Planområdet ses fra det grå berget midt i bildet og mot venstre på bildet. Tjernet heter Auretjørna. Foto: Gunvar Mikkelsen.
FnfHordalandAktuelt › Styrebefaring i FNF Hordaland til Øksnesmarka i Austrheim

Styrebefaring i FNF Hordaland til Øksnesmarka i Austrheim

Styret i FNF Hordaland pleier å ha en årlig felles befaring. I år falt valget på Øksnesmarka i Austrheim kommune, der det er store næringsplaner i et viktig natur- og friluftslivsområde. En reguleringsplan for næringsområdet kommer på høring enten på tampen av 2023 eller neste år.

Når det gjelder nasjonalt viktige naturverdier i området, må forekomst av hubro (sterkt truet), svartstrupe (sterkt truet), bredbåndpraktvikler (sterkt truet sommerfugl), og kystlynghei (sterkt truet og utvalgt naturtype) nevnes spesielt.

FNF Hordaland vil, sammen med Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet Nordhordland, i fortsettelsen bidra til at det aktuelle området kartlegges bedre når det gjelder sårbart naturmangfold (eksempelvis rødlistede arter). Mange planer hviler på et altfor dårlig kunnskap om hvilket naturmangfold som blir berørt og ødelagt av utbygginger, og FNF ønsker derfor å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget i denne saken.

Fra styret i FNF Hordaland var Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Hordaland og NJFF Hordaland representerte, i tillegg til undertegnede FNF-koordinator. Naturvernforbundet Nordhordland og aksjonsgruppa «Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen» viste oss rundt, og Asbjørn Toft fra Austrheim kommune orienterte om planprosessen.

Høringsuttalelsen vår til utkast til planprogram for reguleringsplanen ligger her.

Utsikt over deler av Øksnesmarka. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Ådne Utkilen (t.v.) fra aksjonsgruppa og Dag Sandvik fra Bergen Hordaland Turlag. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Helene Ødven (Bergen og Hordaland Turlag), Ola Moen (Naturvernforbundet Nordhordland og aksjonsgruppa) og Ådne Utkilen (aksjonsgruppa). Foto: Gunvar Mikkelsen.
Nattpåfugløye er en art som trives i kystlyngheia, slik som i Øksnesmarka. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Naturvernforbundet Nordhordland (v/ leder Jan Nordø) viser Synnøve Kvamme (Naturvernforbundet Hordaland) og Alv Arne Lyse (NJFF Hordaland) ett av områdene der de har drevet med skjøtsel av lyngheia, gjennom lyngbrenning. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Lyngheiene er avhengige av å bli skjøttet gjennom blant annet brenning. Etter brenning får man også et større naturmangfold, her representert med en god bestand av kystmyrklegg, som har den rosa blomsten. Det viser seg nå at kystmyrklegg kan være en viktig vertsplante for den sterkt truede sommerfuglen bredbåndpraktvikler, som kanskje har sitt viktigste leveområde i Norge, nettopp i Øksnesmarka. Alt henger som kjent sammen med alt. Foto. Gunvar Mikkelsen.