Lavlandsnaturen er under stadig press. Her ser vi myr og kystfuruskog i Fleslandsmarka, som er vedtatt bygget ned for å bli næringsområde. FNF Hordaland klaget i desember for andre gang på regueleringsplanen. Foto: Gunvar Mikkelsen.
FnfHordalandAktuelt › Mediefokus på naturtap – endelig!

Mediefokus på naturtap – endelig!

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland og FNF Sogn og Fjordane setter pris på at NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen og andre medier i det siste har satt fokus på det omfattende naturtapet som foregår både nasjonalt og regionalt her i Vestland.

FNFs primære oppgave er å bidra til at de tilsluttede organisasjonene i vårt regionale forum kan samarbeide om høringsuttalelser og annet påvirkningsarbeid i saker der våre felles natur- og friluftslivsverdier står i fare. Vi legger derfor ut alle høringssaker som vi kommer over – som vil påvirke naturen – på FNFs Høringsradar. Pr. 19. januar ligger det ute 147 aktive saker fra hele Norge. Gjennom dette arbeidet ser vi hvor vanvittig mye natur som stadig planlegges å bli bygget ned – bit for bit. Vi gjør dette arbeidet for at organisasjonene og befolkningen da vil kunne få en oversikt over alle planlagte utbygginger og andre aktiviteter som vil påvirke natur- og friluftslivsverdiene. Å involvere seg i høringsprosesser er en viktig del av demokratiet.

Vi i FNF er opptatt av at de tilsluttede organisasjonene skal dra veksler på hverandres kunnskap og erfaringer, og at organisasjonene ofte står sterkere sammen – særlig i forbindelse med høringsuttalelser og når det det skal klages på vedtak som vi mener ikke tilfredsstiller dagens lovverk – da typisk naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger.

Vi er også et bindeledd mellom Vestland fylkeskommune og de tilsluttede FNF-organisasjonene. Vi mottar det meste av våre driftsmidler fra fylkeskommunen, noe vi er svært takknemlige for.

Vi håper at det pågående fokuset på naturtap nå gjør at kommunepolitikerne blir nysgjerrige på hvilke naturverdier som finnes i deres kommuner, og at de ser at de har et stort ansvar for å forvalte naturressursene på en langsiktig og bærekraftig måte.

Det første man må kunne forvente i så måte, er at kunnskap om natur og friluftsliv i langt større grad må være en del av beslutningsgrunnlaget når planer for arealbruk skal utformes, og at de negative konsekvensene ved naturinngrep i mye større grad må belyses og vektes opp mot hva samfunnet får igjen av positive goder. I dag blir mange utbygginger i praksis bestemt av hvilke arealer utbyggere eier (eller eier rettigheter til); noe som ofte ikke harmonerer verken med god naturforvaltning eller god samfunnsplanlegging for å få ned transport og annen energibruk.

Norge har gjennom alle tider vært et land som er rikt på natur og naturressurser. Å ha en velfungerende natur har stor betydning for oss mennesker, både som ressursgrunnlag, men også for folkehelsen, gjennom friluftsliv av ulik art.

Etter hvert som klimaendringene vil tilta, er det også et viktig poeng at vi har intakt natur som bedre kan tåle disse omfattende endringene. I tillegg er det også slik at alle inngrep i naturen fører med seg klimagassutslipp, ikke kun gjennom utslipp av CO2 fra myrer, skog og jord, men ikke minst fra den omfattende aktiviteten på bygge- og anleggsplasser, samt all transport som genereres med utgangspunkt i denne virksomheten. Klimagassutslipp fra bygge- og anleggsvirksomhet ble ifølge Miljødirektoratet omtrent doblet mellom 1990 og 2013, og ligger nå på et stabilt høyt nivå, som er beregnet til å utgjøre omtrent 4,5 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. Anleggsbransjen er av Miljødirektoratet (ref. samme rapport) for øvrig beregnet å stå for 70 prosent av utslippene innenfor den samlede bygge- og anleggsbransjen.

Å ta vare på naturen er altså et kinderegg, og gir store fordeler både for oss mennesker, naturen selv og også klimaet. Og da er det kanskje på sin plass også å nevne at Norge både har skrevet under både på en naturavtale og klimaavtale. Å skrive under på avtaler, må forplikte til konkret handling og endring, og ikke bare ord.

Gunvar Mikkelsen og Ket Fossen

_______________________________________________

Kanskje finnes det et kompromiss, som lar kommunene vokse, men som likevel får bukt med noe av den uendelige appetitten for nye naturinngrep. For i dag er det som gullrushet i Klondyke. Alle vil ta natur. Er det ikke nok nå?

Dette er et sitat fra en annen, svært aktuell NRK-artikkel.