FnfHordalandHøringer

Høringer

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Her samler koordinator opp høringer til plan- og arealsaker i fylket.
Listen er ikke uttømmende. Kjenner du til planer som burde være med så gi oss beskjed: hordaland@fnf-nett.no

Mai

 • Høringsfrist 04.05.2020 | Søknad om landbasert anlegg på lokalitet Sagvåg, Stord Kommune| Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 04.05.2020 | Stureterminalen søker om tillatelse til radioaktive utslipp | Høringsdokumenter
 • Klagefrist 05.05.2020 | Detaljreguleringsplan for ny fylkesveg Kolltveit-Ågotnes, Øygarden kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 05.05.2020 | Næringsområde N41 og N42 Kaland, Austrheim kommune| Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 06.05.2020 | Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Gråskov på Haukås | Formål: legge til rette for hytter med tilhørende infrastruktur, Kvam herad | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 07.05.2020 | Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 08.05.2020 | Offentlig ettersyn av detaljplan for del av 224/2 m.fl- Hytteområde Bøvika – Borgundøy PlanID 20180007, Kvinnherad Kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 08.05.2020 | Offentleg ettersyn av detaljplan for del av 226/2 med fleire – Fritidsbustader og småbåtanlegg på Gjerde – Borgundøy, PlanId: 20180006, Kvinnherad Kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 08.05.2020 | Offentleg ettersyn av detaljplan detaljplan for 199/7 m.fl. – Hyttefelt Grunnavågen nord – Halsnøy, PlanId: 20180005, Kvinnherad Kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 08.05.2020 | Varsel om oppstart av reguleringsplan samt kunngjering av planprogram for Skarpen næringsområde, gnr 51 nr 1 m.fl | Formål: regulere for næringsområde, Kvam herad | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 14.05.2020 | Plan 418 – Omregulering del av Hanøytangen industriområde, Askøy kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 15.05.2020 | Fornyet konsesjon Kjosfossen Kraftverk, Aurland og Ulvik kommuner | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 15.05.2020 | Lerøy Vest AS søkjer om endra anleggskonfigurasjon ved 2 etablerte lokalitetar, Tysnes kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 20.05.2020 | Offentlig ettersyn av planprogram for Områderegulering for Trolltunga, Ullensvang kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 31.05.2020 | Frivillig skogvern – forslag om 8 nye naturreservat i Vestland | Høringsdokumenter

Juni

 • Høringsfrist 02.06.2020 | Høring på på planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel, Alver kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 03.06.2020 | Detaljregulering for Alverstraumen kai . Offentleg ettersyn og høyring | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 07.06.2020 | Planoppstart Laksevågneset, «planarbeidet skal også avklare muligheter for utfyllinger og nytt byggeland i sjø», Bergen Kommune, Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 07.06.2020 | Sandbrekketoppen 30, Bergen kommune – Formål utvidelse av næringsområde inn i grøntstruktur | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 15.06.2020 |Høring – Strategidokument for Nordhordland UNESCO biosfæreområde | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 15.06.2020| Kommunedelplan for vatn og avløp, Fitjar kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 16.06.2020 | Områderegulering for Rosendal tettstad – PlanID 20190002, Kvinnherad kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 16.06.2020 | Feråsen boliger, detaljregulering for et område på Sandsli i Ytrebygda bydel, Bergen kommune| Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 17.06.2020 | Detaljreguleringsplan for Nordre Steinhaugen, Gnr. 33 Bnr. 12 m. fl Kolltveit, Øygarden kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 19.06.2020 | Oppstart av planarbeid og planprogram på høyring – Områderegulering for Sunde tettstad – PlanID 20190004, Kvinnherad Kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 22.06.2020 | Detaljregulering for Vågsnova, gnr. 236, bnr. 91 m.fl. – Torsteinsvik, Øygarden kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 23.06.2020| Planforslag til offentlig ettersyn: Fana, Gnr. 13, Bnr. 107 mfl., Jacob Kjødes vei, Bergen kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 26.06.2020|Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Hopsfossen, Wernersholmvegen 31 m.fl i Bergen kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 28.06.2020| Utviklingsplan for Vestland 2020-2024. Regional planstrategi | Høringsdokumentene
 • Høringsfrist 30.06.2020 | Høyring – framlegg til sti og løypeplan, Voss kommune | Høringsdokumenter

Juli

 • Høringsfrist 01.07.2020 | Søknad om konsesjon for sjøflyplass i Eidfjord | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 01.07.2020 | Kvanndalselva kraftverk, Bjørnafjorden kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 07.07.2020 | Arealplan, Bergen kommune: Fleslandsvegen felt I/L2 | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 15.07.2020 | 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Områderegulering Lonevåg -Lonevåg-Hatland planID 46302015001, Osterøy kommune. | Høringsdokumenter

August

 • Høringsfrist 01.08.2020 | Høring – endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm). | Høringsdokumenter

September

 • Høringsfrist 01.09.2020 | Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.). | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 15.09.2020 | Søknad om konsesjon for sjøflyplass i Eidfjord | Høringsdokumenter