Faksimile fra Fanaposten 18. november 2022.
FnfHordalandAktuelt › FNF Hordaland klager på bit-for-bit-nedbygging av naturen

FNF Hordaland klager på bit-for-bit-nedbygging av naturen

FNF Hordaland har siden mai 2022 sendt inn tre klager på reguleringsplaner; i hovedsak fordi mener at planene bryter med prinsippene for offentlig beslutningstaking som er nedfelt i naturmangfoldloven § 7, jamfør §§ 8–12. Brudd på disse sentrale forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven vil lett medføre at naturverdiene ikke tas hensyn til i plansaker – og dermed går tapt for ettertiden.

Den første klagen ble sendt i mai på vegne av Naturvernforbundet Rogaland og BirdLife Norge avd. Hordaland. Vi klaget her Statsforvalteren sitt tidligere klagevedtak som gjaldt reguleringsplan for Kolltveit–Ågotnes (fylkesvei 561), Øygarden kommune, inn for Sivilombudet. I klagen viser vi blant annet til anvendelse av §§ 7, 8, 10, 12 og 53 i naturmangfoldloven. Sivilombudet har prioritert å behandle klagen vår, og vi håper det kommer en uttalelse fra dem i løpet av 2022.

Hele klagen kan leses her:

https://fnf-nett.no/hordaland/wp-content/uploads/sites/19/2022/06/Klage-til-Sivilombudet-fra-FNF-Hordaland-Kolltveit-Agotnes-Oygarden-kommune-klagevedtak-SFVL_260522.pdf

Den andre klagen ble sendt inn i juni i år, der vi på vegne av Naturvernforbundet Hordaland klaget på Alver kommune sitt vedtak av reguleringsplan for Fossesjøen. Alver kommune tok ikke klagen til følge, og har nå sendt den videre til Statsforvalteren for behandling. I klagen mener vi blant annet at naturmangfoldloven § 7 er brutt.

Hele klagen kan leses her:

https://fnf-nett.no/hordaland/wp-content/uploads/sites/19/2022/06/Klage-pa-reguleringsplan-for-Fossesjoen_FNF-Hordaland_240622.pdf

Den tredje og foreløpig siste klagen ble sendt til Bergen kommune 11. november, der vi på vegne av Naturvernforbundet Hordaland og BirdLife Norge avd. Hordaland, klaget på Bergen kommunes vedtak av reguleringsplan for Kokstaddalen. Dette er en omfattende reguleringsplan, som blant annet legger opp til ødeleggelse av 270 dekar av det som i dag er kystfuruskog, myrer og tjern. Også i denne saken er det naturmangfoldloven § 7, jamfør §§ 8–12 vi viser til.

Hele klagen kan leses her:

https://fnf-nett.no/hordaland/wp-content/uploads/sites/19/2022/11/Klage-pa-regplan-Kokstaddalen_FNF-Hordaland_1112022.pdf