FnfHordalandUttalelser › Høringsuttalelse til elektrifisering av norsk sokkel (NOA og Krafla)

Høringsuttalelse til elektrifisering av norsk sokkel (NOA og Krafla)

Den 5. november 2021 søkte Aker BO ASA om konsesjon for bygging og drift av nytt landstrømanlegg til oljefeltene NOA og Krafla i Nordsjøen. Oljefeltene er foreløpig ikke i drift. FNF Hordaland leverte – på vegne av Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Naturvernforbundet Hordaland og BirdLife Norge avd. Hordaland – sin høringsuttalelse 7. februar.

Det omsøkte prosjektet er massivt og vil ha store negative konsekvenser for blant annet naturmangfold. Prosjektet inkluderer blant annet omtrent 8 km luftledning i Samnanger og totalt omtrent 3 km jordkabel. Det meste vil imidlertid bli lagt som fjord- og sjøkabel; totalt 250 km.

I tillegg til negativ påvirkning på natur- og friluftslivsinteresser, fremhever FNF Hordaland i sin høringsuttalelse flere andre negative sider ved det omsøkte prosjektet: Norsk fornybar kraft er for verdifull til å blir brukt i fremtidige petroleumsprosjekter – prosjekter som i svært liten grad er forenlig med 2-gradersmålet, for ikke å snakke om 1,5-gradersmålet. Denne type elektrifisering av sokkelen ser nå også ut til å møte økt motstand både blant politiske partier og ikke minst i befolkningen – både av hensyn til norsk energiforbruk, forsyningssikkerhet, kostnader og strømpriser. Det er heller ikke noe som tyder på at de globale klimagassutslippene vil bli påvirket av elektrifiseringen – selv om det isolert sett pynter på den norske utslippsstatistikken. I tillegg kommer altså de negative effektene for naturmangfold og friluftsliv – som etter vår mening er underkommunsiert i denne type saker.

Her er FNFs høringsuttalelse til søknaden (februar 2022):

https://fnf-nett.no/hordaland/wp-content/uploads/sites/19/2022/02/Soknad-om-landstromanlegg-til-NOA-Krafla_FNFhoringsuttalelse_070222.pdf

Her er FNFs høringsuttalelse til meldingen om utredningsprogram for tiltaket (juni 2021):

https://fnf-nett.no/hordaland/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/Horingsinnspill-fra-FNF-Hordaland-og-FNF-Rogaland_150621.pdf

Her er NVEs høringsside om saken:

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7513&type=A-1

Kartet er hentet fra Aker BP ASA sin søknad til NVE.