Hvordan står det til med ærfuglbestanden i Austevoll kommune? Data fra Artsobservasjoner.no kan tyde på at bestanden er sterkt nedadgående. Kanskje vil arbeidet med en kommunedelplan om naturmangfold i Austevoll bidra til å samle mer kunnskap om arten? Ærfugl har for øvrig nylig blitt rødlistet som sårbar. Foto: Gunvar Mikkelsen.
FnfHordalandAktuelt › Nye høringsuttalelser

Nye høringsuttalelser

FNF Hordaland har i uke 2 levert høringsinnspill i følgende tre saker:

Planprogram for kommunedelplan for naturmangfold, Austevoll kommune
Her har FNF Hordaland blant annet gitt innspill som går på tydeligere målsettinger, kartlegging av praksis knyttet til naturmangfoldloven, kunnskapsgrunnlag om naturmangfold, samt behov for videre utredninger av naturmangfold.

Reguleringsplan for Søråskrysset i Bergen kommune
Her berøres blant annet omtrent tre dekar med rik løvskog bestående av hassel, eik og ask på Kalgane, som er et av de siste sentrale grøntområdene ved Lagunen. Det har ikke blitt foretatt noen kartlegging av naturverdiene i området i forbindelse med planen, og FNF Hordaland mener derfor at planen ikke kan godkjennes slik den foreligger nå.

Kommuneplanens samfunnsdel, Øygarden kommune
I dette høringsinnspillet har Naturvernforbundet Hordaland vært sentrale, og vi har blant annet gitt innspill om viktigheten av gode verktøy, slik som arealbudsjett og arealregnskap, i arbeidet med å bruke arealplanleggingen til å sikre viktige naturverdier.

Alle våre uttalelser finner du her, eller ved å klikke på «Uttalelser» på forsiden vår.

FNF har også et nasjonalt uttalelsesarkiv som du finner her, eller ved å klikke på «Søk i FNF-uttalelser» når du er inne på oversikten over uttalelser.

Hvordan står det til med ærfuglbestanden i Austevoll kommune? Data fra Artsobservasjoner.no kan tyde på at bestanden er sterkt nedadgående der. Kanskje vil arbeidet med en kommunedelplan om naturmangfold i Austevoll bidra til å samle mer kunnskap om arten? Ærfugl har for øvrig nylig blitt rødlistet som sårbar. Foto: Gunvar Mikkelsen.