FnfInnlandetArrangement › Årsmøte – Forum for natur og friluftsliv Innlandet – 2022

Årsmøte – Forum for natur og friluftsliv Innlandet – 2022

Årsmøte i Forum for natur og friluftsliv Innlandet ble avholdt onsdag 16. mars digitalt på Microsoft-Teams.

Programmet

Ole Lilleås, daglig leder i Forum for natur og friluftsliv nasjonalt – Samarbeid for bedre måloppnåelse

Saksliste årsmøte

Sak 1:    Åpning

  • Valg av ordstyrer/dirigent. Styres forslag: Styreleder
  • Godkjenne innkalling og dagsorden. Styrets forslag: Innkalling og dagsorden godkjennes
  • Valg av referent. Styrets forslag: Koordinatorer
  • Valg av protokollunderskrivere. Styrets forslag: Velges to personer fra møtedeltakerne

Sak 2:    Godkjenning av årsmelding 2021 (vedlegg 2). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas

Sak 3:    Godkjenning av årsregnskap 2021 (vedlegg 3). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas

Sak 4:    Strategisk plan 2020-2024 og Årsplan 2022 (vedlegg 4). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas

Sak 5:    Budsjett 2022 (vedlegg 5). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas

Sak 6:    Instruks for valgkomitèarbeid i FNF Innlandet

Sak 7:    Valg av styre. Valgkomitéen legger fram forslag

Sak 8:    Tilslutning nye organisasjoner. Ingen nye har meldt seg

Sak 9: Valg av revisor. Styrets forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge revisor for regnskapet 2021 dersom formelle krav eller ønsker tilsier at revisjon er nødvendig.

Styret vil signalisere at natur- og friluftslivsorganisasjoner som ikke er tilsluttet, men som ønsker å tilslutte seg FNF Innlandet gjerne må signere tilslutningserklæring i forkant av årsmøtet (vedlegg 6). Sak 8 holdes derfor åpen inn i årsmøtet. Hvis det er spørsmål, også om påkobling til Teams, ta kontakt med koordinatorer. På vegne av styret i FNF Innlandet, og med ønske om et godt og sterkt samarbeid for natur og friluftsliv i Innlandet. Vi ses på Teams!

Innkalling med vedlegg

Innkalling og saksliste årsmøte
Vedlegg 1 – Vedtekter FNF Innlandet
Vedlegg 2 – Årsmelding 2021
Vedlegg 3 – Årsregnskap 2021
Vedlegg 4 – Strategiplan 2020-2024 og Årsplan 2022
Vedlegg 5 – Budsjett 2022
Vedlegg 6 – Tilslutningserklæring
Vedlegg 7 – Følgeskriv – Forslag om instruks for valgkomité
Vedlegg 8 – Instruks for valgkomitearbeid i FNF Innlandet
Vedlegg 9 – Valgkomiteens forslag til styrerepresentanter

Saksprotokoll årsmøtet 2022

Saksprotokoll, signert
https://fnf-nett.no/innlandet/wp-content/uploads/sites/6/dlm_uploads/2022/09/Signert-protokoll-arsmotet-i-FNF-Innlandet-2022-1.pdf