Faksimile fra Bergen Tidende fra det nå opphevede planområdet for fv. 561 Kolltveit-Ågotnes.
FnfHordalandAktuelt › Naturvern – bit for bit

Naturvern – bit for bit

I vår har FNF Hordaland kunnet innkassere to store seire – etter langsiktig arbeid med klager på reguleringsplaner. Den ene seieren er foreløpig av mer midlertidig karakter, men den andre ser ut til å kunne vare svært lenge.

Den første – og mest permanente seieren – gjelder fylkesvei 561 mellom Kolltveit og Ågotnes på Sotra i Øygarden kommune. Her måtte vi klage oss helt opp til Sivilombudet (FNF-klage sendt i mai 2022) for at Statsforvalteren skulle ta klagen vår på reguleringsplanen på alvor. Etter at Sivilombudet i mai i fjor ba Statsforvalteren om å se på saken på nytt, fulgte den en del brevskriving frem og tilbake, der Øygarden kommune argumenterte med hvorfor planen fortsatt måtte anses som gyldig, mens undertegnede argumenterte for vårt syn på saken. Den endelige avgjørelsen fra Statsforvalteren i Vestland kom 19. mars i år, da det meste av reguleringsplanen ble opphevet. Kun den sørligste delen av planen, som i hovedsak er del av det pågående Sotrasambandet, ble opprettholdt.

Saken fikk naturlig nok en del medieoppmerksomet, og Bergens Tidende lagde også en fin artikkel fra det aktuelle området. Under den befaringen ble det også funnet hekkende svartstrupe (sterkt truet). Seksjonssjef for vei og infrastruktur i Vestland fylkeskommune, John Martin Jacobsen, var også med på befaringen, og uttalte blant annet at fylkeskommunen nå måtte ta inn over seg at tiden for å bygge ny vei i myr og kystlynghei er forbi. Jacobsen uttalte også at fylkeskommunen nå må se på om det er mulig å øke kapasiteten på dagens vei, noe de nå er i dialog med kommunen om.

Den andre seieren kom brått på, den 10. mai; bare tre dager etter at Statsforvalteren dessverre ikke gav oss medhold i den andre klagen vår på Postens reguleringsplan Kokstaddalen, ble det nemlig offentliggjort at Posten likevel ikke ønsket å realisere den godkjente reguleringsplanen sin i Fleslandsmarka. Posten Bring ønsker heller å bygge logistikkterminalen sin på et allerede utplanert næringsareal i Lyseparken i Bjørnafjorden kommune. Saken fikk naturlig nok massiv mediedekning, siden Posten Bring sin flytting fra Bergen kommune vil medføre et tap av flere hundre arbeidsplasser fra Bergen kommune – men ordfører Terje Søviknes i Bjørnafjorden var desto mer fornøyd med Postens avgjørelse.

I Posten-saken fikk FNF Hordaland medhold hos Statsforvalteren i den første klagen vår (vedtak av 8. mai 2023). Dette gjorde at Postens allerede stramme tidsplan ble enda strammere – og på grunn av det, samt at Posten av Bergen kommune er pålagt omfattende rekkefølgekrav (særlig knyttet til veg/samferdsel), valgte altså Posten nylig en mer forutsigbar løsning, med etablering av den nye logistikkterminalen i Lyseparken.

Hva som blir enden på visa i Fleslandsmarka, er derimot usikkert. Politikerne i Bergen står nå i sin fulle rett til å oppheve Postens godkjente reguleringsplan (og i fortsettelsen sette av området til LNF-formål i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel), men da må det selvsagt være politisk flertall for det. Det er også en mulighet at Statsforvalteren eller Sivilombudet vurderer det slik at de endrede forutsetningene nå tilsier at det må tas et skritt tilbake og at det da m¨stilles krav om at en ny reguleringsplan for området i større grad må ta hensyn til rødlistede arter og de to største karbonrike myrene i området. I så fall må FNF Hordaland jobbe videre med saken; først overfor Statsforvalteren og deretter eventuelt overfor Sivilombudet (frist for å påklage Statsforvalterens klagesvar videre til Sivilombudet vil være 6. mai 2025). I alle tilfeller ligger en utbygging i området nå langt frem i tid. Selv om Posten vinteren 2023 (mens den første FNF-klagen var til behandling) dessverre hogget skogen i det ene delområdet, er det fortsatt store naturverdier igjen også i dette delområdet.

I disse dager venter vi på nok et klagesvar fra Statsforvalteren – nå gjelder det reguleringsplanen Lilandsjordet nord i Bergen kommune. I tillegg har vi inne en klage på den omfattende områdereguleringen Bildetangen, som gjelder nordre del av Bildøy i Øygarden kommune.