Kysthumle og myrklegg på myr i Kokstaddalen. Kysthumla er nær truet på rødlista, og myrene i Kokstaddalen er en av få lokaliteter i Bergen, der arten er funnet. Det finnes for øvrig ikke noe kunnskap om insektfaunaen i beslutningsgrunnlaget til reguleringsplanen. Også planten som er på bildet, myrklegg, fremstår som fåtallig eller sjelden i i Bergen kommune. Foto: Gunvar Mikkelsen.
FnfHordalandAktuelt › FNF Hordaland vant fram med klage på reguleringsplan

FNF Hordaland vant fram med klage på reguleringsplan

I november 2022 klaget FNF Hordaland på den omfattende og naturødeleggende reguleringsplanen for Kokstaddalen i Bergen kommune. Reguleringsplanen er på hele 381 dekar, og omfatter for det meste kystfuruskog, myrer og tjern. Etter selv å ha avslått klagen, sendte kommunen den videre til Statsforvalteren i Vestland, for endelig behandling. Den 8. mai kom svaret fra statsforvalteren, der de gav oss medhold i at Bergen kommune ikke hadde fulgt kravene som ligger i naturmangfoldloven § 7 (jf. §§ 8–12) da de vedtok reguleringsplanen i juni 2022.

Statsforvalteren fremhever særlig disse manglene ved planvedtaket:

  • Prinsippene i naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8–12, er ikke vurdert i tilstrekkelig grad i beslutningsgrunnlaget (saksfremstillingen og fagnotatet) som ligger til grunn for vedtaket av reguleringsplanen. Det mangler blant annet reelle vurderinger av naturmangfoldet og vurderinger knyttet til avbøtende tiltak for naturmangfoldet (herunder tilpasning av planen til de naturverdiene som finnes). I stedet for å hensynta naturverdier, har reguleringsplanen i det store og hele blitt utformet i tråd med områdereguleringsplanen – en plan som manglet kunnskap om naturverdiene.
  • Utbyggingen mangler en velfundert begrunnelse når det kommer til interesseavveining mellom de store ødeleggelsene som utbyggingen vil medføre, og nytteverdien av utbyggingen – ikke minst gjelder dette for de deler av reguleringsplanen som ikke skal benyttes til ny logistikkterminal.
  • Ny kunnskap om naturmangfoldet – f.eks. endringer ifm. ny rødliste – har ikke blitt implementert i beslutningsgrunnlaget som ligger til grunn for planvedtaket.

Her kan du lese statsforvalterens nettsak om vedtaket deres. FNF Hordaland har nå bedt om et møte med byråd for klima, miljø og byutvikling, Ingrid Fjeldstad (V), for å diskutere saken.

FNF Hordaland er generelt opptatt av at utbyggingsplaner må følge norsk miljølovgivning – slik som naturmangfoldloven. Det kan høres selvsagt ut, men faktum er at mange reguleringsplaner blir vedtatt uten tilstrekkelige vurderinger etter naturmangfoldloven. For eksempel er kunnskapen om det naturmangfoldet som blir berørt eller ødelagt i forbindelse med en plan, ofte svært mangelfull.

I 2022 klaget FNF Hordaland to reguleringsplaner inn for de aktuelle kommunene; hvorav den ene klagen (Kokstaddalen) altså fikk medhold hos statsforvalteren, mens den andre klagen ikke fikk medhold (Fossesjøen, Alver kommune). Vi klaget også statsforvalterens klagevedtak i saken som gjelder reguleringsplan for ny fylkesvei mellom Kolltveit og Ågotnes i Øygarden kommune, inn for Sivilombudet. Sivilombudet har tatt denne klagen til behandling, og de har foretatt undersøkelser i saken, men de har foreløpig ikke kommet med en konklusjon i saken.

Slik så det ut på den største myren i planområdet på Kokstaddalen i mars. Denne myren, og to andre, ligger i delområdet IL2. De tre myrene i IL2 utgjør hele 15 dekar. Totalt legger reguleringsplanen opp til ødeleggelse av 33 dekar myr. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Slik så det andre delområdet (IL1) ut i mars. Kystfuruskogen ble hogget i dette området i februar, og det er her Posten og Bring planlegger å bygge sin logistikkterminal. Før Posten Eiendom AS kan gå i gang med planering, må de ha en ny godkjent reguleringsplan på plass. I dette delområdet finnes det 18 dekar med myr, som fortsatt er intakte. Foto: Gunvar Mikkelsen.