Oversikt over oppdrettslokaliteter og vassdrag med registrerte laksebestander i Samnangerfjorden
FnfHordalandUttalelser › Innspill til planprogram for akvakulturplanen i Indre Samnangerfjorden

Innspill til planprogram for akvakulturplanen i Indre Samnangerfjorden

Samnanger kommune vil opprette en egen kommunedelplan for akvakultur for å avklare og regulere arealbruk for fremtidig matproduksjon i sjø, i indre del av Samnangerfjorden. Planprosessen er igangsatt etter initiativ fra oppdrettere i kommunen som ønsker å utvikle eksisterende anlegg, samt andre aktører som vil flytte sine anlegg til fjorden.

FNF Hordaland, på vegne av Naturvernforbundet Hordaland og NJFF Hordaland, fraråder økt oppdrettsaktivitet i planområdet på grunn av dårlig miljøtilstand i fjorden, og økt dødelighetsrisiko for laks og sjøørret som bruker fjorden som vandrings- og beiteområde. Ved flytting av anlegg til planområdet må produksjonen foregå i lukkede anlegg.

Innspillet gjør rede for dagens tilstand for fjorden og bestandstilstanden til laks og sjøørret, med merknader til utredningen av planen, og hvordan oppdrettsvirksomheten kan bli en mer bærekraftig næring. Innspillet kan du lese her.

Forsidebilde: Oversiktskart over anadrome vassdrag og oppdrettslokaliteter i indre del av Samnangerfjorden. Kilde: https://laksekart.fylkesmannen.no/