FnfHordalandUttalelser › Innspill til Mindemyren Nord – vern av fugl og åpning av bekkelukking

Innspill til Mindemyren Nord – vern av fugl og åpning av bekkelukking

Planen

Forumet har levert innspill til detaljreguleringen for Mindemyren nord i Årstad bydel i Bergen kommune, som er en del av en større områdereguleringsplan, «Mindemyren» (PlanID 61140000). Hensikten med planarbeidet for Mindemyren nord er tilrettelegging for boliger med tjenesteytelser rundt Solheimsvatnet. Planområdet skal ha attraktive byrom med grøntarealer, og det er lagt inn en buffer rundt Solheimsvatnet for å gjøre innsjøen tilgjengelig som natur- og rekreasjonsområde.

Plangrense. Kilde: Bergen kommune

Vern funksjonsområde for fugl

Solheimsvatnet er et lokalt viktig økologisk funksjonsområde for et stort mangfold av fuglearter. Det er registrert flere sårbare og nært truede fuglearter her, deriblant sothøne (VU), vannrikse (VU) og fiskemåke (NT). Det er kun naturlig vegetasjon igjen i nordøstlig del av vannet, der flere fuglearter hekker. Vegetasjonen er viktig for hekkende sothøne og knoppsvane, men også for fuglearter som feller alle fjærene og bruker vegetasjonen her som skjul. Turveien som skal etableres rundt vannet må ikke berøre dette området. Vi fraråder også etablering av bro over Solheimsvatnet, særlig i vannets nordlige del, for hensyn til fugl. Naturlig kantvegetasjon bør også reetableres innenfor planområdet.

Åpne bekkelukking

Det foreligger ikke planer om å åpne innløpsbekken fra Landås i detaljreguleringen, øst i Solheimsvatnet, som er lukket i kulvert. Her bør man åpne opp bekkelukkingen der det er mulig, helst helt opp til der bekken renner under Inndalsveien, og restaurere en naturlig bekk med elvegrus og kantvegetasjon. I områdereguleringen til Mindemyren er det planer for tilbakeføring av sjøørret i vassdraget, og gjenåpning av innløpsbekken til Solheimsvatnet kan i så fall skape en flott gyteplass for sjøørret.

Vi mener

Detaljreguleringen for Mindemyren Nord har mange gode intensjoner for blå-grønne strukturer, men hekkende fugl må vernes fra forstyrrende ferdsel, og vi fraråder derfor etablering av bro for allmenn ferdsel over Solheimsvatnet. Velger man likevel å anlegge bro, må den ikke lokaliseres i nordøstlig del av vannet, og broen bør i det minste være stengt for ferdsel i hekketiden til fugl.

Vi mener at man alltid bør reparere ødelagte områder når man først skal gjøre nye tiltak, og at vassdrag som tidligere har vært anadrome, alltid bør anses som anadrome. Derfor bør innløpsbekken fra Landås restaureres slik ørreten kan bruke bekken til oppvekst- og gyteområde.

Les innspillet her

Forsidebilde: pixabay