FnfInnlandetAktuelt › Fjellområdet mellom Øyer, Lillehammer og Ringsaker trenger en helhetlig forvaltning

Fjellområdet mellom Øyer, Lillehammer og Ringsaker trenger en helhetlig forvaltning

Flere foreninger og organisasjoner har over lengre tid etterlyst et helhetlig plangrep for fjellområdet Hafjell – Nordseter – Sjusjøen og spilt inn nødvendigheten av å se på dette området under ett. Kommunene Lillehammer, Ringsaker og Øyer har alle et forvalteransvar for arealutviklingen i dette fjellområdet. Forvaltningen bør derfor være basert på samarbeid og samhandling.

Dette sammenfaller med gjeldende sentrale føringer (Meld. St. 18 (2015-2016)) og påfølgende handlingsplan fra 2018, hvor kommuner og fylkeskommuner med stort utbyggingspress oppfordres til å definere langsiktige utbyggingsgrenser for eksempel mot snaufjellet, og til å utarbeide regionale planer. Disse skal bidra til å ivareta større, sammenhengende naturområder av hensyn til friluftslivet, samt ivareta landskapskvaliteter og naturmangfold.

Alle som bruker dette fjellområdet, sommer som vinter, ser at utbyggingen har tatt seg kraftig opp i de senere årene. Området er utsatt for et stort utbyggingspress som vil berøre viktige natur- og friluftsverdier.

Vi ønsker å være en tydelig stemme inn mot kommuner og fylkeskommuner. Vårt ønske er at dette unike og lett tilgjengelige fjellområdet skal forvaltes med hovedvekt på å sikre det som natur- og rekreasjonsområde for allmennheten. I dette tilfellet vil det ikke bare være til gavn for lokalbefolkningen i regionen men også store brukergrupper i hele Østlandsområdet.

En fjellgrense må i størst mulig grad følge naturlige avgrensninger i landskap og terreng. Det må i tillegg være en overgangssone som kan være bindeledd for å få til samspill mellom området innenfor fjellgrensa og tilgrensende landskap utenfor.

Arbeidet for en fjellgrense i dette området startet med en årsmøteresolusjon i Sjusjøen Vel i 2017, og har blitt videreført sammen med Forum for natur og friluftsliv i Oppland (FNF Oppland). Det har vært avholdt to åpne møter om saken i løpet av 2018, og en arbeidsgruppe er opprettet. Det er nå formalisert gjennom etablering av et nettverk som har fått navnet: «Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer». Nettverket vil søke bred støtte og forankring hos ulike foreninger og lag i de tre kommunene. Det vil informeres om det videre arbeidet gjennom mail og åpne møter.

Mål for arbeidet:
Målet er å oppnå politisk gjennomslag for en fjellgrense for å styre framtidig ny fritidsbebyggelse ved å skape en felles forståelse for behovet for en helhetlig plan for fjellområdet.

Overfor kommunene Lillehammer, Ringsaker og Øyer:

  • Påvirke politikere til å ta et felles forvaltningsansvar ved å inngå et forpliktende samarbeid om en plan for fjellområdet hvor friluftsliv har førsteprioritet.
  • Påvirke politikere til å fastsette en omforent forpliktende fjellgrense i sine respektive kommuneplaner, og sette juridiske rammer for framtidig bebyggelsesutvikling.
  • Bidra med innspill der fastsetting av en fjellgrense blir vurdert som et viktig prinsipp for avgrensning av ny fritidsbebyggelse.

Overfor Hedmark og Oppland fylkeskommuner (fra 01.01.2020 Innlandet fylkeskommune):

  • Påvirke fylkeskommunen og fylkespolitikere til å utarbeide en regional plan for fjellområdene som prioriterer hensynet til friluftslivet og som fastsetter en fjellgrense.