Nylig ble det kjent at det er et relativt stort område med edelløvskog på Kalgane, Bergen kommune. Skogen er truet av nedbyggingsplaner. Foto: Gunvar Mikkelsen.
FnfHordalandAktuelt › Natur- og friluftslivsverdier er ofte for dårlig utredet

Natur- og friluftslivsverdier er ofte for dårlig utredet

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland gir uttalelser både til kommuneplaner, kommunedelplaner og andre planer som berører natur- og friluftslivsinteressene i gamle Hordaland fylke. Vi gir også uttalelser til enkelte reguleringsplaner som bidrar til den mye omtalte bit-for-bit-nedbyggingen av natur- og friluftslivsområder.

FNF Hordaland, og våre tilsluttede organisasjoner, er opptatt av at det alltid bør vurderes saklig om en utbygging kan gjøres på mer skånsomme og mindre belastende måter, og ikke minst er vi opptatt av at et tilstrekkelig og oppdatert kunnskapsgrunnlag om natur- og friluftslivsverdiene skal legges til grunn for ethvert planvedtak – dette i tråd med blant annet de krav som stilles gjennom naturmangfoldloven og forskrift om konsekvenstutredninger.

Stadig vekk ser vi dessverre tydelige eksempler på at naturen bygges ned uten at mer skånsomme alternativer har blitt utredet, og uten at det foreligger et godt nok kunnskapsgrunnlag. Vi prøver så godt vi kan å løfte frem disse problemstillingene i høringsuttalelser, men også i leserinnlegg – slik at både befolkningen, politikere og forvaltningen i større grad blir oppmerksom på problemstillingene. Vi håper at mer oppmerksomhet vil medføre at flere tar tak i tematikken, og dermed krever at planleggingen skjer innenfor de lover og retningslinjer som i dag i altfor liten grad følges.

Her er tre nylige debattinnlegg fra FNF Hordaland:

  • Om Posten Eiendom sine planer på Kokstad i Bergen kommune. Her legges det opp til at Posten Eiendom skal ødelegge 270 dekar med natur (tilsvarer 38 fotballbaner), der halvparten av dette kun skal gjøres for at Posten Eiendom skal greie å finansiere sin egen utbygging av området – i grove trekk den andre halvparten av planområdet. Dette er en av de mest groteske reguleringsplanene vi har sett på lang tid; der planen bl.a. legger opp til å bygge ned 33 dekar med myr, bl.a. den eneste kjente lokaliteten for kysthumle (nær truet) i Bergen kommune – noe som for øvrig ikke har vært en del av kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene. https://www.fanaposten.no/meninger/postens-planer-pa-kokstad-er-svaert-mangelfullt-utredet/repvft!1ntPk0XwvfVWQlGIIBd0kw/
  • Om Sveio golfpark sine planer om nedbygging av et våtmarksområde som ligger mellom to naturreservat i Sveio kommune. Sveio golfpark har nylig bygget ned et stort våtmarksområde, og nå vil de bygge ned den resterende delen også. Golfparken har allerede transformert 1500 dekar med landbruks- og naturområde til golfbane, men ønsker nå å ødelegge ytterligere 60 dekar med utmark. https://www.h-avis.no/sveio-golfpark-har-odelagt-nok-natur/o/5-62-1364861
Kysthumle (nær truet) på myrklegg. Begge artene ble funnet på en av myrene som vil bli ødelagt av Posten Eiendom sine planer på Kokstad i Bergen. Lokaliteten er eneste kjente lokalitet for denne rødlistede humlearten i Bergen kommune. Foto: Gunvar Mikkelsen.