Illustrasjon: pixabay
FnfHordalandUttalelser › Innspill til planlagt gondolbane i Odda

Innspill til planlagt gondolbane i Odda

Forumet skrev innspill til høringen om planprogrammet til gondolbanen mellom lavlandet i Odda sentrum og fjellet Rossnos i Ullensvang kommune. Innspillet finner du på nettsiden til FNF Hordaland under uttalelser.

Tiltaket

På Rossnosfjellet skal det etableres en helårsdrevet stasjon med tilhørende infrastruktur. Formålet med banen er økt verdiskaping for reiselivet. Gondolbanen vil gi inngrep i rik edelløvskog, og vil påvirke villreinbestander på Hardangervidden. Banen utgjør også en kollisjonsrisiko for fugl, og anleggsarbeidet vil gi økt risiko for spredning av fremmede arter.

Bilde: Planområdet market med stiplet linje. Kilde: Nordplan

Fremdriftsplan

Planprogrammet melder at konsekvensutredningen av banen skal utføres før mars 2021, utenom vekstsesongen til karplanter og sopp. Om vinteren er de nevnte organismegruppene enten fraværende, skjult under snø eller ikke synlige på grunn av sesongvariasjoner i livssyklus. Konsekvensutredningen bør legges til perioden april-oktober for å kunne kartlegge vedboende arter og karplanter, og til våren for å kartlegge hekkende fugl.

Bærekraftig reiseliv

Tiltaket er også en overraskende prioritering med tanke på at man ikke bør gå tilbake til det stadig økende volumet av besøkende etter koronapandemien. Fremtidens naturbaserte reiseliv må være mer bærekraftig, og vi ser ikke at gondolbanen vil bidra til mer ansvarlig reisevirksomhet. Vi har selvsagt forståelse for at gondolbanen vil gi tilrettelegging som kan gi utsikt og opplevelser for flere, men urørt natur bør ikke ofres i tilgjengelighetens tjeneste.

FNF Hordaland ber kommunen om å skrinlegge planene av gondolbanen til hensyn for de lokale naturverdiene, men også for villreinbestandene på Hardangervidden.

Bilde: pixabay