdene/hensynssonene, ei heller knyttet til etablering av skogsbilveiene.

Etat for landbruk er nå lagt ned, og ansvarsområdene er flyttet til Bymiljøetaten. Vi forventer derfor at Bymiljøetaten tar grep om den videre planprosessen, slik at også natur- og friluftslivsverdiene blir løftet frem i det videre arbeidet med temaplanen. Vi mener også at Klimaetaten må bidra med sin kunnskap om skogen som et viktig karbonlager, i planarbeidets fortsetttelse.

FNF Hordaland sendte den 15. september inn sitt høringsinnspill til temaplanen. Innspillet kan leses her:

https://fnf-nett.no/hordaland/wp-content/uploads/sites/19/2023/09/Temaplan-for-skogbruk-Bergen-kommune_FNF-Hordaland_150923.pdf

I byrådsplattformen til Høyre, Frp og Senterpartiet, som ble presentert i dag, står det følgende om skogbrukspolitikken:

«Det er også viktig med en aktiv skogforvaltning for å øke produksjonen av tømmer, og for karbonbinding og miljø. Den fornybare ressursen skog er avgjørende for å ha nok trevirke og for å løse klimakrisen. For å drive skogforvaltning er man avhengig av å kunne etablere skogsveier. Byrådet vil ikke innføre strengere lokale krav til etablering av skogsveier enn det som følger av nasjonal lovgivning.»

Her presiseres det altså at både karbonbinding (klimahensyn) og miljø skal være viktige deler av den fremtidige skogforvaltningen i kommunen.

Referanse:

Hofton TH. 2018. Internasjonale ansvars-skogtyper for Norge. Biofokus (notat). 4 sider. URL: https://lager.biofokus.no/diverse/Internasjonale%20ansvarsskogtyper%20Norge.pdf