FnfHordalandHøringer

Høringer

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Her samler koordinator opp høringer til plan- og arealsaker i fylket.
Listen er ikke uttømmende. Kjenner du til planer som burde være med så gi oss beskjed: hordaland@fnf-nett.no

September

 • Høringsfrist 01.09.2020 | Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.). | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 11.09.2020 | Offentleg høyring og ettersyn for detaljregulering Framo Flatøy AS |Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 15.09.2020 | Søknad om konsesjon for sjøflyplass i Eidfjord | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 22.09.2020 | Søknad om løyve til oppdrett av storsmolt av laks på lokalitet 12141, Lønningdal II | Høringsdokumenter

Oktober

 • Høringsfrist 01.10.2020 | Høring- søknad om løyve til arealendring i anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 33337 Lyngsnes i Bjørnafjorden kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 01.10.2020 | Høring – forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 01.10.2020 |Planstrategi for Austrheim kommune 2020-2024 – Høyring. Austrheim kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 13.10.2020 |Høring om utviding av produksjon av laks i Tørvikvatnet i Kvam herad| Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 14.10.2020 | Høring vedr. Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen| Søk om deltakelse på digital høring her
 • Høringsfrist 30.20.2020 |Høring av søknad om endrede utbyggingsplaner for Onarheim kraftverk i Kvinnherad kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 30.10.2020 | Oppstart av arbeid med Statleg reguleringsplan for ny E39 Stord – Os (Hordfast) | Høringsdokumenter

Desember

 • Høringsfrist 14.12.2020 | Ny 420 kV leidning Blåfalli—Gismarvik. Høyring av konsesjonssøknad | Høringsdokumenter

2021

Januar

 • Høringsfrist 04.01.2021 | Høring om revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø | Høringsdokumenter