FnfInnlandetUkategorisert › Det viktige vannet!

Det viktige vannet!

Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken har vært på høring, og FNF i henholdsvis Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo og Østfold har levert en felles høringsuttalelse. Dette er en kort oppsummering av våre viktigste innspill.

Vann er nødvendig for alt liv. Det er også en kilde til rekreasjon og friluftsliv. Vann er også politikk. For hvem skal ta ansvar for at vi får produsert nok mat, samtidig som tilstanden i bekker, elver og fjorder ivaretas og forbedres, så de når miljømålene? Hvem skal dekke inn utgiftene kommunen får når de rydder opp i spredt avløp? Og hvordan kan vi produsere fornybar kraft som også tar hensyn til miljøet? Vi ønsker å se en tydeligere politisk styring som vi mener må til hvis vi skal innfri kravene i vannforskriften.

Innlandet og Viken vannregion har stor geografisk utstrekning og det er svært mange interesser knyttet til bruken av vannet, blant annet til næringsformål, fritid og rekreasjon. Jordbruk, avløpsvann, forsuring, introduserte arter og sykdommer, vannkraft og urban utvikling er de største menneskeskapte påvirkningene. Organisasjonene har spilt inn enkelte vannforekomster og tiltak som de ønsker å se gjennomført, slik at tilstanden kan bli bedre. Sjøørretbekker er et eksempel som opptar mange medlemmer både regionalt og lokalt. Oslofjorden har fått sin egen helhetlige tiltaksplan, og vi har bedt om at nye og overlappende tiltak i denne tas inn i den regionale vannforvaltningsplanen. Miljøprogram og miljøråd i landbruket er viktige tiltak som også krever en viss finansiering. Vi må gjøre det lønnsomt for bonden å velge løsninger som også tar vare på miljøet! Samtidig må man kunne etterprøve og kontrollere at midler blir brukt etter hensikten. 

Andre viktige punkter å gi tilbakemelding på har vært om informasjon og medvirkning. Regionale vannforvaltningsplaner er tung materie som gjerne virker veldig overordnet, og vi i organisasjonene ser at vi skaper best engasjement på lokalt nivå. Fungerende vannområder er derfor svært viktig for at «vanlige folk» skal kunne følge med på hva som skjer med vannet vårt. I vannområdene møtes kommuner, myndigheter og interesseorganisasjoner, og informasjon om overvåkning og tiltak distribueres. Vi ser at de vannområdene vi kan være aktive i, enten via FNF, og/eller en organisasjon, er de områdene vi klarer å følge med på å gi innspill til. I vårt høringssvar har vi derfor lagt vekt på at man må sørge for ressurser og kontinuitet til å drive arbeidet i vannområdene, og at man må kunne forvente et minstekrav av medvirkning i form av et møte i halvåret, hvor frivillige organisasjoner inviteres.

Det finnes to digitale tjenester med mye informasjon om vann. Det er www.vannportalen.no og www.vann-nett.no/portal. Vår største innvending mot disse er at de ikke er brukervennlige og at de retter seg mot fagfolk. Vi har derfor bedt om at handlingsprogrammet som følger planen tar opp i seg mer konkrete eksempler på informasjonstiltak rettet mot frivillige organisasjoner, og at vi i FNF gjerne bidrar til å utarbeide og formidle dette ut.

Her kan du lese hele vår uttalelse.