FnfHordalandUttalelser › FNF Hordaland har sendt innspill til forbedringsarbeidet med konsesjonsprosessen for vindkraft

FNF Hordaland har sendt innspill til forbedringsarbeidet med konsesjonsprosessen for vindkraft

11. mars inviterte Departementet til innspillsmøte i forbindelse med NVEs innspill til forbedringer av vindkraftkonsesjonsprosessen. Møtet var blant de første avlysningene av smittevernhensyn i den pågående koronasituasjonen – men vi fikk utvidet frist til 31. mars med å sende et kort skriftlig innspill

Pausen som er satt på konsesjonsprosessen for vindkraft på land må vedvare!

NVE har mange gode innspill til endringer i konsesjonsprosessen og OEDs Stortingsmelding vil vi følge med stor interesse.
MEN forbedringene som Departementet ønsker må gjennom en medvirkningsprosess, gjennomføres og implementeres før man kan restarte konsesjonsprosessen:

 1. FNF Hordaland forutsetter at OED sikrer oppfølging av kunnskapsmangelen som er påvist i NVEs
  arbeid med nasjonal ramme.
 2. Lovendringer, behov, behandling (inkludert medvirkningsprosess) og innføring må sluttføres.
  – Inkluderer vurdering av innspill FNF Hordaland har gitt i separat høringssvar til endringer i vannressursloven m. mer.2 «Vi ønsker å komme med innspill til departementets forslag om ny energilov § 10-2, og vil foreslå at det legges til et nytt tredje ledd for tilbakekall
  eller omgjøring med hensyn til uforutsette virkninger for miljø og naturmangfold, eller i tilfeller hvor det fremkommer ny kunnskap om vesentlige virkninger for miljø og naturmangfold.»
  – Vurdering av lovendringer som sikrer en bedre medvirkning med kommunen som arealforvalter etter PBL.
 3. T-1458 må være oppdatert og høring gjennomført
 4. Veilederen fra NVE må utarbeides og høring gjennomført
 5. Det må foretas en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget vedrørende konsekvenser for natur, landskap og friluftsliv for gitte konsesjoner. Dette må også gjøres ved fristutsettelser. Altså at NVE stiller krav til at kunnskapsgrunnlaget oppdateres ved behandling av fristutsettelser. Dersom man endrer energiloven har myndighetene en klar hjemmel til å rydde i bunken over gitte, men ikke utbygde kraftverk.

Hele innspillet leser du her