FnfHordalandAktuelt › Enorme utbyggingsplaner på Bildøy i Øygarden kommune

Enorme utbyggingsplaner på Bildøy i Øygarden kommune

Naturmangfoldgruppen i Naturvernforbundet Hordaland var den 24. mai på befaring på den nordre delen av Bildøy (Bildøytangen). Det er enorme utbyggingsplaner i dette området – som i dag er et intakt naturområde, med blant annet skog, myrer, lynghei og strandsone. På befaringen ble det blant annet observert hønsehauk, som er rødlistet som sårbar. Det ble også registrert mer vanlig forekommende rødlistede arter, som granmeis (sårbar) og grønnfink (sårbar). Av tidligere registrerte truede arter, må vi ta med at det er registrert ål (sterkt truet) i Holmavatnet.

Bildøy ligger mellom Litlesotra (til høyre) og Sotra (til venstre). Den nordre delen av Bildøy er i dag stort sett uberørt av utbygging. Holmavatnet, der det er registrert ål, ses omtrent midt i bildet. Kart: Kartverket / Norgeskart.no.

En omfattende områdereguleringsplan var på begrenset høring frem til 12. mai – og statlige og regionale myndigheter har heldigvis varslet innsigelser til det svært naturfiendtlige prosjektet. Statsforvalteren har blant annet uttalt at innsigelsene «blant annet har bakgrunn i plan- og bygningsloven og rundskriv T-2/16, statlige planretningslinjer for klima- og energitilpassing, statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging, statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen og rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging». Vestland fylkeskommune har også varslet innsigelse, med bakgrunn i forekomsten av kulturminner i området.

I sitt brev av 16. mai kommer Statsforvalteren med fire innsigelsespunkt til planen:

  • Dimensjonering og plassering av areal avsatt til handel i planen.
  • At det blir åpnet for en rekke tiltak (f.eks. strandpromenade) utenfor planens byggegrense.
  • At parkeringsnormen skal være førende for planen.
  • Massehåndteringen i planen, der planforslaget legger opp til omfattende utfylling av masser i sjøen utenfor den nordlige delen av planområdet.
Slik ser forslaget til områdereguleringsplan ut. Det legges opp til en massiv utbygging. Hele planområdet er på 409 dekar. Kart: Kommunekart.com.

Det er imidlertid – som vanlig – sterke utbyggingsinteresser som står bak, og Øygarden kommune fremstår dessverre dessverre ganske bestemte på at reguleringsplanen skal vedtas før sommerferien. I så fall vil saken bli avgjort av Kommunal- og distriktsdepartementet. Her er lenke til litt informasjon om såkalte innsigelsessaker, samt oversikt over tidligere avgjørelser i denne type saker.

Av grunnboken kan man lese at Liegruppen AS allerede i 2005 kjøpte seg rettigheter til området, gjennom å få tinglyst såkalt urådighet for de som eier eiendommene. Åtte år senere, i 2013, ble kommunedelplanen for Sotra kystby vedtatt av daværende kommunestyre. I løpet av de siste ti årene har det da blitt jobbet frem et forslag til områdereguleringsplan.

Liegruppen skriver på sine hjemmesider at «her skal området utvikles til et bysentrum og bli en del av Sotra Kystby». I samme lenke ligger det en introduksjon/reklamefilm for prosjektet, som virkelig bør ses.

Øverst: Slik ser Liegruppen AS for seg at Bildøy (Bildetangen) skal se ut i fremtiden. Nederst: Bilde tatt fra området der Liegruppen ser for seg å bygge høyhus. Illustrasjon og foto: Liegruppen AS og Gunvar Mikkelsen.

Prosjektet i seg selv er altså svært ødeleggende, da det legger opp til massiv utbygging av et område som i dag er intakt natur. Som Statsforvalteren i Vestland påpeker, så er ikke dette måten å drive arealplanlegging på i 2023 – når vi står med begge beina både i en naturkrise og en klimakrise. Det forundrer oss veldig at ikke også Øygarden kommune ser denne koblingen. Videre utbygging bør (selvsagt) heller skje i tilknytning til allerede eksisterende sentrumsområder på Straume. På den måten kan den nordre delen av Bildøy fortsette å være en mer eller mindre uberørt oase for det biologiske mangfoldet som lever der i dag.

Planområdet består av mye skog (bestående av mest bjørk, men også blant annet noe osp) og myr. Myrene i planområdet er foreløpig beregnet å være omtrent 2-3000 år gamle, mens skogen i stor grad trolig har kommet til fra 1950-tallet og utover. Noen enkelttrær av rogn og hassel kan nok være enda eldre. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Frivillige fra naturmangfoldgruppen i Naturvernforbundet Hordaland på befaring i planområdet 24. mai 2023. Undertegnede koordinator i FNF Hordaland deltar fast i gruppen, noe som er svært givende. Foto: Gunvar Mikkelsen.