FnfHordalandOm ossStyret

Styret

FNF Hordaland ledes av et styre bestående av 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene, og velges på årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner, der de nasjonale eierorganisasjonene (Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund) bør være representert.

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene, og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret. 

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i fylkene.  

Styret i fylkene har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt, og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet.   

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

Styret velges på årsmøtet og består av følgende personer:

Nåværende styre – valgt på årsmøte 20. mars 2024:

Styreleder: Pål Fidjestøl, Naturvernforbundet Hordaland (NVH)

Styremedlem: Lars Torgilstveit, Bergen og Omland Friluftsråd (BOF)
Styremedlem: Lars Ågren, BirdLife Norge avd. Hordaland (BL-H)
Styremedlem: Alv Arne Lyse Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland (NJFF-H)
Styremedlem: Dag Sandvik, Bergen og Hordaland Turlag (BHT)

Varamedlemmer: Harald Simonsen (NVH), Dag Seter (BOF), Anders Heien (BL-H) og Terje Wangsholm (NJFF-H).