FnfInnlandetUttalelser › Kjølberget vindkraftverk ulovlig bygget i følge Sivilombudsmannen – Hva nå?

Kjølberget vindkraftverk ulovlig bygget i følge Sivilombudsmannen – Hva nå?

Kjølberget vindkraftverk på Finnskogen er en kjedelig sak, ikke bare for natur- og friluftslivsorganisasjoner, men alle. FNF Hedmark, nå FNF Innlandet, har fulgt saken hele veien. Konsesjon etter energiloven ble gitt i 2015 og Våler kommune ga sin dispensasjon fra kommuneplanen i 2016.

Lenge hvilte Finnskogens skogområder i påvente av at utbygger vurderte lønnsomheten i prosjektet. Først i 2019 ble det en voldsom oppmerksomhet om saken da utbygging plutselig ble aktualisert og anleggsmaskinene tok plass. Mange protesterte på at den 3-årige fristen som følger plan- og bygningsloven om iverksetting hadde utløpt. Vindkraftverket ble bygget likevel.

Sivilombudsmannen har nå konkludert. Utbyggingen, som nå er nær ferdigstilt, var ulovlig. Saken er derfor igjen på Våler kommune sitt bord. De må på ny vurdere om grunnlag for dispensasjon fra kommuneplanen foreligger. Kjernepunktet i vurderingen blir om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene den medfører.

FNF Innlandet har samme vurdering som tidligere. Med en korrekt forståelse av dispensasjonsgrunnlaget i pbl §19-2, og den rolleforståelsen vi mener Våler kommune må ha inn i vurderingen, er det ikke mulig å se at det kan gis dispensasjon i denne saken. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke tilstede. Tvert om, store natur- , kultur- og friluftsverdier og arealressurser bygges ned uten at dette kompenseres økonomisk eller at tiltaket på annen måte gir lokale samfunnsvirkninger som er tilstrekkelig store. 


Relevante linker til saken:

Høringen på Våler kommune sine sider

Sivilombudsmannens vurdering av saken

Uttalelsen fra FNF Innlandet